vx~ I?UUo? ?Uo'? ??SA?B?UUU AI AUU AyoiUI | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Dec 14, 2017-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

vx~ I?UUo? ?Uo'? ??SA?B?UUU AI AUU AyoiUI

UU?:? X?Wvx~ a? ??SA?B?UUUo' XWo ??SA?B?UUUX?W AI AUU AyoiUI cXW?? A?U? X?W ?oR? A??? ?? ??U? ??a? a? ??SA?B?UUUo' XWe ae?e AecUa ?eG??U? m?UU?wz YSI XWo A?UUe XWe ?e?

india Updated: Aug 25, 2006 23:16 IST
c?U|?e

ØôRØ ÂæØð »Øð ÎæÚUô»æ XWè âê¿è ÁæÚUè
ÚUæ:Ø XðW vx~ âÕ §¢SÂðBÅUÚUô´ XWô §¢SÂðBÅUÚU XðW ÂÎ ÂÚU ÂýôiÙÌ çXWØð ÁæÙð XðW ØôRØ ÂæØæ »Øæ ãñUÐ °ðâð âÕ §¢SÂðBÅUÚUô´ XWè âê¿è ÂéçÜâ ×éGØæÜØ mæÚUæ wz ¥»SÌ XWô ÁæÚUè XWè »ØèÐ ÎæÚUô»æ â𠧢SÂðBÅUÚU XðW ÂÎ ÂÚU ÂýôiÙçÌ XðW çÜ° ×ãUæçÙÎðàæXW ¿ØÙ ÂáüÎ XWè ÕñÆUXW vw ¥»SÌ XWô ãéU§ü ÍèÐ ÕñÆUXW ×ð´ çÜØð »Øð çÙJæüØ XðW ¥ÙéâæÚU âê¿è XWô ¥¢çÌ× MW çÎØæ »ØæÐ ¥æ§Áè (XWæç×üXW) °¿XðW ç×Þææ Ùð ÕÌæØæ çXW ÂýôiÙçÌ ¥æÎðàæ ÁËÎ ãUè ÁæÚUè çXWØæ ÁæØð»æÐ

