X?W YcIXW?UU AUU aeAye? XWo?uU XWe Ae?U XWU?Ue c???UU | india | Hindustan Times" /> X?W YcIXW?UU AUU aeAye? XWo?uU XWe Ae?U XWU?Ue c???UU " /> X?W YcIXW?UU AUU aeAye? XWo?uU XWe Ae?U XWU?Ue c???UU " /> X?W YcIXW?UU AUU aeAye? XWo?uU XWe Ae?U XWU?Ue c???UU " />
Today in New Delhi, India
Apr 21, 2019-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

a?aI X?W YcIXW?UU AUU aeAye? XWo?uU XWe Ae?U XWU?Ue c???UU

cXWae c?a? XW??i??c?XW a?ey?? a? ???U? X?W cU?? ?Ua? a?c?I?U XWe U???e' YUeae?e ??' a??c?U XWUUU?X?W a?aI X?W YcIXW?UU a? AeC??U a??U??' AUU U?? aIS?e? a?c?I?U Ae?U U?? YBIe?UU a? c???UU XWU?Ue? Aca?? ???U XW? Oec? ?UI??Ie XW?UeU Y??UU Ic?UU?CeU ??' YUeaec?I A?cI, YUeaec?I AUA?cI Y??UU Yi? cAAUC?U? ??u?' XW?? Y?UUy?J? A?a? c?a???' XW?? U???e' YUeae?e ??' a??c?U XWUUU? a???Ie ?a AyXWUUJ? a? ?U??U a??c?I?cUXW ??UP? X?W a??U??' XW??vy caI??UU, v~~~ XW?? A??? aIS?e? a?c?I?U Ae?U U? U?? aIS?e? a?c?I?U Ae?U X?W A?a c???UU?Iu O?A? I??

india Updated: Aug 31, 2006 03:44 IST
c?a??a a???II?I?
c?a??a a???II?I?
None

çXWâè çßáØ XWæð iØæçØXW â×èÿææ âð Õ¿æÙð XðW çÜØð ©Uâð â¢çßÏæÙ XWè Ùæñßè´ ¥Ùéâê¿è ×ð´ àææç×Ü XWÚUÙð XðW â¢âÎ XðW ¥çÏXWæÚU âð ÁéǸðU âßæÜæð´ ÂÚU Ùæñ âÎSØèØ â¢çßÏæÙ ÂèÆU Ùæñ ¥BÌêÕÚU âð çß¿æÚU XWÚðU»èÐ Âçà¿× Õ¢»æÜ XWæ Öêç× ãUÎÕ¢Îè XWæÙêÙ ¥æñÚU Ìç×ÜÙæÇéU ×ð´ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ, ¥Ùéâêç¿Ì ÁÙÁæçÌ ¥æñÚU ¥iØ çÂÀUǸUæ ß»æüð´ XWæð ¥æÚUÿæJæ Áñâð çßáØæð´ XWæð Ùæñßè´ ¥Ùéâê¿è ×ð´ àææç×Ü XWÚUÙð â¢Õ¢Ïè §â ÂýXWÚUJæ âð ©UÆðU âæ¢çßÏæçÙXW ×ãUPß XðW âßæÜæð´ XWæð vy çâ̳ÕÚU, v~~~ XWæð Â梿 âÎSØèØ â¢çßÏæÙ ÂèÆU Ùð Ùæñ âÎSØèØ â¢çßÏæÙ ÂèÆU XðW Âæâ çß¿æÚUæÍü ÖðÁæ ÍæÐ ÂýÏæÙ iØæØæÏèàæ ßæ§XðW âÖÚUßæÜ XWè ¥VØÿæÌæ ßæÜè ¹¢ÇUÂèÆU Ùð ÕéÏßæÚU XWæð â¢çÿæ# ¥æÎðàæ ×ð´ XWãUæ çXW §â ×æ×Üð âð â¢Õ¢çÏÌ âÖè Âÿææð´ XWæð w| çâÌ¢ÕÚU ÌXW çÜç¹Ì ÎÜèÜð´ Âðàæ XWÚUÙè ãUæð´»èÐ °ðâæ ÙãUè´ XWÚUÙð ßæÜð Âÿææð´ XðW ÕæÚðU ×ð´ ØãU ×æÙæ ÁæØð»æ çXW ßð çÜç¹Ì ÎÜèÜð´ Âðàæ ÙãUè´ XWÚUÙæ ¿æãUÌð ãñ´UÐ iØæØæÜØ Ùð XWãUæ ãñU çXW §Ù Øæç¿XWæ¥æð´ ÂÚU Ùæñ ¥BÌêÕÚU âð ÂýçÌçÎÙ çß¿æÚU çXWØæ ÁæØð»æÐ

First Published: Aug 31, 2006 03:44 IST