New Delhi -°C
Today in New Delhi, India

Sep 22, 2019-Sunday
-°C

Humidity
-

Wind
-

Select city

Metro cities - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

Other cities - Noida, Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Bhopal , Chandigarh , Dehradun, Indore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi

Monday, Sep 23, 2019

a?c?U X?e A??UI ??c?X?? AU Y??aU? aeUcy?I

c?a??a i????Iea? ?a?U e`I? v~ AeU X?o a?c?U X?e A??UI ??c?X?? AU Y??aU? aeU?U? X?? a?I ?Ue AecUa X?? ?a Y???IU AU Oe c???U X?U?i?? cAa??i? a?c?U II? U??eU X?? U?X?ou ?U?cUcaa ? ?y?U ??cA? AUey?J? X?U?U? X?e YUe?cI I?U? X?e ??? X?e ?u ???

india Updated: Jun 16, 2006 20:29 IST
?A?'ae
?A?'ae
None
Hindustantimes
         

çÎËÜè X¤è °X¤ ¥ÎæÜÌ Ùð ÚæãéÜ ×ãæÁÙ Xð¤ ÙàæèÜè Îßæ¥æðï Xð¤ âðßÙ Xð¤ ×æ×Üð ×ðï¢ âã ¥æÚôÂè âæçãÜ ÁæM¤ Xð¤ Á×æÙÌ ¥æßðÎÙ ÂÚ ¥ÂÙæ Yñ¤âÜæ àæéXý¤ßæÚU X¤æð v~ ÁêÙ ÌX¤ âéÚçÿæÌ Ú¹ çÜØæÐ

çßàæðá iØæØæÏèàæ °â °Ù »é`Ìæ v~ ÁêÙ X¤ô âæçãÜ X¤è Á×æÙÌ Øæç¿X¤æ ÂÚ Yñ¤âÜæ âéÙæÙð Xð¤ âæÍ-âæÍ ÂéçÜâ X𤠩⠥æßðÎÙ ÂÚ Öè çß¿æÚ X¤Úðð çÁâ×ðï¢ âæçãÜ ÌÍæ ÚæãéÜ X¤æ ÙæX¤ôü °ÙæçÜçââ ß ÕýðÙ ×ñ碻 ÂÚèÿæJæ X¤ÚæÙð X¤è ¥Ùé×çÌ ÎðÙð X¤è ×梻 X¤è »§ü ãñÐ

First Published: Jun 16, 2006 17:21 IST