Y??aI O?UIe? X?e Y?? wz??? LWA? AycI?au | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Apr 24, 2017-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

Y??aI O?UIe? X?e Y?? wz??? LWA? AycI?au

india Updated: Jul 26, 2006 17:17 IST
?A?'ae

Îðàæ ×ðï¢ X¤ÚæðǸÂçÌØæðï¢ X¤è â¢GØæ ÕɸX¤Ú ÖÜð ãUè {} ãÁæÚ ÌX¤ Âã颿 »§ü ãæð, ÜðçX¤Ù ¥æñâÌ ÖæÚÌèØ X¤è ÂýçÌ ÃØçBÌ ¥æØ Xð¤ßÜ wz®®® L¤ÂØð âæÜæÙæ X𤠥æâ-Âæâ ãñÐ §â ×æ×Üð ×ðï¢ çßàß çßX¤æâ Xð¤ Âñ×æÙð ÂÚ ÖæÚÌ w®} Îðàææðï¢ X¤è âê¿è ×ðï vz~ßð¢ï SÍæÙ ÂÚ ãñÐ

X𤢼ý âÚX¤æÚ Ùð ÜæðX¤âÖæ ×ðï¢ °X¤ âßæÜ ÂÚ ¥æçÍüX¤ ßëçh ÎÚ ÌÍæ ÂýçÌ ÃØçBÌ ¥æØ ×ðï¢ §ÁæYð¤ X¤è âÌÌ X¤æðçàæàææðï¢ X¤è ÁæÙX¤æÚè ÎðÌð ãé° ÕéÏßæÚU X¤æð Øã SßèX¤æÚ çX¤ØæÐ âæ¢çGØX¤è °ß¢ X¤æØüXýUUUU× çXýUUUUØæißØÙ ×¢µæè ÁèXð¤ ßæâÙ Ùð ¥ÂÙð çÜç¹Ì ÁßæÕ ×ðï¢ ×æÙæ çX¤ »Ì קü ×ðï¢ ÁæÚè w®®z-®{ Xð¤ â¢àææðçÏÌ ¥Ùé×æÙæðï¢ X𤠥ÙéâæÚU ¿æÜê ÎÚæðï¢ ÂÚ ¥æñâÌ ÖæÚÌèØ X¤è ÂýçÌ ÃØçBÌ ¥æØ wz}wz L¤ÂØð ßæçáüX¤ ÚãèÐ

ßæâÙ Ùð ÕÌæØæ çX¤ »Ì ßáü Xð¤ çßàß çßX¤æâ â¢Xð¤ÌX¤æðï¢ X𤠥ÙéâæÚ w®®x ×ð¢ ÂýçÌ ÃØçBÌ âX¤Ü ÚæcÅþèØ ¥æØ zy® ÇæòÜÚ âæÜæÙæ Íè ß w®} Îðàææðï¢ X¤è âê¿è ×ðï¢ ÖæÚÌ vz~ßðï¢ SÍæÙ ÂÚ Íæ, ÁÕçX¤ XýUUØàæçBÌ X¤è ÎëçcÅ âð w®®x ×ðï¢ ÂýçÌ ÃØçBÌ ¥æØ w}}® ÇæòÜÚ ßæçáüX¤ ÍèÐ §â ×æ×Üð ×ðï¢ ÖæÚÌ w®} Îðàææðï¢ ×ðï¢ vy{ßðï¢ SÍæÙ ÂÚ ÍæÐ

tags