c??U?UU ? YI?UI U? X?UUUUiIye? ?PA?I cUUey?XUUUU XUUUU?? A?U O?A? | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Nov 18, 2017-Saturday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

c??U?UU ? YI?UI U? X?UUUUiIye? ?PA?I cUUey?XUUUU XUUUU?? A?U O?A?

A?U? XUUUUe ?XUUUU c?a??a YI?UI U? Y?A X?UUUUiIye? ?PA?I c?O? X?UUUU cUUey?XUUUU A?XUUUUA XeW??UUXUUUU?? ??yc????U X?UUUU ?XUUUU ???U? ??' i??c?XUUUU c?U?aI ??' U?XUUUUU A?U O?A cI??? X?UUUUiIye? A??? |?eU?? X?UUUU c?a??a i????Iea? ?ecUU?U A?a??U XUUUUe YI?UI ??' Y?P?a?AuJ? XUUUUUU?X?UUUU a?I ?e YcO?eBI XUUUUe??U U? cU?c?I A??UI XUUUUe Ay?IuU? XUUUUe Ie? I??U??' Ay???' XUUUUe IUeU?' aeUU? X?UUUU ??I YI?UI U? ??e XUUUUe??U XUUUU?? A??UI AU ?eBI XUUUUUU? a? ??XUUUU?U XUUUUU cI?? Y??U ?i??' i??c?XUUUU c?U?aI ??' U?I? ?e? w| AeU??u IXUUUU X?UUUU cU? A?U O?AU? XUUUU? Y?I?a? cI???

india Updated: Jul 14, 2006 00:41 IST
???P??u

ÂÅÙæ XUUUUè °XUUUU çßàæðá ¥ÎæÜÌ Ùð ¥æÁ XðUUUUiÎýèØ ©PÂæÎ çßÖæ» XðUUUU çÙÚèÿæXUUUU ¢XUUUUÁ XéW×æÚU XUUUUæð ¬æýcÅæ¿æÚ XðUUUU °XUUUU ×æ×Üð ×ð´ iØæçØXUUUU çãÚæâÌ ×ð´ ÜðXUUUUÚ ÁðÜ ÖðÁ çÎØæÐ XðUUUUiÎýèØ Á梿 ¦ØêÚæð XðUUUU çßàæðá iØæØæÏèàæ ×éçÙÜæÜ ÂæâßæÙ XUUUUè ¥ÎæÜÌ ×ð´ ¥æP×â×ÂüJæ XUUUUÚÙð XðUUUU âæÍ ãè ¥çÖØéBÌ XUUUUé×æÚ Ùð çÙØç×Ì Á×æÙÌ XUUUUè ÂýæÍüÙæ XUUUUè ÍèÐ ÎæðÙæð´ Âÿææð´ XUUUUè ÎÜèÜð´ âéÙÙð XðUUUU ÕæÎ ¥ÎæÜÌ Ùð Þæè XUUUUé×æÚ XUUUUæð Á×æÙÌ ÂÚ ×éBÌ XUUUUÚÙð â𠧢XUUUUæÚ XUUUUÚ çÎØæ ¥æñÚ ©iãð´ iØæçØXUUUU çãÚæâÌ ×ð´ ÜðÌð ãé° w| ÁéÜæ§ü ÌXUUUU XðUUUU çÜ° ÁðÜ ÖðÁÙð XUUUUæ ¥æÎðàæ çÎØæÐ