A??U AUUey?? ??' a??c?U U?Ue' cXW?? ?? XW?u c?a? Y?UU AI | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Jan 20, 2018-Saturday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

A??U AUUey?? ??' a??c?U U?Ue' cXW?? ?? XW?u c?a? Y?UU AI

A?Ae?aae m?UU? Ue A?U???Ue U??UU??CU A???I? AUUey?? ??' ?eAeae XWe YUe?cI U?Ue' c?UU? X?WXW?UUJ? XW?u c?a?o' X?W cUUBI AIo' XWo a??c?U U?Ue' cXW?? A? aXW? ??U? ?aX?W XW?UUJ? ??c?I c?a?o' X?W c?l?cIu?o' ??' UUoa ??U? a?I ?Ue Yi? XW?u c?a?o' X?W c?l?cIu?o' XW?XW?UU? ??U cXW c?c? U? aUUXW?UU Y?UU A?Ae?aae XWo cUUBI AIo' XWe a?Ue a?G?? ?UAU|I U?Ue' XWUU??e ??U?

india Updated: Jul 21, 2006 01:28 IST
a???II?I?

ÁðÂè°ââè mæÚUæ Üè ÁæÙðßæÜè ÛææÚU¹¢ÇU ÂæµæÌæ ÂÚUèÿææ ×ð´ ØêÁèâè XWè ¥Ùé×çÌ ÙãUè´ ç×ÜÙð XðW XWæÚUJæ XW§ü çßáØô´ XðW çÚUBÌ ÂÎô´ XWô àææç×Ü ÙãUè´ çXWØæ Áæ âXWæ ãñUÐ §âXðW XWæÚUJæ ߢç¿Ì çßáØô´ XðW çßlæçÍüØô´ ×ð´ ÚUôá ãñUÐ âæÍ ãUè ¥iØ XW§ü çßáØô´ XðW çßlæçÍüØô´ XWæ XWãUÙæ ãñU çXW çßçß Ùð âÚUXWæÚU ¥õÚU ÁðÂè°ââè XWô çÚUBÌ ÂÎô´ XWè âãUè â¢GØæ ©UÂÜ¦Ï ÙãUè´ XWÚUæØè ãñUÐ ÚU梿è çßçß ÂýàææâÙ Ùð ×æÙßàææSµæ ×ð´ ×æµæ ÀUãUU çÚUBÌ ÂÎ ÕÌæØð ãñ´U, ÁÕçXW çßçß ×ð´ v| SßèXëWÌ ÂÎ çÚUBÌ ãñ´UÐ ØãUè ãUæÜÌ çßÙôÕæ Öæßð çßçß ¥õÚU çâhô-XWæiãêU ×é×êü çßçß XWè ãñUÐ §â â¢Õ¢Ï ÛææÚU¹¢ÇU Âè°¿ÇUè àæôÏ ÏæÚUXW ⢲æ XðW ÇUæò âPØÂýXWæàæ Ùð XWãUæ çXW ØêÁèâè çÙØ×ô´ XðW ×éÌæçÕXW çXWâè Öè çßáØ ×ð´ XW× âð XW× ¿æÚU ÃØæGØæÌæ¥ô´ XWæ ãUôÙæ ¥çÙßæØü ãñUÐ çßàßçßlæÜØô´ Ùð çÁÙ çßáØô´ ¥õÚU çÚUBÌ ÂÎô´ XWè Áô âê¿è âõ´Âè ãñU, ©UÙ×ð´ âð XW§ü çßáØô´ XWô ØêÁèâè Ùð ÁðÅU ÂÚUèÿææ ×ð´ àææç×Ü ÙãUè´ çXWØæ ãñUÐ §Ù×ð´ ×éGØ MW âð »ëãUçß½ææÙ, â×æÁàææSµæ, ©UÎêü ¥õÚU Öê»ÖüàææSµæ àææç×Ü ãñ´UÐ çßàßçßlæÜØô´ Ùð Áô âê¿è âõ´Âè ãñ, §âXWæ çßßÚUJæ §â ÂýXWæÚU ãñUÑ
çßáØ              ÚU梿è çßçß             çßÙôÕæ Öæßð            çâhô-XWæiãêU        XéWÜ
çã¢UÎè                  y{                     wz                       ww                    ~x
¥¢»ýðÁè                yw                    x}                       v{                     ~{
ÁÁæ ß ÿæðµæèØ Öæáæ   ww                    -                         ®x                     wz 
â¢ÍæÜè                wx                   vx                         ®}                     yy 
â¢SXëWÌ                vx                    v®                        ®y                      w|
Õæ¢RÜæ                  v®                    ®~                       ®y                      wx
ÎàæüÙàææSµæ              w®                   vw                        ®}                      y®
¥ÍüàææSµæ                xy                   ww                       v}                       |y
ÚUæÁÙèçÌàææSµæ            x®                   v}                       vv                       z~
â×æÁàææSµæ               ®w                    -                      ®y                        ®{
×Ùôçß½ææÙ                wz                   vz                      ®{                        y{
×æÙßàææSµæ               ®{                    ®}                     ®w                         v{
°Ü°âÇU¦Üê              -                     -                      ®v                          ®v
⢻èÌ                    ®w                    ®w                     ®v                           ®z
»ëãUçß½ææÙ                ®{                    ®{                      ®®                          vw
âæ¢çGØXWè                ®w                    ®w                      ®v                         ®z
Öê»ôÜ                   vy                    v®                       ®v                         wz
»çJæÌ                    w}                    v{                       ®~                         zx  
ÖõçÌXWè                  yz                    wy                       vv                         }® 
ÚUâæØÙàææSµæ              y|                    wy                       v~                         ~®
ßÙSÂçÌàææSµæ             wz                   vw                         ®|                        yy
Á¢ÌéàææSµæ                 ww                    vv                        ®|                         y®
Öê»ÖüàææSµæ               ®w                     ®x                       ®w                         ®|
ßæçJæ:Ø                  xx                     vx                       ®v                        y|
§çÌãUæâ                  wz                     v|                       ®~                        zv
¥ôçǸUØæ                  v®                     -                       -                          v®
çßçÏ                     ®x                     -                       -                           ®x
:ØôçÌçßü½ææÙ             ®v                      -                       -                           ®v
XéWÜ                    zx|                   xx®                   v|}                       v®yz