U??UU??CU aUUXW?UU ?U? UU?Ue ??U c?U?A Ay??YW??U | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Jan 18, 2018-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

U??UU??CU aUUXW?UU ?U? UU?Ue ??U c?U?A Ay??YW??U

ae?U? IXWUeXW c?O? U? a?????UU XW?? ?eG?????e YAeuU ?e?CU? X?W a?y? c?U?A Ay??YW??U a???Ie AySIeIeXWUUJ? cI??? ?a a?IOu ??' c?O?e? ac?? U? ?I??? cXW U??UU??CU c?U?A Ay??YW??U, U??UU??CU AeY???a ??A Y??UU U??UU??CU ?eG?????e ae?U? AyJ??Ue XW?? c?XWcaI cXW?? A? UU?U? ??U? ?aX?W cU? IeU a???U c?XWcaI cXW?? ?? ??'U, A?? ???UUUU??U Y?I?cUUI ?U????? ??U S??? YAC?U?U ?U??I? UU??U? Y??UU XW???u Oe ??cBI ?aXW? Y?U??XWU XWUU aXWI? ??U?

india Updated: Jul 10, 2006 23:52 IST
c?U|?e

âê¿Ùæ ÌXWÙèXW çßÖæ» Ùð âæð×ßæÚU XWæð ×éGØ×¢µæè ¥ÁéüÙ ×é¢ÇUæ XðW â×ÿæ çßÜðÁ ÂýæðYWæ§Ü â¢Õ¢Ïè ÂýSÌéÌèXWÚUJæ çÎØæÐ §â â¢ÎÖü ×ð´ çßÖæ»èØ âç¿ß Ùð ÕÌæØæ çXW ÛææÚU¹¢ÇU çßÜðÁ ÂýæðYWæ§Ü, ÛææÚU¹¢ÇU Áè¥æ§°â ×ñ ¥æñÚU ÛææÚU¹¢ÇU ×éGØ×¢µæè âê¿Ùæ ÂýJææÜè XWæð çßXWçâÌ çXWØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ §âXðW çÜ° ÌèÙ âæ§ÅU çßXWçâÌ çXWØð »Øð ãñ´U, Áæ𠧢ÅUÚUÙðÅU ¥æÏæçÚUÌ ãUæð¢»ðÐ ØãU SßØ¢ ¥ÂÇðUÅU ãUæðÌæ ÚUãðU»æ ¥æñÚU XWæð§ü Öè ÃØçBÌ §âXWæ ¥ßÜæðXWÙ XWÚU âXWÌæ ãñUÐ ÛææÚU¹¢ÇU Îðàæ ×ð´ ÂãUÜæ ÚUæ:Ø ãUæð»æ, ÁãUæ¢ ãUÚU »æ¢ß ¥æñÚU ãUÚU ÃØçBÌ XWæ ÂýæðYWæ§Ü âÚUXWæÚU XðW Âæâ ãUæð»æÐ ¥Öè ØãU §¢YWæòÚU×ðçÅUBâ ãñU, ÜðçXWÙ §âXðW ×æðÙðÅUçÚ¢U» XWè Öè ÃØßSÍæ XWè ÁæØð»èÐ ×éGØ×¢µæè Ùð XWãUæ çXW Áè¥æ§°â ×ñ碻 XðW mæÚUæ ÛææÚU¹¢ÇU XWè Öæñ»æðçÜXW çSÍçÌ XðW ÌãUÌ çÕÁÜè, ÂæÙè, âǸUXW Áñâè ÕéçÙØæÎè âéçßÏæ¥æð´ ÂÚU çßàæðá ÙÁÚU ÚU¹è ÁæØð»èÐ çßÜðÁ ÂýæðYWæ§Ü XWæð çßXWçâÌ XWÚUÙð XðW çÜ° w®®v âðiââ ÇUæÅUæ, çÇUÂæÅüU×ð´ÅUÜ ÇUæÅUæ °ß¢ çÇUÅðUÜ çßÜðÁ âßðü ÇUæÅUæ XWæ §SÌð×æÜ çXWØæ ÁæØð»æÐ ×éGØ×¢µæè Ùð çÙÎðüàæ çÎØæ çXW ÂýæðYWæ§Ü ÕÙæÌð â×Ø ØæðÁÙæ çßÖæ» XWè ×ÎÎ Üè ÁæØðÐ