ca?eU ?aU? AU U???aO? XUUUUe XUUUU??u???e I?? ??U SIcI | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Dec 14, 2017-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

ca?eU ?aU? AU U???aO? XUUUUe XUUUU??u???e I?? ??U SIcI

U??? aO? ??? c?Ay? U? A. ???U X?UUUU ca?eU ??? cXUUUUa?U??? XUUUUe A?eU X?UUUU YcV?y?J? XUUUU? ?eg? ???U? XUUUUe YUe?cI U?Ue' cI? A?U? X?UUUU XUUUU?UJ? ??U??UU XWo cYUUUUU ????? cXUUUU??, cAa XW?UUJ? aIU XUUUUe XUUUU??u???e a?E??U ??U? ?A? ? cYUUUUU I?? ?A? IXUUUU X?UUUU cU? SIcI XUUUUUUe AC?Ue?

india Updated: Dec 12, 2006 13:47 IST
???P??u

Úæ’ØâÖæ ×ð¢ çßÂÿæ Ùð Â. Õ¢»æÜ XðUUUU ç⢻êÚ ×ð¢ çXUUUUâæÙæð¢ XUUUUè Á×èÙ XðUUUU ¥çVæ»ýãJæ XUUUUæ ×égæ ©ÆæÙð XUUUUè ¥Ùé×çÌ ÙãUè´ çΰ ÁæÙð XðUUUU XUUUUæÚJæ ×¢»ÜßæÚU XWô çYUUUUÚ ã¢»æ×æ çXUUUUØæ, çÁâ XWæÚUJæ âÎÙ XUUUUè XUUUUæØüßæãè âæɸðU ÕæÚã ÕÁð ß çYUUUUÚ Îæð ÕÁð ÌXUUUU XðUUUU çÜ° SÍç»Ì XUUUUÚÙè ÂǸUèÐ