New Delhi -°C
Today in New Delhi, India

Oct 15, 2019-Tuesday
-°C

Humidity
-

Wind
-

Select city

Metro cities - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

Other cities - Noida, Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Bhopal , Chandigarh , Dehradun, Indore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi

Tuesday, Oct 15, 2019

A??e-XUUUUa?eU ??' ?V?? Ie?yI? XW? OeXUUUU?A

A??e-XUUUUa?eU ??' ?eU a? UIe ae?? X?UUUU Y?aA?a X?UUUU ?U?XUUUU??' ??' eLW??UU ae?? ?V?? Ie??yI? X?UUUU ??eXUUUU?A XUUUU? ?EXUUUU? U??XUUUU? ??aea cXUUUU?? ??? ???a? c?O? a? c?Ue A?UXUUUU?Ue X?UUUU YUea?U ae?? }.vy ?A? Y?? OeXUUUU?A X?UUUU ?U U??XUUUU??' XUUUUe Ie??yI? cUB?U A???U? AU z.w ??Ae ?u?

india Updated: Sep 14, 2006 12:05 IST
??I?u
??I?u
None
Hindustantimes
         

Á³×ê-XUUUUà×èÚ ×ð´ ¿èÙ âð Ü»Ìè âè×æ XðUUUU ¥æâÂæâ XðUUUU §ÜæXUUUUæð´ ×ð´ »éLWßæÚU âéÕã ×VØ× ÌèÃæýÌæ XðUUUU ¬æêXUUUU¢Â XUUUUæ ãËXUUUUæ ÛæÅXUUUUæ ×ãâêâ çXUUUUØæ »ØæÐ ×æñâ× çßÖæ» âð ç×Üè ÁæÙXUUUUæÚè XðUUUU ¥ÙéâæÚ âéÕã }.vy ÕÁð ¥æ° ÖêXUUUU¢Â XðUUUU §Ù ÛæÅXUUUUæð´ XUUUUè ÌèÃæýÌæ çÚBÅÚ Âñ×æÙð ÂÚ z.w ×æÂè »§üÐ

ÖêXUUUU¢Â XUUUUæ XðUUUU´Îý x{.y çÇRæýè ©öæÚè ¥æÿææ¢àæ ¥æñÚ |{.v çÇRæýè Âêßèü Îðàææ¢ÌÚ ×ð´ ÍæÐ âêµææð´ XðUUUU ¥ÙéâæÚ ÖêXUUUU¢Â âð çYUUUUÜãæÜ ÁæÙ-×æÜ XðUUUU çXUUUUâè ÙéXUUUUâæÙ XUUUUè XUUUUæð§ü âê¿Ùæ Ùãè¢ ãñÐ

First Published: Sep 14, 2006 12:05 IST

top news