O?AA? ??U??A a???UU ??? O? U?e? U?e | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Jan 16, 2018-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

O?AA? ??U??A a???UU ??? O? U?e? U?e

O?AA? XUUUUe AyI?a? ?XUUUU??u X?UUUU YV?y? cU?uU ca?? ??? Ay?BI? Ay??Y?UUUUaU ?cUY??? U? ??U??UU XW?? cXUUUU ?i????U? AyI?U????e XUUUU? cU????J? ?? XUUUU?XUUUUU ?eXUUUUU? cI?? ?? cXUUUU XUUUUa?eU ?aU? X?UUUU a??I?U X?UUUU cU? ?UXUUUUe c???UI?U? X?UUUU ?eI?c?XUUUU c???U cXUUUU?? A???

india Updated: May 23, 2006 16:17 IST
??I?u

ÖæÚÌèØ ÁÙÌæ ÂæÅèü (ÖæÁÂæ) Ùð wy-wz קü XUUUUæð ÞæèÙ»Ú ×ð¢ ÂýSÌæçßÌ »æðÜ×ðÁ â³×ðÜÙ ×ð¢ Öæ» ÜðÙð XUUUUæ ÂýÏæÙ×¢µæè ×Ù×æðãÙ çâ¢ã XUUUUæ iØæñÌæ ÆéXUUUUÚæ çÎØæ ãñÐ

ÖæÁÂæ XUUUUè ÂýÎðàæ §XUUUUæ§ü XðUUUU ¥VØÿæ çÙ×üÜ çâ¢ã ¥æñÚ ©ÂæVØÿæ °ß¢ ÂýßBÌæ ÂýæðYðUUUUâÚ ãçÚ¥æð× Ùð ×¢»ÜßæÚU XWæð çXUUUU ©iãæð¢Ùð ÂýÏæÙ×¢µæè XUUUUæ çÙ×¢µæJæ Øã XUUUUãXUUUUÚ ÆéXUUUUÚæ çÎØæ ãñ çXUUUU XUUUUà×èÚ ×âÜð XðUUUU â×æÏæÙ XðUUUU çÜ° ©ÙXUUUUè çß¿æÚÏæÚæ XðUUUU ×éÌæçÕXUUUU çß¿æÚ çXUUUUØæ Áæ°Ð