?Ay ??' IcUI ?c?UU? aUUA?? X??? U?? ??e???? ?? | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Dec 15, 2017-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?Ay ??' IcUI ?c?UU? aUUA?? X??? U?? ??e???? ??

?V? AyI?a? ??' ?X? IcUI ?c?UU? aUUA?? X?e cA?U??u X?UU ?Ua? U?? ??e??? A?U? X?e ???UU? AyX??a? ??' Y??u ??U? ?a ?c?UU? aUUA?? U? Xe?AU e?CU??' X?? I??? ??' U?eX?U? a? ?UX??UU X?UU cI?? I?? ??? X?? { I?? U????' U? aUUA?? X?e cA?U??u X?e Y??UU ?Ua? ??? ??' U?? ??e?????

india Updated: Jun 23, 2006 12:51 IST

×VØ ÂýÎðàæ ×ð´ °X¤ ÎçÜÌ ×çãUÜæ âÚU¢¿ X¤è çÂÅUæ§ü X¤ÚU ©Uâð Ù¢»æ ²æé×æ° ÁæÙð X¤è ²æÅUÙæ ÂýX¤æàæ ×ð´ ¥æ§ü ãñUÐ »æ¢ß X¤ð Xé¤ÀU »é¢ÇUæ ÌPßæð´ Ùð ãUçÍØæÚUæð´ X¤ð ÕÜ ÂÚU §â ×çãUÜæ X¤æð »æ¢ß ×ð´ Ù¢»æ X¤ÚU ²æé×æØæÐ ×çãUÜæ âÚU¢¿ X¤æ Áé×ü ØãUè Íæ çX¤ ©UâÙð §iãð´U »ýæ× çßX¤æâ X¤æðá âð ÚUX¤× ÎðÙð âð §ÙX¤æÚU X¤ÚU çÎØæ ÍæÐ

ØãU ²æÅUÙæ v| ÁêÙ X¤è ãñU, ÜðçX¤Ù ØãU ¥Õ ÂýX¤æàæ ×ð´ ¥æ§ü ãñUÐ §â ×çãUÜæ âÚU¢¿ Ùð Xé¤ÀU »é¢ÇUæð´ X¤ð ÎÕæß ×ð´ ÛæéX¤Ùð âð §ÙX¤æÚU X¤ÚU çÎØæ ÍæÐ »æ¢ß X¤ð { ÎÕ¢» Üæð»æð´ Ùð yz ßáèüØæ âÚU¢¿ §¢çÎÚUæ Xé¤àæßæãUæ X¤è çÂÅUæ§ü X¤è ¥æñÚU ©Uâð »æ¢ß ×ð´ Ù¢»æ ²æé×æØæÐ ØãU ²æÅUÙæ ÀUÌÚUÂéÚU çÁÜæ çSÍÌ ×ãUæð§üX¤æÜæ »æ¢ß X¤è ãñUÐ

×çãUÜæ Ùð »ýæ× çßX¤æâ X¤æðá âð ©Uiãð´U z® ãUÁæÚU L¤ÂØð ÎðÙð âð §ÙX¤æÚU X¤ÚU çÎØæ ÍæÐ §Ù ÕÎ×æàææð´ Ùð âÚU¢¿ X¤ð Âéµææð´ X¤è Öè çÂÅUæ§ü X¤èÐ ØãUæ¢ ÌX¤ çX¤ àæéM¤ ×ð´ SÍæÙèØ ÂéçÜâ Ùð Öè ×çãUÜæ âÚU¢¿ X¤è ÚUÿææ X¤ÚUÙð ¥æñÚU ©UâX¤è çàæX¤æØÌ ÎÁü X¤ÚUÙð ×ð´ L¤ç¿ ÙãUè´ çιæ§üÐ ÌÕ §â ×çãUÜæ Ùð SÍæÙèØ âÂæ çßÏæØX¤ çßÁØ ÕãUæÎéÚU çâ¢ãU Õé¢ÎðÜæ X¤è ×ÎÎ ÜèÐ Õé¢ÎðÜæ X¤è ÂãUÜ ÂÚU ÂéçÜâ Ùð ²æÅUÙæ Xð¤ y çÎÙæð´ ÕæÎ §âX¤è çàæX¤æØÌ ÎÁü X¤èÐ §â çßÏæØX¤ Ùð §â ×égð ÂÚU çÁÜæçÏX¤æÚUè âð ÕæÌ¿èÌ Öè X¤èÐ

§¢çÎÚUæ Ùð ÀUÌÚUÂéÚU ×ð´ µæX¤æÚUæð´ âð ÕæÌ¿èÌ X¤ÚUÌð ãéU° X¤ãUæ çX¤ Øð »é¢ÇðU ©UÙX¤ð ²æÚU ¥æ° ¥æñÚU ©UÙX¤è çÂÅUæ§ü X¤èÐ §âX¤ð ÕæÎ Õ¢ÎêX¤ X¤è Ùæð´X¤ ÂÚU ©UiãðU¢ »æ¢ß ×ð´ Ù¢»æ X¤ÚU ²æé×æØæ »ØæÐ ×çãUÜæ Xð¤ ×éÌæçÕX¤ SÍæÙèØ »é¢ÇUæ ܹ٠àæéBÜæ ¥æñÚU â¢Ìæðá àæéBÜæ Âñâð X¤ð çÜ° ©Uiãð´U çÂÀUÜð { ×ãUèÙð âð Ì¢» X¤ÚUÌð ÚUãðU ãñ´UÐ ßð ×éÛæâð X¤ãUÌð ÚUãðU ãñ´U çX¤ ¿ê¢çX¤ ßãU âÚU¢¿ ãñU §âçÜ° ©UâXð¤ Âæâ »æ¢ß Xð¤ çßX¤æâ X¤ð çÜ° Âñâæ ÁM¤ÚU ¥æØæ ãUæð»æÐ

§â ×çãUÜæ X¤æð §Ù »é¢ÇUæð´ Ùð ØãU Öè X¤ãUæ çX¤ ¿ê¢çX¤ ßãU ÎçÜÌ ãñU, §âçÜ° ©Uâð ×æÜê× ÙãUè´ çX¤ Âñâð Xñ¤â𠹿ü çX¤Øæ Áæ°Ð ÁÕ ×çãUÜæ Ùð ©UÙX¤è ×梻 SßèX¤æÚU X¤ÚUÙð âð §ÙX¤æÚU X¤ÚU çÎØæ ÌÕ v| ÁêÙ X¤è àææ× Øð ÎæðÙæð´ ¥ÂÙð Xé¤ÀU Üæð»æð´ X¤ð âæÍ ©UâX𤠲æÚU ¥æ Ï×Xð¤Ð §ÙXð¤ ãUæÍæð´ ×ð´ ÚUæ§Y¤Ü ÍèÐ ©Uiãð´U ¥æñÚU ©UÙXð¤ ÕðÅUæð´ X¤æð ²æÚU âð çÙX¤æÜ X¤ÚU ÂèÅUæ »ØæÐ §âXð¤ ÕæÎ ©Uiãð´U Ù¢»æ X¤ÚU »æ¢ß ×ð´ ²æé×æØæ »ØæÐ ×éGØ×¢µæè çàæßÚUæÁ çâ¢ãU ¿æñãUæÙ Ùð ×æ×Üð X¤è Á梿 X¤æ ¥æÎðàæ Îð çÎØæ ãñUÐ