z? CU?oB?UUU c???U <SPAN class="ekMisspelled" id="ekMisspelled">X?W</SPAN> cU? c?Uc?I | india | Hindustan Times X?W cU? c?Uc?I" /> X?W cU? c?Uc?I" /> X?W cU? c?Uc?I" />
Today in New Delhi, India
Mar 27, 2017-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

z? CU?oB?UUU c???U X?W cU? c?Uc?I

india Updated: Aug 01, 2006 22:58 IST
a???II?I?

Úæ:Ø âÚXWæÚ Ùð ÂãÜð ¿ÚJæ ×𢠥æÆ çÁÜæð¢ ×ð¢ ÂÎSfææçÂÌ z® ç¿çXWPâæ ÂÎæçÏXWæçÚØæð¢ XWæð çÕãæÚ ×ð¢ Øæð»ÎæÙ XWð çÜ° çßÚç×Ì XWÚ çÎØæ ãñÐ §âXWè ¥çÏâê¿Ùæ SßæSfØ çßÖæ» XWè ¥ôÚU âð ÁæÚè XWÚ Îè »Øè ãñÐ çÕãUæÚU XñWÇUÚU ¥æÕ¢çÅUÌ àæðcæ ç¿çXWPâXWæð¢ XWô àæè²æý ãUè çßÚUç×Ì XWÚU çÎØæ ÁæØð»æÐ ÂãUÜð ¿ÚUJæ ×ð´ çßÚç×Ì çXWØð ç¿çXWPâXW »é×Üæ, XWæðÇÚ×æ, Á×àæðÎÂéÚ, çâ×Çð»æ, ¿ÌÚæ, ÂæXWéǸ ç»çÚÇèã ¥æñÚU ÜæÌðãæÚ çÁÜð ×ð¢ ÂÎSfææçÂÌ ãñ¢Ð ÁæÚè ¥çÏâê¿Ùæ ×ð´ ç»çÚÇèã XðW Çæò çßÙØ ×æðãÙ, Çæò ¥æÜæðXW XWé×æÚ, Çæò âéÞæè XWé×éÎ ÚæØ, Çæò âéÞæè âéÁæÌæ Ûææ, Çæò Úæ× SßMW Âæâè, Çæò ¥æð× ÂýXWæàæ çâiãæ (Çé×Úè), Çæò ¥àææðXW XWé×æÚ ¿æñVæÚè (Õð¢»æÕæÎ), Çæò çÎÜ¿¢Î ¿æñVæÚè (»æ¢ÇðØ), Çæò Úæ× ÂéXWæÚ ÂýâæÎ (Õ»æðÎÚ), Çæò ×æð àææã XWÜè× (çÌâÚæ), Çæò ×ÁMWã ãâÙ (ÎðßÚè), Çæò ÚæÁð¢Îý ÂýâæÎ (©ÎÙæÕæÎ), Çæò ×ÎÙ ÂýâæÎ (ÂæÜ»¢Á), »é×Üæ XðW  Çæò çßÚðàßÚ ÂýâæÎ, Çæò ÚæÏðàØæ× »é`Ìæ, Çæò Âýð× XWé×æÚ (ÚæØÇèã), Çæò ßæâéÎðß ÂýâæÎ ß×æü (ÚæØÇèã), Çæò Âý¬ææXWÚ çâ¢ã (çßcJæéÂéÚ), Çæ. ÂéMWcææðöæ× XWé×æÚ çâiãæ (ÕçâØæ), Çæò ÚæÁXWé×æÚ ¿æñVæÚè (ÚæØÇèã), Çæò ¿¢ÎýðàßÚ ÂýâæÎ (²ææ²æÚæ), ÂæXWéǸ- Çæò ¥çGæÜðàæ ÂýâæÎ, Çæò âéÁØ ÙæÚæØJæ ×ãÌæð, çâ×Çð»æ- Çæò âÌèàæ ¿¢Îý (Å梻Ú), Çæò ¥çÙÜ XWé×æÚ »é`Ìæ (XWæðÜðçÕÚæ), Çæò XWæçÌüXW ÂýâæÎ (Å梻Ú), Çæò Úæ×æØJæ Úæ×, Çæò âéÏð´Îý XWé×æÚ çâiãæ, ÜæÌðãæÚ- Çæò çÎÜè XWé×æÚ, Çæò Úßè´¢Îý ÙæÚæØJæ, Çæò ¥àææðXW XWé×æÚ, Çæò °ãÌðàææ×éÜ ãXW (ÕæÜê×æfæ), Çæò ÎèÂXW XWé×æÚ (»æMW), XWæðÇÚ×æ- Çæò Âý¬æé٢ΠÂýâæÎ, Çæò Þæè¬æ»ßæÙ âéVææ¢àæé, Çæò ¥æÚXðW Á×æØæÚ, Çæò çßÙæðÎ XWé×æÚ, Çæò ¥àææðXW XWé×æÚ çâ¢ã (ÁØÙ»Ú), Á×àæðÎÂéÚ- Çæò Væ×üÙæfæ çâ¢ã, Çæò »æñÚè àæ¢XWÚ ÜæÜ, Çæò ãÚð¢Îý XWé×æÚ ¥æÜæðXW, Çæò ¥ç×Ìæ¬æ XWé×æÚ çâiãæ, Çæò âéàæèÜ XWé×æÚ ¥æÁæÎ, Çæò ¥àææðXW çâ¢ã, Çæò ç×çfæÜðàæ XWé×æÚ, ¿ÌÚæ- Çæò çßÁØ àæ¢XWÚ ÂýâæÎ, Çæò âPØð¢Îý ÂýâæÎ çâ¢ã (ã¢ÅÚ»¢Á), Çæò ÙÚðàæ XWé×æÚ ¿æñVæÚè (Å¢Çßæ) àææç×Ü ãñ´UÐ

tags