cUXW?? YV?y? AIo' X?W Y?UUy?J? XWe YcIae?U? A?UUe | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Dec 15, 2017-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

cUXW?? YV?y? AIo' X?W Y?UUy?J? XWe YcIae?U? A?UUe

UU?:? aUUXW?UU U? AyI?a? X?Wvw UUU cU?o' X?W ??U?A?UU, v~y UUU A?cUXW? AcUUaIo' II? yww UUU A????Io' X?W YV?y?o' X?W AIo' X?W cU? Y?UUy?J? XWe YUciI? YcIae?U? A?UUe XWUU Ie ??U? U?U?W, XW?UAeUU, ?U??U???I, YUeE?U Y?UU ?eUU?I???I X?W ??U?A?UU AI a???i?, Y?UU? ??' YUeaec?I A?cI ?c?UU? Y?UU U??!ae ??' YUeaec?I A?cI, ??UU?U cAAUC?U? ?u ?c?UU?, ??UU?J?ae ? oUU?AeUU X?W ??U?A?UU XW? AI cAAUC?U? ?u II? ?U?UUe ? ?cA????I XW? ?c?UU? ?u X?W cU? Y?UUcy?I cXW?? ?? ??U?

india Updated: Jul 21, 2006 00:09 IST

ÚUæ:Ø âÚUXWæÚU Ùð ÂýÎðàæ XðW vw Ù»ÚU çÙ»×ô´ XðW ×ãUæÂõÚU, v~y Ù»ÚU ÂæçÜXWæ ÂçÚUáÎô´ ÌÍæ yww Ù»ÚU ¢¿æØÌô´ XðW ¥VØÿæô´ XðW ÂÎô´ XðW çÜ° ¥æÚUÿæJæ XWè ¥ÙçiÌ× ¥çÏâê¿Ùæ ÁæÚUè XWÚU Îè ãñUРܹ٪W, XWæÙÂéÚU, §ÜæãUæÕæÎ, ¥Üè»É¸U ¥õÚU ×éÚUæÎæÕæÎ XðW ×ãUæÂõÚU ÂÎ âæ×æiØ, ¥æ»ÚUæ ×ð´ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ ×çãUÜæ ¥õÚU Ûææ¡âè ×ð´ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ, ×ðÚUÆU çÂÀUǸUæ ß»ü ×çãUÜæ, ßæÚUæJæâè ß »ôÚU¹ÂéÚU XðW ×ãUæÂõÚU XWæ ÂÎ çÂÀUǸUæ ß»ü ÌÍæ ÕÚðUÜè ß »æçÁØæÕæÎ XWæ ×çãUÜæ ß»ü XðW çÜ° ¥æÚUçÿæÌ çXWØæ »Øæ ãñUÐ
§â ÌÚUãU ÂýÎðàæ XðW vw Ù»ÚU çÙ»×ô´ ×ð´ °XW ÂÎ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ ×çãUÜæ, °XW ÂÎ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ, °XW ÂÎ çÂÀUǸUè ÁæçÌ ×çãUÜæ, Îô ÂÎ ×çãUÜæ¥ô´ ÌÍæ Âæ¡¿ ÂÎ ¥ÙæÚUçÿæÌ ãUô´»ðÐ §âè ÂýXWæÚU v~y Ù»ÚU ÂæçÜXWæ ÂçÚUáÎô´ ×ð´ ¥æÆU ÂÎ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ ×çãUÜæ, vz ÂÎ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ, v} ÂÎ çÂÀUǸUè ÁæçÌ ×çãUÜæ, xy ÂÎ çÂÀUǸUè ÁæçÌ, x~ ÂÎ ×çãUÜæ¥ô´ ÌÍæ }® ¥ÙæÚUçÿæÌ ÂÎ ¥çÏâêç¿Ì çXW° »° ãñ´UÐ
 yww Ù»ÚU ¢¿æØÌô´ ×ð´ v| ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ ×çãUÜæ, xz ÂÎ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ, x} ÂÎ çÂÀUǸUè ÁæçÌ ×çãUÜæ, |{ ÂÎ çÂÀUǸUè ÁæçÌ, }| ÂÎ ×çãUÜæ ÌÍæ v|v ÂÎ ¥ÙæÚUçÿæÌ âêç¿Ì çXW° »° ãñ´UÐ ¥æÚUÿæJæ XWè ¥ÙçiÌ× ¥çÏâê¿Ùæ XðW â³Õ¢Ï ×ð´ w| ÁéÜæ§ü ÌXW ¥æÂçöæØæ¡ ×æ¡»è »§ü ãñUÐ Âý×é¹ âç¿ß Ù»ÚU çßXWæâ, ¥ÙéÖæ»-°XW ÕæÂê ÖßÙ, ܹ٪W XWô â¢ÕôçÏÌ ¥æÂçöæØæ¡ çÁÜæ ×çÁSÅþðUÅU XWæØæüÜØ ×ð´ çXWâè Öè XWæØüçÎßâ XWô XWæØæüÜØ â×Ø XðW ÎõÚUæÙ ÂýSÌéÌ XWè Áæ°»èÐ