e?U? X?W ae?a Y?UU ?UA?UUe?? X?W ?ae??Yo ?IU? | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Dec 17, 2017-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

e?U? X?W ae?a Y?UU ?UA?UUe?? X?W ?ae??Yo ?IU?

S??Sf? c?O? U? e?U? X?W cac?U aAuU Y?UU ?UA?UUe?? X?W ?ae??Yo XWo ?IU cI?? ??U? c?O? XWe YoUU a? ao???UU XWo A?UUe YcIae?U? ??' XeWU Y??U ?UUe? c?cXWPaXWo' XW?SI?U??IUUJ?-AISI?AU cXW?? ??U? ?U??' IeU c?cXWPaXWo' XW?SI?U??IUUJ? ?UUX?W Y???IU AUU c???UU XWUU cXW?? ?? ??U?

india Updated: Sep 19, 2006 02:02 IST
a???II?I?

SßæSfØ çßÖæ» Ùð »é×Üæ XðW çâçßÜ âÁüÙ ¥õÚU ãUÁæÚUèÕæ» XðW °âè°×¥ô XWô ÕÎÜ çÎØæ ãñUÐ çßÖæ» XWè ¥ôÚU âð âô×ßæÚU XWô ÁæÚUè ¥çÏâê¿Ùæ ×ð´ XéWÜ ¥æÆU ßÚUèØ ç¿çXWPâXWô´ XWæ SÍæÙæ¢ÌÚUJæ-ÂÎSÍæÂÙ çXWØæ »ØæUÐ §Ù×ð´ ÌèÙ ç¿çXWPâXWô´ XWæ SÍæÙæ¢ÌÚUJæ ©UÙXðW ¥æßðÎÙ ÂÚU çß¿æÚU XWÚU çXWØæ »Øæ ãñUÐ XéWÀU ç¿çXWPâXW ÂÎSÍæÂÙ XWè ÂýÌèÿææ ×ð´ ÍðÐ
ç¿çXWPâXW                   Âêßü ÂÎSÍæÂÙ                                       ßÌü×æÙ ÂÎSÍæÂÙ
ÇUæò çÙXWôÜâ ÕæǸUæ          °âè°×¥ô ãUÁæÚUèÕæ»                               çÁÜæ ÂýçÌÚUÿæJæ ÂÎæ. »é×Üæ
ÇUæò àæçàæàæð¹ÚU ß×æü          ÂÎSÍæÂÙ XWè ÂýÌèÿææ                              ©UÂæÏèÿæXW â¢XýWæ×XW ÚUô» ÚU梿è
ÇUæò çÕÚUôÙðÙ çÌXWèü            çâçßÜ âÁüÙ »é×Üæ                               °×Áè°× Á×àæðÎÂéÚU
ÇUæò çÎÙðàæ XéW×æÚU              °Âè°¿âè çÂÆUõçÚUØæ                               Âè°¿âè ×æ¢ÇêU ãUÁæÚUèÕæ»
ÇUæò çßÙØ XéW×æÚU               ©UÂæ. âÎÚU ãUÁæÚUèÕæ»                            Âýæ¿æØü ÿæð.ÂýçàæÿæJæ â¢SÍæÙ ãUÁæÚUèÕæ»
ÇUæò çÎÙðàæ XéW. ÂæÆUXW         Âè°¿âè ¥ôÚU×æ¢Ûæè                               Âè°¿âè Ìô¿梿è
ÇUæò XðW°× âæãU Âý.            ©UÂæÏèÿæXW  âÎÚU ÂÜæ×ê                         ©UÂæÏèÿæXW âÎÚU ÂÜæ×ê 
ÇUæò SÙðãUÜÌæ çâiãUæ             Þæ× çßÖæ»                                      çÁÜæ Øÿ×æ ÂÎæ. ÚU梿è