???G??I? cU?ecBI <SPAN class="ekMisspelled" id="ekMisspelled">XWe</SPAN> AycXyW?? a?eMW | india | Hindustan Times XWe AycXyW?? a?eMW" /> XWe AycXyW?? a?eMW" /> XWe AycXyW?? a?eMW" />
Today in New Delhi, India
Nov 20, 2017-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

???G??I? cU?ecBI XWe AycXyW?? a?eMW

U??UU??CU X?W IeU??' c?a?c?l?U? ??' cUUBI AC??U ???G??I?Y??' X?W AI AUU cU?ecBI XWe AycXyW?? a?eMW ?U?? ?e ??U? cU?ecBI XWe Ay?U?UcOXW AUUey?? vz YBIe?UUXW?? ?U??e? YW??u OUUU? XWe Y?cI? cIcI v~ YSI IXW cUI?ucUUI ??U?

india Updated: Jul 20, 2006 01:19 IST
a???II?I?

ÛææÚU¹¢ÇU XðW ÌèÙæð´ çßàßçßlæÜØ ×ð´ çÚUBÌ ÂǸðU ÃØæGØæÌæ¥æð´ XðW ÂÎ ÂÚU çÙØéçBÌ XWè ÂýçXýWØæ àæéMW ãUæð »Øè ãñUÐ çÙØéçBÌ XWè ÂýæÚ¢UçÖXW ÂÚUèÿææ vz ¥BÌêÕÚU XWæð ãUæð»èÐ YWæ×ü ÖÚUÙð XWè ¥¢çÌ× çÌçÍ v~ ¥»SÌ ÌXW çÙÏæüçÚUÌ ãñUÐ ÁæÙXWæÚUè XðW ¥ÙéâæÚU ¥¬ØÍèü â¢Õ¢çÏÌ çßçß ×ð´ XéWÜâç¿ß XðW Âæâ YWæ×ü ÖÚUÙð XWè çÙÏæüçÚUÌ çÌçÍ ÌXW ¥ÂÙæ ¥æßðÎ٠µæ Á×æ XWÚð´U»ðР ÛææÚU¹¢ÇU ÜæðXW âðßæ ¥æØæð» (ÁðÂè°ââè) ÃØæGØæÌæ çÙØéçBÌ ÂýçXýWØæ  ãUæ§XWæðÅüU mæÚUæ çÙÏæüçÚUÌ â×Øâè×æ XðW ÖèÌÚU â¢ÂiÙ XWÚUæÙð XWæð ÂýØæâÚUÌ ãñUÐ ÂýæÚ¢UçÖXW ÂÚUèÿææ XðW ÕæÎ âæÿææPXWæÚU çÜØæ ÁæØð»æÐ Âè°¿ÇUè, ÙðÅU, çXWâè Öè ÚUæ:Ø âð ÂæµæÌæ ÂÚUèÿææ, °×çYWÜ ×ð´ ©UöæèJæü ¥¬ØÍèü âèÏð âæÿææPXWæÚU ×ð´ àææç×Ü ãUæð´»ðÐ ÂÚUèÿææ ØêÁèâè ÂhçÌ ß ØêÁèâè ÙðÅU çâÜðÕâ XðW ¥æÏæÚU ÂÚU ãUæð»èÐ çß½ææÙ  çßáØ XWæ ÂæÆKXýW× ØêÁèâè âè°â¥æ§¥æÚU çâÜðÕâ XðW ¥æÏæÚU ÂÚU ãUæð»æÐ v| ÁéÜæ§ü XWæð ãéU§ü