Today in New Delhi, India
Mar 19, 2019-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

A????AeSIX????i X?o U?X?UU U?:?aO? ???i ?????

U?:?aO? ??i? a?eXy???UU X?o SXe?Ue ?????i? X?e aUX??Ue A????AeSIX???i? ??i? X?cII I??U AU A?cI a?AyI?? ? ?c?U?Y??i? X??? U?X?U YA??UAUX? c?`AcJ???? cU?? A?U? AU O?Ue ????? ? a???U-a?U??? ?eY?? aUX??U U? ???U? X?e A??? X?U?? A?U? X?e ????aJ?? X?e?

india Updated: Aug 18, 2006 15:50 IST
?A?'ae
?A?'ae
None

Úæ:ØâÖæ ×ðï¢ àæéXý¤ßæÚU X¤ô SXê¤Üè Õ¯¿æðï¢ X¤è âÚX¤æÚè ÂæÆ÷ØÂéSÌX¤æðï¢ ×ðï¢ X¤çÍÌ ÌæñÚ ÂÚ ÁæçÌ â¢ÂýÎæØ ß ×çãÜæ¥æðï¢ X¤æð ÜðX¤Ú ¥Â×æÙÁÙX¤ çÅ`ÂçJæØæ¢ çܹð ÁæÙð ÂÚ ÖæÚè 㢻æ×æ ß àææðÚ-àæÚæÕæ ãé¥æÐ §âX𤠿ÜÌð âÚX¤æÚ Ùð ×æ×Üð X¤è Á梿 X¤Úæ° ÁæÙð X¤è ²ææðáJææ X¤èÐ

àæêiØX¤æÜ Xð¤ ÎæñÚæÙ ãæÜæ¢çX¤ ÖæÁÂæ Ùð Øã ×æ×Üæ ©ÆæØæ ¥õÚU §âð ÜðX¤Ú ©iãæðï¢Ùð âöææM¤É¸U â¢Âý» ÂÚ çÙàææÙæ âæÏæ, ÜðçX¤Ù X¤æ¢Ræýðâ Xð¤ âPØÃæýÌ ¿ÌéßðüÎè mæÚUæ §â ×æ×Üð ÂÚ ç¿¢Ìæ ÃØBÌ X¤ÚÙð Xð¤ ÕæÎ ×æ×Üæ ÎÜ»Ì ÚæÁÙèçÌ â𠪤ÂÚU ©Æ »ØæÐ âÎSØæðï¢ Ùð ãæÜæ¢çX¤ ÎÜ»Ì Àè¢ÅæX¤àæè ÁæÚè Ú¹è, ÜðçX¤Ù âÖè Ùð °X¤ SßÚ âð âÚX¤æÚ âð §â ×æ×Üð X¤æ𠻢ÖèÚÌæ âð ÜðÙð ÌÍæ §âX¤è Á梿 X¤Úæ ÂéSÌX¤æðï¢ ÂÚ ÂýçÌÕ¢Ï Ü»æÙð X¤è ×梻 X¤èÐ

First Published: Aug 18, 2006 15:50 IST