X?UUUUUU ??' ?XUUUU ?e AcU??U X?UUUU ??U aIS???' U? Y?P??P?? XUUUUe | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Oct 19, 2017-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

X?UUUUUU ??' ?XUUUU ?e AcU??U X?UUUU ??U aIS???' U? Y?P??P?? XUUUUe

X?UUUUUU ??' XUUUU??cU?XUUUU??C cAU? X?UUUU U???U^eXUUUUU ??' eLW??UU XWo ?XUUUU ?e AcU??U X?UUUU ??U aIS???' U? Y?P??P?? XUUUUU Ue?

india Updated: Aug 24, 2006 12:58 IST
??I?u

XðUUUUÚÜ ×ð´ XUUUUæðçÛæXUUUUæðÇ çÁÜð XðUUUU Úæ×æÙ^éXUUUUÚ ×ð´ »éLWßæÚU XWô °XUUUU ãè ÂçÚßæÚ XðUUUU ¿æÚ âÎSØæð´ Ùð ¥æP×ãPØæ XUUUUÚ ÜèÐ

ÂéçÜâ XðUUUU ¥ÙéâæÚ ¥ÙèÜæÜ (yw) °ß¢ ©âXUUUUè ÂPÙè çâ¢Ïé (xz) ÌÍæ Îæð ÂéçµæØæð´ ¥¢ÁçÜ ¥æñÚ ¥ÙéÞæè XUUUUæ àæß ©ÙXðUUUU ²æÚ âð âéÕã ÕÚæ×Î çXUUUUØæ »ØæÐ àæßæð´ XUUUUæð ÂæðSÅ×æÅü× XðUUUU çÜ° ÖðÁ çÎØæ »Øæ ãñÐ