Ùæ×                                               ßÌü×æÙ ÂÎSÍæÂÙ
çßÙôÎ XéW×æÚU                                     çßàæðá àææ¹æ
çßÁð´¼ý çâ¢ãU                                       ÜæÌðãUæÚU
çXWàæôÚU¿¢¼ý ç×Þææ                                  âÚUæØXðWÜæ
ÎðßÜæÜ ÂýâæΠ                                   ÏÙÕæÎ
àæ¢XWÚU ÎØæÜ Âæ¢ÇðUØ                               çâ×ÇðU»æ
¥æÜôXW XéW×æÚU                                    ÚU梿è
×çJæXWæ¢Ì Ûææ                                      çßàæðá àææ¹æ
×ÅéUXWÏæÚUè ×ãUÌô                                 ÂèÅUèâè ãUÁæÚUèÕæ»
¥ßÏðàæ XéW. çâ¢ãU                                 ÕôXWæÚUô
ãUÚU¿ÚUJæÁèÌ ÂæÜ çâ¢ãU                           âæãðUÕ»¢Á
ç×çÍÜðàæ XéW çâ¢ãU                                çâ×ÇðU»æ
â¢Ì XéW×æÚU çâ¢ãU                                   »ôaïUæ
ÚUÍð´¼ý çßcJæé ÙiãðU                                  Îðß²æÚU
¥LWJæ XéW âãUæØ                                  Á×àæðÎÂéÚU
Ú¢» ÙæÍ àæ×æü                                     âè¥æ§ÇUè
ÚUæÏæ ÚU×Jæ ÂýâæΠ                                Îé×XWæ
Âý×ôÎ XéW çâiãUæ                                  ç»çÚUÇUèãU
ÚUæ×ÙæÍ çÌßæÚUè                                   ÂÜæ×ê
çßçÂÙ çÕãUæÚUè àæ×æü                              ãUÁæÚUèÕæ»
ÙâLWËÜæãU ¹æ¢                                   ÕôXWæÚUô
Âýð× ¿¢¼ý ×æÜßèØ                               Áæ×ÌæǸUæ
âéÚðUàæ ÎéÕð                                        âÚUæØXðWÜæ
×ãðUàßÚU çâ¢ãU                                     ¿æ§üÕæâæ
ÙßÜ çXWàæôÚU                                     ÚU梿è
ÚUæ×Áè ÂýâæΠ                                    Îðß²æÚU
âéÚð´U¼ý ÂýâæÎ çâ¢ãU                                ÚU梿è
çÎÜè XéW×æÚU ß×æü                               ÚU梿è
ÁæÙXWè ÚUæ×                                      »ôaïUæ
¿¢¼ýðàßÚU  Âý ØæÎß                               çßàæðá àææ¹æ
¥ÁØ Ú¢UÁÙ ÂýâæΠ                              Îðß²æÚU
ÞæèÚUæ× çâ¢ãU                                       ÏÙÕæÎ
Õøææ ÜæÜ ç×Þææ                                 Á×àæðÎÂéÚU
Âý×ôÎ XéW×æÚU                                     ÚU梿è
ÙëÂð´¼ý XéW×æÚU çâ¢ãU                                Á×àæðÎÂéÚU
â¢ÌÁèß Ûææ                                       çßàæðá àææ¹æ
ÚUæÁߢàæè çâ¢ãU                                    ÂèÅUèâè ãUÁæÚUèÕæ»
ÚUæ×ðàßÚU Âý ¿õÚUçâØæ                             âè¥æ§üÇUè
ÚUæ×âÚðUXW ÚUæØ                                     ÚU梿è
ÅéUÙÅéUÙ Âý çâ¢ãU                                   ¿æ§üÕæâæ
âÌèàæ ¿¢¼ý Ûææ                                    »ôaïUæ
×ëPØé¢ÁØ XéW ÞæèßæSÌß                           âè¥æ§ÇUè
ÚUßè´¼ý ÙæÍ ¿õÕð                                  ç»çÚUÇUèãU
ÂéLWáôöæ× XéW çâ¢ãU                               çßàæðá àææ¹æ
ÚUæ×æàæ¢XWÚU çâ¢ãU-v                               çßàæðá àææ¹æ
¥ßÏ çÕãUæÚUè Âæ¢ÇðUØ                             ÕôXWæÚUô
ÂýÖé »ô                                         âè¥æ§ÇUè
ç×çÍÜðàßÚU Âý àæ×æü                             âè¥æ§ÇUè
§üàßÚUè Âý çâ¢ãU                                   Îðß²æÚU
âéÏèÚU ÂýâæΠ                                    çâ×ÇðU»æ
ÁèÌð´¼ý XéW×æÚU                                     ÚU梿è
âéàæèÜ XéW ÁæØâßæÜ                           âè¥æ§ÇUè
¿¢¼ý×ôãUÙ Ûææ                                    çßàæðá àææ¹æ
¥ÁØ XéW×æÚU çâ¢ãU                               Áæ×ÌæǸUæ
ãUÚð´U¼ý çÌßæÚUè                                     ÕôXWæÚUô
çßÁØ ÕãUæÎéÚU  çâ¢ãU                            çßàæðá àææ¹æ
ÚUæ×æXWæ¢Ì çmßðÎè                                çßàæðá àææ¹æ
ç×çÍÜðàæ XéW×æÚU                                ÚU梿è
ÜæÜ ÙæÚUæØJæ »é`Ìæ                            ÂèÅUèâè ãUÁæÚUèÕæ»
çßÁð´¼ý ÙæÚUæØJæ çâ¢ãU                           ÜæÌðãUæÚU
§¢¼ýÎðß çâ¢ãU ÚðUÜ,                               Á×àæðÎÂéÚU
ÚUæ× ¥ßÏðàæ çâ¢ãU                              çßàæðá àææ¹æ
XëWÌ ÙæÚUæØJæ ç×Þææ                             çßàæðá àææ¹æ
çÎÙðàæ XéW×æÚU »é`Ìæ                            ÂèÅUèâè ãUÁæÚUèÕæ»
ÂýÌæÂÏæÚUè çâiãUæ                               ÏÙÕæÎ
â¢Ìôá XéW×æÚU                                   ÂÜæ×ê
çàæßÙæÍ ÂýâæΠ                                Îé×XWæ
Âýð×ÙæÍ                                         ÚðUÜ- ÏÙÕæÎ
çßßðXWæ٢ΠÆUæXéWÚ                               âè¥æ§ÇUè
