?Uo?UU AyI?a? ??? U?XW? ??Ia? ??? AU?U XWe ??I | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Nov 22, 2017-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?Uo?UU AyI?a? ??? U?XW? ??Ia? ??? AU?U XWe ??I

?o?UU AyI?a? X?UUUU A?U??U cAU? X?UUUUXeW?U?I I?U? y???? ??' a?cU??UU XWo ??eU? UIe ??' ?XUUUU U?? AU?U? a? ?a??? a??U ??U UCU?UcXW?o? a??I A? U????' XUUUUe ??I ??? ?u, A?cXUUUU A??? Yi? XUUUU?? ??? cU?? ??? aOe ?eIXUUUU Y??U??? cAU? X?UUUU U?U? ??U? ?I?? ? ????

india Updated: Sep 30, 2006 22:00 IST
???P??u

©öæÚU ÂýÎðàæ XðUUUU ÁæÜæñÙ çÁÜð XðUUUU XéWÆUõÌ ÍæÙæ ÿæðµæ ×ð´ àæçÙßæÚU XWô Ø×éÙæ ÙÎè ×ð´ °XUUUU Ùæß ÂÜÅÙð âð ©â×ð¢ âßæÚ ¿æÚ ÜÇU¸UçXWØô¢ â×ðÌ Àã Üæð»æð´ XUUUUè ×õÌ ãæ𠻧ü, ÁÕçXUUUU Â梿 ¥iØ XUUUUæð Õ¿æ çÜØæ »ØæÐ

 

âÖè ×ëÌXUUUU ¥æñÚñØæ çÁÜð XðUUUU ÚãÙð ßæÜð ÕÌæ° »° ãñ¢Ð