IUUa?U I?? Ae?? eLW I?UU? AeUUU XWUU? ?Uo?? AyO ??UU?... | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Mar 27, 2017-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

IUUa?U I?? Ae?? eLW I?UU? AeUUU XWUU? ?Uo?? AyO ??UU?...

india Updated: Aug 28, 2006 02:17 IST
a???II?I?

»éLWmæÚUæ ×ð´ â¢Ì çÙà¿Ü çâ¢ãU ß â¢Ì çµæÜô¿Ù çâ¢ãU XWè ÂéJØ S×ëçÌ ÂÚU â×æÚUôãU
»éLWÎ÷ßæÚUæ Þæè »éLWçâ¢ãU âÖæ ×ð´ w| ¥»SÌ XWô ⿹¢ÇUßæâè â¢Ì çÙà¿Ü çâ¢ãU °ß¢ â¢Ì çµæÜô¿Ù çâ¢ãU XWè ÂéJØ S×ëçÌ ×ÙæØè »ØèÐ §âXðW Âêßü ¥¹¢ÇU ÂæÆU XðW â×æÂÙ XðW âæÍ XWèÌüÙ »æØÙ XWæ ¥æØôÁÙ çXWØæ »ØæÐ §â×ð´ ãUéÁêÚUè ÚUæ»è Öæ§ü âé¹Îðß çâ¢ãU Ùð XWèÌüÙ XWÚUÌð ãéU° ¢¿× »éLW XWè ßæJæè ÂýSÌéÌ XWèÐ ©UiãUô´Ùð ÎÚUàæÙ Îð¹ Áèßæ »éLW ÌðÚUæ ÂêÚUÙ XWÚU× ãUôØð ÂýÖ ×ðÚUæ... âçãUÌ XW§ü ÖÁÙ »æØðÐ §âXðW ÕæÎ ÕèÕè Ìë`Ìæ XWõÚU Ùð âêãUè ÚUæ» XWæ àæÕÎ ÂýSÌéÌ çXWØæÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU ©UÂçSÍÌ »éLW çâ¢ãU âÖæ XðW ×ãUæâç¿ß »éÚUçߢÎÚU çâ¢ãU âðÆUè Ùð ÞæhæÜé¥ô´ mæÚUæ ¿ÜæØð Áæ ÚUãðU §â â×æ»× XWè âÚUæãUÙæ XWèÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ×ãUæÂéLWáô´ XðW ÁèßÙ âð ÂýðÚUJææ ÜðÙð XWè ¥æßàØXWÌæ ãñUÐ
ÇUæò ãUÚUç×¢ÎÚU ÕèÚU çâ¢ãU âð Öè ¥ÂÙð çß¿æÚU ÚU¹ðÐ XWæØüXýW× ×ð´ ¥VØÿæ »éÚU×èÌ çâ¢ãU, ÂÚU×ÁèÌ çâ¢ãU ¿æÙæ, XéWÜÎè çâ¢ãU ÀUÌßæÜ, ÌðçÁi¼ý çâ¢ãU, ÌÚUâð× çâ¢ãU, ÁèÌ çâ¢ãU ¥XWæÜè, XéWÜÎè çâ¢ãU, XWߢÜÁèÌ çâ¢ãU â¢ÅUè, Á»Îèàæ çâ¢ãU, Áâß¢Ì çâ¢ãU, ÕÜÎðß çâ¢ãU, ×¢»Ì çâ¢ãU ¿æßÜæ, ×ÜçXWØÌ çâ¢ãU, XëWÂæÜ çâ¢ãU, ×ôãUÙ çâ¢ãU, ÖêÂði¼ý çâ¢ãU ÀUÌßæÜ, ãUÚUÎè çâ¢ãU, »éLW¿ÚUJæ çâ¢ãU »éÇ÷UÇêU, §XWÕæÜ çâ¢ãU, ÂÚU×ÁèÌ çâ¢ãU çÅ¢UXêW, Ìçßi¼ý çâ¢ãU, ãUÚUÖÁÙ çâ¢ãU ãUôǸUæ, ÇUæò °×Âè çâ¢ãU, Âýô ÌðÁ XWõÚU, ÂÚU×ÁèÌ XWõÚU, ÖêÂði¼ý çâ¢ãU ¥æÙ¢Î, §¢¼ýÁèÌ çâ¢ãU, ×SÌæÙ çâ¢ãU âçãUÌ XW§ü âÎSØ ©UÂçSÍÌ ÍðÐ
»éLW »ý¢Í âæãðÕ XWæ ÂýXWæàæ çÎßâ °XW XWô
»éLW »ý¢Í âæãðÕ XWæ ÂãUÜæ ÂýXWæàæ çÎßâ Âßü °XW çâÌ¢ÕÚU XWô ×ðÙ ÚUôÇU çSÍÌ »éLWmæÚUæ ×ð´ ¥æØôçÁÌ çXWØæ ÁæØð»æÐ âÖæ XðW ×ãUæâç¿ß »éLWçߢÎÚU çâ¢ãU âðÆUè Ùð ÕÌæØæ çXW ×ðÙ ÚUôÇU »éLWmæÚUæ ×ð´ âéÕãU v® ÕÁð âð °XW ÕÁð ÌXW â×æÚUôãU XWæ ¥æØôÁÙ çXWØæ ÁæØð»æÐ §âXðW Âêßü x® ¥»SÌ âð ãUè ¥¹¢ÇU ÂæÆU àæéMW ãUô»æР

tags