ÕñÆUXW ×ð´ ãUè ÂæÆKXýW×, çß½ææÂÙ ÂýæMW ¥æñÚU ¥iØ çßçÏ Âýµææð´  XWæ ¥Ùé×æðÎÙ XWÚU çÜØæ »Øæ ãñUÐ ÁðÅU ×ð´ ßñâð ©U³×èÎßæÚU ãUè ¬ææ» Üð âXð´W»ð, çÁiãUæð´Ùð XW× âð XW× zz ÂýçÌàæÌ ¥¢XW XðW âæÍ SÙæÌXWæðöæÚU XWè ÂÚUèÿææ ©UöæèJæü XWè ãUæðÐ °ââè-°âÅUè ¥æñÚU çßXWÜ梻 XðW çÜ° z® YWèâÎè ¥¢XW çÙÏæüçÚUÌ çXWØæ »Øæ ãñUÐ ÂÚUèÿææ ÚUæ:Ø XðW ÌèÙæð´ çßçß XðW ¥¢Ì»üÌ ãUæð»èÐ ÌèÙæð´ çßçß ×ð´ ÂÚUèÿææÍèü XðW ¥ÙéâæÚU Xð´W¼ý XWæ çÙÏæüÚUJæ çXWØæ ÁæØð»æÐ ÌèÙ ÂðÂÚU XWè ÂÚUèÿææ °XW ãUè çÎÙ Îæð ÂæçÜØæð´ ×ð´ ãUæð»èÐ
çàæÿæXW ÂýæðiÙçÌÑ Îâ ÌXW ¥æÂçöæ ÎÁü ãUæð»è
ÚUæÁXWèØXëWÌ ©Uøæ çßlæÜØæð´ ×ð´ XWæØüÚUÌ x|w çàæÿæXWæð´ XWæð ÂýÏæÙæVØæÂXW ÂÎ ÂÚU ÂýæðiÙçÌ XWè ¥æñÂÕ¢çÏXW âê¿è çÙÎðàææÜØ Ùð ÁæÚUè XWÚU Îè ãñUÐ §â âê¿è ×ð´ çàæÿæXW ¥ÂÙè ¥æÂçöæ Îâ ¥»SÌ ÌXW ÎÁü XWÚUæ âXWÌð ãñ´UÐ §âXðW ©UÂÚUæ¢Ì çàæÿææ çßÖæ» ¥¢çÌ× MW âð ÂýæðiÙçÌ XWè âê¿è ÁæÚUè XWÚðU»æÐ çßÖæ» Ùð ØæðRØÌæ XWæð ÂýæðiÙçÌ XWæ ¥æÏæÚU ÕÙæØæ ãñUÐ ÁæÚUè âê¿è ×ð´ âæ×æiØ XWæðçÅU XðW w|w, °âÅUè XðW y~,  °ââè °ß¢ ¥æðÕèâè XðW v| çàæÿæXWæð´ XWæ Ùæ× àææç×Ü ãñ´UÐ ÂýæðiÙçÌ XWæ ¥æÏæÚU ØæðRØÌæ çXWØð ÁæÙð ÂÚU ÛææÚU¹¢ÇU ×æVØç×XW çàæÿæXW ⢲æ Ùð çßÚUæðÏ ÁÌæØæ ãñUР⢲æ XðW »¢»æ ÂýâæÎ ØæÎß Ùð XWãUæ ãñU çXW ÁMWÚUÌ ÂǸUè Ìæð çàæÿæXW iØæØæÜØ Öè ÁæØð´»ðÐ çßÖæ» XWè §â ÙèçÌ XWæ ãUÚU SÌÚU ÂÚU çßÚUæðÏ çXWØæ ÁæØð»æÐ ×éGØ×¢µæè Ùð Öè çßâ ×ð´ §â çÙJæüØ ÂÚU çß¿æÚU XWæ ¥æàßæâÙ çÎØæ Íæ, ÂÚ¢UÌé çßÖæ» Ùð çÕÙæ çß×àæü XðW âê¿è XWæ ÂýXWæàæÙ XWÚU çÎØæ ãñUÐ §âð ÜðXWÚU ⢲æ XWè ÕñÆUXW àæçÙßæÚU ß ÚUçßßæÚU XWæð ÕéÜæØè »Øè ãñUÐ