Today in New Delhi, India
Apr 23, 2019-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

A?cUUcSIcIXWe a?UUJ??Ieu

a??eBI U?c?? XWe ?XW cUA???u X?W ?eI?c?XW IecU?? ??' A??u?UJ? c????U a? ?AC?U? ??U??' XWe I?I?I ???AeI? Ia?XW X?W Y?I IXW A??? XWU??C? a? ?WAU A?e?? A??e? ?U??' :??I?IU ???I Ue? ? a?V?U?eU I?a???' X?W ??a? U?? ??', cAUXW? ?UU XW?UUeA?cUU???' a? XW???u ??SI? U?e', cAaXWe aA? ?Ui??' ??eIUe AC?e ??? ?E?I? AyIec?J? a? Aef?e U?? U?e ??, UIeAIU ?YWu X?W Sf???u ???C?U cA??U U?? ??'? a?eIye AU SIU a?U IU a?U ?E? U?? ?? Y??U AU???e AcU?IuU U? ??E?-aeG??C?, Y??V?e-IeYW?U Y??U ?????cU???' X?W cAAU? cUXW?Cu I??C?U cI? ??'U?

india Updated: Jan 22, 2006 21:13 IST
Y?a?eIoa ?UA?V???
Y?a?eIoa ?UA?V???
None

â¢ØéBÌ ÚæcÅþ XWè °XW çÚÂæðÅü XðW ×éÌæçÕXW ÎéçÙØæ ×ð´ ÂØæüßÚJæ çß²æÅÙ âð ©ÁǸÙð ßæÜæð´ XWè ÌæÎæÎ ×æñÁêÎæ ÎàæXW XðW ¥¢Ì ÌXW Â梿 XWÚæðǸ âð ªWÂÚ Âã颿 Áæ°»èÐ §Ù×ð´ :ØæÎæÌÚ ÕðãÎ »ÚèÕ ß âæVæÙãèÙ Îðàææð´ XðW °ðâð Üæð» ãñ´, çÁÙXWæ ©UÙ XWæÚU»éÁæçÚUØæð´ âð XWæð§ü ßæSÌæ Ùãè´, çÁâXWè âÁæ ©Uiãð´ ¬æé»ÌÙè ÂǸè ãñÐ ÕɸÌð ÂýÎêcæJæ âð Âëfßè »Ú×æ Úãè ãñ, ÙÌèÁÌÙ ÕYWü XðW Sfææ§ü ¬æ¢ÇæÚ ç²æÜ Úãð ãñ´Ð â×éÎýè ÁÜ SÌÚ âæÜ ÎÚ âæÜ Õɸ Úãæ ãñ ¥æñÚ ÁÜßæØé ÂçÚßÌüÙ Ùð Õæɸ-âéGææǸ, ¥æ¢Væè-ÌêYWæÙ ¥æñÚ ×ãæ×æçÚØæð´ XðW çÂÀÜð çÚXWæÇü ÌæðǸU çΰ ãñ´UÐ

×æðÅÚ »æçǸØæð´, XWæÚGææÙæð´ ß ¥iØ dæðÌæð´ âð çÙXWÜÙð ßæÜè ÁãÚèÜè »ñâæð´ XðW ×æ×Üð ×ð´ ¥×ðçÚXWæ XWÚèÕ w® ÂýçÌàæÌ XWè çãSâðÎæÚè XðW âæfæ ÂãÜð Ù¢ÕÚ ÂÚ ãñÐ ÕæXWè ÞæðØ ÎêâÚð çßXWçâÌ Îðàææ𢠥æñÚ fææðǸæ-ÕãéÌ ¿èÙ, ¬ææÚÌ, ÕýæÁèÜ ß ÌèâÚè ÎéçÙØæ XðW ÌðÁè âð çßXWæâ XWÚ Úãð Îðàææð´ XWæð ÁæÌæ ãñÐ §Ù Îðàææð´ XWè ¥æñlæðç»XW »çÌçßçVæØæð´ ¥æñÚU ¥âèç×Ì ªWÁæü ÁMWÚUÌæð´ Ùð VæÚÌè XWæð ¥æÂÎæ¥æð´ XðW ¬æ¢ßÚ ×ð´ ÏXðWÜ çÎØæ ãñÐ

ÂØæüßÚJæ ÿæÚJæ XWè âßæüçVæXW ×æÚ ¥YýWèXWæ, °çàæØæ ¥æñÚ Î. ¥×ðçÚXWæ XðW »ÚèÕ Îðàææð´ ÂÚ ÂǸè ãñÐ Øãæ¢ ÂýæXëWçÌXW â¢âæVæÙæð¢ ÂÚ çÅXWè °XW ÕÇ¸è ¥æÕæÎè Sfææ§ü MW âð Õð²æÚÕæÚ ãæ𠻧üÐ ÕæðÙ çSfæÌ â¢ØéBÌ ÚæcÅþ çßàßçßlæÜØ XðW ÁðÙæðâ Õæð»æÇèü XðW ×éÌæçÕXW °ðâð çßSfææçÂÌæð´ XWè â¢GØæ ÎéçÙØæ XðW Øéh àæÚJææçfæüØæð´ âð XWãè¢ :ØæÎæ ãñ, ÜðçXWÙ çßÇ¢ÕÙæ Øã ãñ çXW §iãð¢ XWæð§ü àæÚJææfæèü XWæ ÎÁæü ÎðÙð XWæð ÌñØæÚ Ùãè´Ð

×ãæÙ»Úæð´ ×ð´ »¢Îè ÕçSÌØæð´, ÂçÚßæÚ âçãÌ Âã颿Ùð ßæÜð ¥çàæçÿæÌ ÕðÚæðÁ»æÚæð¢, ç¬æGææçÚØæð´, ÙàæðçǸØæð´ ¥æñÚ ÀæðÅð-×æðÅð ¥ÂÚæVææð´ âð ÂðÅ ÂæÜÙð ßæÜæð´ XWè ÕðÌãæàææ Õæɸ ¥×ê×Ù ©Ù §ÜæXWæð´ âð ¥æ§ü ãñ, Áæð ÂæçÚçSfæçÌXWèØ çßÙæàæ XðW XWæÚJæ ¥Õ ÚãÙð ÜæØXW Ùãè´ Úãð Øæ çYWÚ àæãÚè ¥æÕæÎè XWè ÁMWÚÌð´ ÂêÚè XWÚÙð XWè GææçÌÚ çßXWæâ XWè ¬æð´Å ¿É¸ »°Ð àæãUÚUè ¬æ¼ý â×æÁ ÂæÙè-çÕÁÜè Áñâè ÁMWÚÌæð´ XðW çÜ° ÕǸð Õæ¢Væ Øæ ÎêâÚè ÕǸè ÂçÚØæðÁÙæ°¢ Ìæð ¿æãÌæ ãñ, ÜðçXWÙ §Ùâð ©ÁǸÙð ßæÜð Üæð»æð´ XðW çÜ° ©âXðW çÎÜ ×ð´ XWæð§ü Á»ã Ùãè´Ð ©»ý ©ÎæÚèXWÚJæ XWè ×æñÁêÎæ ¥æ¢Væè ×ð´ ÂæçÚçSfæçÌXWè àæÚJææçfæüØæð´ XWæ Øã çâÜçâÜæ fæ×ð»æ, °ðâæ Ü»Ìæ Ùãè´Ð

First Published: Jan 22, 2006 21:13 IST