New Delhi -°C
Today in New Delhi, India

Sep 19, 2019-Thursday
-°C

Humidity
-

Wind
-

Select city

Metro cities - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

Other cities - Noida, Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Bhopal , Chandigarh , Dehradun, Indore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi

Thursday, Sep 19, 2019

a?Ie XWo UU??UI U?Ue', a??U??egeU XWe ??c?XW? AUU aeU???u ?UUe

A?UU? ?U??uXWo?uU U? a?eXyW??UU XWo ??E?U UU??UI ??o?U?U? XW??CU X?W YcO?eBI UU?AI a??aI YcULWh Aya?I ?UYuW a?Ie ??I? XWo cXWae AyXW?UU XWe UU??UI U?Ue' Ie?

india Updated: May 20, 2006 00:06 IST
c?cI a????II?I?
c?cI a????II?I?
None
Hindustantimes
         

ÂÅUÙæ ãUæ§üXWôÅüU Ùð àæéXýWßæÚU XWô ÕæɸU ÚUæãUÌ ²æôÅUæÜæ XWæ¢ÇU XðW ¥çÖØéBÌ ÚUæÁÎ âæ¢âÎ ¥çÙLWh ÂýâæÎ ©UYüW âæÏé ØæÎß XWô çXWâè ÂýXWæÚU XWè ÚUæãUÌ ÙãUè´ ÎèÐ ©UÙXWè ¥ç»ý× Á×æÙÌ XWè ¥Áèü ÂÚU ¥Õ ¥æ»æ×è âô×ßæÚU XWô âéÙßæ§ü ãUô»èÐ iØæØ×êçÌü ¿i¼ý×õÜè XéW×æÚU ÂýâæÎ XWè °XWÜÂèÆU XðW â×ÿæ àæéXýWßæÚU XWô ÎôÂãUÚU ÕæÎ Þæè ØæÎß XWè ¥Áèü ÂÚU âéÙßæ§ü àæéLW ãéU§ü Áô ¥ÏêÚUè ÚUãUèÐ

ßÚUèØ ¥çÏßBÌæ »Jæðàæ ÂýâæÎ çâ¢ãU Ùð ¥ÂÙè ÎÜèÜ âð ¥ÎæÜÌ XWô â¢ÌéCïU XWÚUÙæ ¿æãUæ ÜðçXWÙ ßð âYWÜ Ù ãUô âXð´WÐ ÁÕXWè çÙ»ÚUæÙè ¦ØêÚUô´ XWè ¥ôÚU âð ×ãUæçÏßBÌæ Âè. XðW. àææãUè Ùð SßØ¢ ×ô¿ü â¢ÖæÜÌð ãéU° ¥Áèü XWæ çßÚUôÏ çXWØæÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ¥Ùéâ¢ÏæÙ XðW XýW× ×ð´ Áô âæÿØ ¥æ° ãñ´U ©Uââð ØãU SÂCïU ãñU çXW §â ×æ×Üð ×ð´ Þæè ØæÎß XWè Öè â¢çÜ`Ìæ ãñUÐ â×Ø XðW ¥æÖæß ×ð´ âéÙßæ§ü ÂêÚUè ÙãUè´ ãUô âXWèÐ

×æ×Üð ÂÚU ¥Õ âô×ßæÚU XWô Öè âéÙßæ§ü ãUô»èÐ ©UÏÚU çâßæÙ ÁðÜ ×ð´ բΠÚUæÁÎ âæ¢âÎ ×ô. àæãUæÕégèÙ XWè çÙØç×Ì Á×æÙÌ ¥Áèü ÂÚU ¥Õ »×èü ÀéU^ïUè XðW ÕæÎ w} ÁêÙ XWô âéÙßæ§ü ãUô»èÐ àæéXýWßæÚU XWô ØãU ×æ×Üæ iØæØ×êçÌü ÙßèÙ çâiãUæ XWè °XWÜÂèÆU XðW â×ÿæ âéÙßæ§ü XðW çÜ° ¥æØæ ÍæÐ çÁâð ¥Õ ¥»Üè ÌæÚUè¹ XðW çÜ° ÅUæÜ çÎØæ »ØæÐ ØãU ×æ×Üæ çßÎðàæè ×é¼ýæ âð â¢Õ¢çÏÌ ãñUÐ

First Published: May 20, 2006 00:06 IST