New Delhi -°C
Today in New Delhi, India

Oct 17, 2019-Thursday
-°C

Humidity
-

Wind
-

Select city

Metro cities - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

Other cities - Noida, Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Bhopal , Chandigarh , Dehradun, Indore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi

Friday, Oct 18, 2019

A?A?? ??? ?XUUUU ?e AcU??U X?UUUU IeU aIS???? U? Y?P??P?? XUUUUe

A?A?? ??? XUUUUAeUIU? cAU? X?UUUU c?XUUUUUe??U ??? ??? ????U ?A??? X?UUUU ??V?? a? c?I?a? O?AU? XUUUU?? U?XUUUUU I????IC?UeX?UUUU ???U? ??? ?XUUUU ??cBI XUUUU?? cU#I?U cXUUUU? A?U? X?UUUU ??I ?aX?UUUU AcU??U X?UUUU IeU aIS???? U? XUUUUe?U?a?XUUUU ??Ue ??XUUUUU Y?P??P?? XUUUUU Ue?

india Updated: Jan 27, 2006 17:53 IST
???P??u
???P??u
None
Hindustantimes
         

¢ÁæÕ ×ð¢ XUUUUÂêÚÍÜæ çÁÜð XðUUUU çÆXUUUUÚèßæÜ »æ¢ß ×ð¢ ÅþðßÜ °Áð¢Å XðUUUU ×æVØ× âð çßÎðàæ ÖðÁÙð XUUUUæð ÜðXUUUUÚ Ïæð¹æÏǸUè XðUUUU ×æ×Üð ×𢠰XUUUU ÃØçBÌ XUUUUæð ç»Ú£ÌæÚ çXUUUU° ÁæÙð XðUUUU ÕæÎ ©âXðUUUU ÂçÚßæÚ XðUUUU ÌèÙ âÎSØæð¢ Ùð XUUUUèÅÙæàæXUUUU »æðÜè ¹æXUUUUÚ ¥æP×ãPØæ XUUUUÚ ÜèÐ Îô ¥iØ Üô»ô´ XUUUUæ𠻢ÖèÚ ãæÜÌ ×𢠥SÂÌæÜ ×ð¢ Îæç¹Ü XUUUUÚæØæ »Øæ ãñÐ

ÂéçÜâ Ùð Ïæð¹æÏǸUè XðUUUU ¥æÚæð ×𢠻éLWßæÚU XWô âÚßÙ çâ¢ã XUUUUæð ç»Ú£ÌæÚ çXUUUUØæ Íæ ¥æñÚ ©âXUUUUè ÁðÕ âð âËYæâ XUUUUè »æðçÜØæ¢ Öè ÕÚæ×Î XUUUUè ÍèÐ

First Published: Jan 27, 2006 17:53 IST

top news