âÚUôÁæ٢ΠÛææ                                   âè¥æ§ÇUè
âéàæèÜ ÂæÆUXW                                  çßàæðá àææ¹æ
¥ßÏðàæ XéW çâ¢ãU                                ÚU梿è
¿¢¼ýðàßÚU ÂýâæΠ                                 Îé×XWæ
ÚUßè´¼ý XéW ÚUæØ                                    ÜæÌðãUæÚU
ÚUæ× °XWÕæÜ ØæÎß                             ãUÁæÚUèÕæ»
âéÕôÏ XéW ÁæØâßæÜ                           ÏÙÕæÎ
¥àæôXW XéW çâ¢ãU                                 ÚU梿è
¥ÚUçߢΠXéW çâiãUæ                               ÚU梿è
¥ÖØ XéW Ûææ                                    ÂèÅUèâè ãUÁæÚUèÕæ»
ÜÜÙ ÂýâæΠ                                   ÕôXWæÚUô
ÚUæÏæXëWcJæ çâ¢ãU                                 ÕôXWæÚUô
ãUçÚUàæ¢XWÚU ÂýâæΠ                               âè¥æ§ÇUè
ÜÜÙ XéW ÆUæXéWÚU                                Îðß²æÚU
ÂëfßèÙæÍ çÌßæÚUè                               âè¥æ§ÇUè
§¢¼ý×çJæ ¿õÏÚUè                                 ÏÙÕæÎ
ÚUæ××ÙôãUÚU àæ×æü                                ÚU梿è
¥ÚUçߢΠXéW çâiãUæ                              ç»çÚUÇUèãU
×é×ÌæÁ ¥Üè                                  Áæ×ÌæǸUæ
çßÙôÎ XéW×æÚU ß×æü                             »É¸Ußæ
Ùæ»ðàßÚU Âý çâ¢ãU                                ãUÁæÚUèÕæ»
¥LWJæ XéW×æÚU ç×Þææ                             XWôÇUÚU×æ
×ÎÙ ×ôãUÙ çâiãUæ                             ÂèÅUèâè ãUÁæÚUèÕæ»
XWçÂÜÎðß Âý XðWàæÚUè                            çâ×ÇðU»æ
ÚUæ× ÂýâæΠ                                      ÚU梿è
Ùæ»ð´¼ý ÚUæ×                                       çßàæðá àææ¹æ
ÚUæ×æ٢Πâæ»ÚU                                   ÚU梿è
Ø×éÙæ ÚUæ×                                       âæãðUÕ»¢Á
ÀUôÅðUÜæÜ ÂæâßæÙ                               ÚU梿è
ÚUæ× âãUæØ çÌR»æ                                 ãUÁæÚUèÕæ»
ÂÚU×æ٢ΠÚUæ×                                    ÂÜæ×ê
Á»Îèàæ ¿¢¼ý çâ¢XêW                              ÚU梿è
Âýð׿¢¼ý ©UÚUæ¢ß                                    ÚU梿è
ÁèÚðUÙ ÏæÙ                                        »é×Üæ
Ùð³ãUæ ÅUô`Âô                                       ¿æ§üÕæâæ
ÜæÜXéWàæéÙ ÚUæ×                                   ÏÙÕæÎ
çßcJæé ÚUÁXW                                       »ôaïUæ
çÎÙðàæ ÂæâßæÙ                                    Á×àæðÎÂéÚU
ÚUæ×æ٢Π¿õÏÚUè                                    Îé×XWæ
ÂêÙ× ÜXWǸUæ                                     âè¥æ§ÇUè
¥¢ÁçÜ ÜXWǸUæ                                   ÂÜæ×ê
XWLWJææ ٢ΠÚUæ×                                   ÂÜæ×ê
çßàßÁèÌ ÕBâ ÚUæØ                              âè¥æ§ÇUè
ÚUæÁð´¼ý ÂýâæΠ                                     ÂèÅUèâè ãUÁæÚUèÕæ»
ÂßÙ ©UÚUæ¢ß                                        âÚUæØXðWÜæ
ÚUæ×ðàßÚU ×é×êü                                     Á×àæðÎÂéÚU
ç¹SÅU °Áð°× ãUôÚUô                               ÂÜæ×ê
âÜ×æÙ Çé¢U»Çé¢U»                                  âè¥æ§ÇUè
ܹ٠©UÚUæ¢ß                                       ÏÙÕæÎ
ÚUæ× çâ¢ãU Áæ×éÎæ                                  ÏÙÕæÎ
×ãUæÙæØXW çÌØê                                    Á×àæðÎÂéÚU
SÙðãUÜÌæ ÅUôÂÙô                                   ÏÙÕæÎ
ç⢻ÚUæØ âôØ                                      âè¥æ§ÇUè
ÂÚU×ðàßÚU ãð´UÕý×                                   âÚUæØXðWÜæ
ÏÙé âôÚðUÙ                                          çßàæðá àææ¹æ
XWæÜè §¢ÎßæÚU                                       Á×àæðÎÂéÚU
×æÚUXWâ ãUæ¢âÎæ                                    çßàæðá àææ¹æ
ÜèçÕØæ çâ¢ãU                                       Xé¢WçÌØæ ÏÙÕæÎ
âéÜæ Õô§Âæ§ü                                       ÕôXWæÚUô
Ùæ»ðàßÚU ÙæØXW                                     ÏÙÕæÎ
ÜæÜ ×ôãUÙ ×æ¢Ûæè                                  çßàæðá àææ¹æ
àØæ× ÜæÜ ÅéUÇêU                                    ÚU梿è
¿¢¼ýãUæâ XéW×æÚU ç×¢Á                               ÚU梿è
çXWSÅUôÎæâ ÇUæã¢U»æ                                  ÏÙÕæÎ
àØæ× ÜæÜ ¿æ¢çÂØæ                                 ÚU梿è
ãUôÂÙæ ÅéUÇêU                                          »ôaïUæ
ßÙüßæâ XéWÁêÚU                                      ÜôãUÚUλæ
ãUçÚUçâ¢ãU ÕæÚUè                                        Á×àæðÎÂéÚU
Îæ©UÎ çÌXWèü                                         ç»çÚUÇUèãU
¥æ٢ΠÙð×ãUâ ç×¢Á                                 ÏÙÕæÎ
Ú¢UÁèÌ ã¢UâÎæ                                          ÏÙÕæÎ