New Delhi -°C
Today in New Delhi, India

Sep 22, 2019-Sunday
-°C

Humidity
-

Wind
-

Select city

Metro cities - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

Other cities - Noida, Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Bhopal , Chandigarh , Dehradun, Indore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi

Sunday, Sep 22, 2019

A??e-XUUUUa?eU ??? OeXUUUU?A X?UUUU ?EX?UUUU U??X?UUUU

A??e-XUUUUa?eU ??' ao???UU YAU??U OeXUUUU?A X?UUUU ?EX?UUUU U??X?UUUU ??aea cXUUUU? ?? O?UIe? ???a? c?O? U? ?I??? cXUUUU YAU??U I?? ?AXUUUUU ?XUUUU c?U? AU Y?? OeXUUUU?A XUUUUe Ie?yI? cUB?U A???U? AU x.| ??Ae ?u? OeXUUUU?A XUUUU?X?UUUU?Iy O?UI-A?cXUUUUSI?U XUUUUe ae?? AU cSII I??

india Updated: May 22, 2006 20:44 IST
???P??u
???P??u
None
Hindustantimes
         

Á³×ê-XUUUUà×èÚ ×ð´ âô×ßæÚU ¥ÂÚæ±Ù ÖêXUUUU¢Â XðUUUU ãËXðUUUU ÛæÅXðUUUU ×ãâêâ çXUUUU° »°Ð ÖæÚÌèØ ×æñâ× çßÖæ» Ùð ÕÌæØæ çXUUUU ¥ÂÚæ±Ù Îæð ÕÁXUUUUÚ °XUUUU ç×ÙÅ ÂÚ ¥æ° ÖêXUUUU¢Â XUUUUè ÌèßýÌæ çÚBÅÚ Âñ×æÙð ÂÚ x.| ×æÂè »§üÐ ÖêXUUUU¢Â XUUUUæ XðUUUU¢Îý ÖæÚÌ-ÂæçXUUUUSÌæÙ XUUUUè âè×æ ÂÚ çSÍÌ ÍæÐ

First Published: May 22, 2006 20:44 IST