A??U AUUey?? ??' a??c?U U?Ue' cXW?? ?? XW?u c?a? Y?UU AI | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Jan 18, 2017-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

A??U AUUey?? ??' a??c?U U?Ue' cXW?? ?? XW?u c?a? Y?UU AI

india Updated: Jul 21, 2006 01:28 IST
a???II?I?
a???II?I?
None
Highlight Story

ÁðÂè°ââè mæÚUæ Üè ÁæÙðßæÜè ÛææÚU¹¢ÇU ÂæµæÌæ ÂÚUèÿææ ×ð´ ØêÁèâè XWè ¥Ùé×çÌ ÙãUè´ ç×ÜÙð XðW XWæÚUJæ XW§ü çßáØô´ XðW çÚUBÌ ÂÎô´ XWô àææç×Ü ÙãUè´ çXWØæ Áæ âXWæ ãñUÐ §âXðW XWæÚUJæ ߢç¿Ì çßáØô´ XðW çßlæçÍüØô´ ×ð´ ÚUôá ãñUÐ âæÍ ãUè ¥iØ XW§ü çßáØô´ XðW çßlæçÍüØô´ XWæ XWãUÙæ ãñU çXW çßçß Ùð âÚUXWæÚU ¥õÚU ÁðÂè°ââè XWô çÚUBÌ ÂÎô´ XWè âãUè â¢GØæ ©UÂÜ¦Ï ÙãUè´ XWÚUæØè ãñUÐ ÚU梿è çßçß ÂýàææâÙ Ùð ×æÙßàææSµæ ×ð´ ×æµæ ÀUãUU çÚUBÌ ÂÎ ÕÌæØð ãñ´U, ÁÕçXW çßçß ×ð´ v| SßèXëWÌ ÂÎ çÚUBÌ ãñ´UÐ ØãUè ãUæÜÌ çßÙôÕæ Öæßð çßçß ¥õÚU çâhô-XWæiãêU ×é×êü çßçß XWè ãñUÐ §â â¢Õ¢Ï ÛææÚU¹¢ÇU Âè°¿ÇUè àæôÏ ÏæÚUXW ⢲æ XðW ÇUæò âPØÂýXWæàæ Ùð XWãUæ çXW ØêÁèâè çÙØ×ô´ XðW ×éÌæçÕXW çXWâè Öè çßáØ ×ð´ XW× âð XW× ¿æÚU ÃØæGØæÌæ¥ô´ XWæ ãUôÙæ ¥çÙßæØü ãñUÐ çßàßçßlæÜØô´ Ùð çÁÙ çßáØô´ ¥õÚU çÚUBÌ ÂÎô´ XWè Áô âê¿è âõ´Âè ãñU, ©UÙ×ð´ âð XW§ü çßáØô´ XWô ØêÁèâè Ùð ÁðÅU ÂÚUèÿææ ×ð´ àææç×Ü ÙãUè´ çXWØæ ãñUÐ §Ù×ð´ ×éGØ MW âð »ëãUçß½ææÙ, â×æÁàææSµæ, ©UÎêü ¥õÚU Öê»ÖüàææSµæ àææç×Ü ãñ´UÐ çßàßçßlæÜØô´ Ùð Áô âê¿è âõ´Âè ãñ, §âXWæ çßßÚUJæ §â ÂýXWæÚU ãñUÑ
çßáØ              ÚU梿è çßçß             çßÙôÕæ Öæßð            çâhô-XWæiãêU        XéWÜ
çã¢UÎè                  y{                     wz                       ww                    ~x
¥¢»ýðÁè                yw                    x}                       v{                     ~{
ÁÁæ ß ÿæðµæèØ Öæáæ   ww                    -                         ®x                     wz 
â¢ÍæÜè                wx                   vx                         ®}                     yy 
â¢SXëWÌ                vx                    v®                        ®y                      w|
Õæ¢RÜæ                  v®                    ®~                       ®y                      wx
ÎàæüÙàææSµæ              w®                   vw                        ®}                      y®
¥ÍüàææSµæ                xy                   ww                       v}                       |y
ÚUæÁÙèçÌàææSµæ            x®                   v}                       vv                       z~
â×æÁàææSµæ               ®w                    -                      ®y                        ®{
×Ùôçß½ææÙ                wz                   vz                      ®{                        y{
×æÙßàææSµæ               ®{                    ®}                     ®w                         v{
°Ü°âÇU¦Üê              -                     -                      ®v                          ®v
⢻èÌ                    ®w                    ®w                     ®v                           ®z
»ëãUçß½ææÙ                ®{                    ®{                      ®®                          vw
âæ¢çGØXWè                ®w                    ®w                      ®v                         ®z
Öê»ôÜ                   vy                    v®                       ®v                         wz
»çJæÌ                    w}                    v{                       ®~                         zx  
ÖõçÌXWè                  yz                    wy                       vv                         }® 
ÚUâæØÙàææSµæ              y|                    wy                       v~                         ~®
ßÙSÂçÌàææSµæ             wz                   vw                         ®|                        yy
Á¢ÌéàææSµæ                 ww                    vv                        ®|                         y®
Öê»ÖüàææSµæ               ®w                     ®x                       ®w                         ®|
ßæçJæ:Ø                  xx                     vx                       ®v                        y|
§çÌãUæâ                  wz                     v|                       ®~                        zv
¥ôçǸUØæ                  v®                     -                       -                          v®
çßçÏ                     ®x                     -                       -                           ®x
:ØôçÌçßü½ææÙ             ®v                      -                       -                           ®v
XéWÜ                    zx|                   xx®                   v|}                       v®yz

tags

<