cUXW?? YV?y? AIo' X?W Y?UUy?J? XWe YcIae?U? A?UUe | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Jan 20, 2017-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

cUXW?? YV?y? AIo' X?W Y?UUy?J? XWe YcIae?U? A?UUe

india Updated: Jul 21, 2006 00:09 IST
Highlight Story

ÚUæ:Ø âÚUXWæÚU Ùð ÂýÎðàæ XðW vw Ù»ÚU çÙ»×ô´ XðW ×ãUæÂõÚU, v~y Ù»ÚU ÂæçÜXWæ ÂçÚUáÎô´ ÌÍæ yww Ù»ÚU ¢¿æØÌô´ XðW ¥VØÿæô´ XðW ÂÎô´ XðW çÜ° ¥æÚUÿæJæ XWè ¥ÙçiÌ× ¥çÏâê¿Ùæ ÁæÚUè XWÚU Îè ãñUРܹ٪W, XWæÙÂéÚU, §ÜæãUæÕæÎ, ¥Üè»É¸U ¥õÚU ×éÚUæÎæÕæÎ XðW ×ãUæÂõÚU ÂÎ âæ×æiØ, ¥æ»ÚUæ ×ð´ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ ×çãUÜæ ¥õÚU Ûææ¡âè ×ð´ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ, ×ðÚUÆU çÂÀUǸUæ ß»ü ×çãUÜæ, ßæÚUæJæâè ß »ôÚU¹ÂéÚU XðW ×ãUæÂõÚU XWæ ÂÎ çÂÀUǸUæ ß»ü ÌÍæ ÕÚðUÜè ß »æçÁØæÕæÎ XWæ ×çãUÜæ ß»ü XðW çÜ° ¥æÚUçÿæÌ çXWØæ »Øæ ãñUÐ
§â ÌÚUãU ÂýÎðàæ XðW vw Ù»ÚU çÙ»×ô´ ×ð´ °XW ÂÎ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ ×çãUÜæ, °XW ÂÎ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ, °XW ÂÎ çÂÀUǸUè ÁæçÌ ×çãUÜæ, Îô ÂÎ ×çãUÜæ¥ô´ ÌÍæ Âæ¡¿ ÂÎ ¥ÙæÚUçÿæÌ ãUô´»ðÐ §âè ÂýXWæÚU v~y Ù»ÚU ÂæçÜXWæ ÂçÚUáÎô´ ×ð´ ¥æÆU ÂÎ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ ×çãUÜæ, vz ÂÎ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ, v} ÂÎ çÂÀUǸUè ÁæçÌ ×çãUÜæ, xy ÂÎ çÂÀUǸUè ÁæçÌ, x~ ÂÎ ×çãUÜæ¥ô´ ÌÍæ }® ¥ÙæÚUçÿæÌ ÂÎ ¥çÏâêç¿Ì çXW° »° ãñ´UÐ
 yww Ù»ÚU ¢¿æØÌô´ ×ð´ v| ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ ×çãUÜæ, xz ÂÎ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ, x} ÂÎ çÂÀUǸUè ÁæçÌ ×çãUÜæ, |{ ÂÎ çÂÀUǸUè ÁæçÌ, }| ÂÎ ×çãUÜæ ÌÍæ v|v ÂÎ ¥ÙæÚUçÿæÌ âêç¿Ì çXW° »° ãñ´UÐ ¥æÚUÿæJæ XWè ¥ÙçiÌ× ¥çÏâê¿Ùæ XðW â³Õ¢Ï ×ð´ w| ÁéÜæ§ü ÌXW ¥æÂçöæØæ¡ ×æ¡»è »§ü ãñUÐ Âý×é¹ âç¿ß Ù»ÚU çßXWæâ, ¥ÙéÖæ»-°XW ÕæÂê ÖßÙ, ܹ٪W XWô â¢ÕôçÏÌ ¥æÂçöæØæ¡ çÁÜæ ×çÁSÅþðUÅU XWæØæüÜØ ×ð´ çXWâè Öè XWæØüçÎßâ XWô XWæØæüÜØ â×Ø XðW ÎõÚUæÙ ÂýSÌéÌ XWè Áæ°»èÐ

tags

<