New Delhi -°C
Today in New Delhi, India

Nov 19, 2019-Tuesday
-°C

Humidity
-

Wind
-

Select city

Metro cities - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

Other cities - Noida, Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Bhopal , Chandigarh , Dehradun, Indore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi

Tuesday, Nov 19, 2019

a?c?UP?XW?UU CU?. a?eI??a?e O?UUm?A XW? cUIU

Aycah XWI?XW?UU Y?UU ?UAi??aXW?UU ??? SI?Ue? c?UUU? aecU?UU a?X?WJCUUUe SXeWU X?W OeIAe?u c?UiIe c?O??V?y? CU?. a?eI??a?e O?UUm?A XW? YciI? a?SXW?UU UUc???UU XWo cAU?Ue ?ecBII?? ??' cXW?? ???

india Updated: Oct 09, 2006 10:19 IST
?A??'ae
?A??'ae
None
Hindustantimes
         

Âýçâh XWÍæXWæÚU ¥õÚU ©UÂiØæâXWæÚU °ß¢ SÍæÙèØ çÕÚUÜæ âèçÙØÚU âñXðWJÇUÚUè SXêWÜ XðW ÖêÌÂêßü çãUiÎè çßÖæ»æVØÿæ ÇUæ. àæèÌæ¢àæé ÖæÚUmæÁ XWæ ¥çiÌ× â¢SXWæÚU ÚUçßßæÚU XWô çÂÜæÙè ×éçBÌÏæ× ×ð´ çXWØæ »ØæÐ ©UÙXWè ¥¢çÌ× Øæµææ ×ð´ ÕǸUè â¢GØæ ×ð´ ©UöæÚU梿Ü, çÎËÜè °ß¢ çÂÜæÙè XðW µæXWæÚU, Üð¹XW, çàæÿæXW °ß¢ »Jæ×æiØ ÃØçBÌØô´ Ùð âç³×çÜÌ ãUôXWÚU Þæhæ¢ÁçÜ ¥çÂüÌ XWèÐ