New Delhi -°C
Today in New Delhi, India

Oct 19, 2019-Saturday
-°C

Humidity
-

Wind
-

Select city

Metro cities - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

Other cities - Noida, Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Bhopal , Chandigarh , Dehradun, Indore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi

Saturday, Oct 19, 2019

a??S??e? a?eI XUUUU? YU ?e?e ??UU ??? ? XUUUUU??

C?. XUUUUU?? U? c????U O?U a?eI U??XUUUU YXUUUU?I?e AeUSXUUUU?U c?IUJ? a??U??? ??? ?eG? YcIcI X?UUUU MWA ??? XUUUU?? cXUUUU ?e?e ??UU??? AU Ay??? ??? ??? a??S??e? a?eI X?UUUU A?U?-??U? XUUUUU?XUUUU?U??? X?UUUUXUUUU??uXyUUUU? cI??? A?U? ??c??? c?iIeSI?Ue a??S??e? a?eI X?UUUU cU? AeUe IU? a? a?cAuI ?XUUUU ?e?e ??UU ???U? ??c???

india Updated: Mar 20, 2006 20:58 IST
???P??u
???P??u
None
Hindustantimes
         

ßèJææ ßæÎÙ ×ð¢ çâhãSÌ ÚæcÅþÂçÌ °ÂèÁè ¥¦ÎéÜ XUUUUÜæ× Ùð çã¢ÎéSÌæÙè àææSµæèØ XðUUUU çÜ° ÂêÚè ÌÚã â×çÂüÌ °XUUUU ÅðÜèçßÁÙ ¿ñÙÜ àæéMW çXUUUU° ÁæÙð XUUUUè âô×ßæÚU XWô ÁæðÚÎæÚ ßXUUUUæÜÌ XUUUUèÐ

Çæ. XUUUUÜæ× Ùð çß½ææÙ Öß٠⢻èÌ ÙæÅXUUUU ¥XUUUUæÎ×è ÂéÚSXUUUUæÚ çßÌÚJæ â×æÚæðã ×ð¢ ×éGØ ¥çÌçÍ XðUUUU MW ×ð¢ XUUUUãæ çXUUUU Åèßè ¿ñÙÜæð¢ ÂÚ Âýæ§× Åæ× ×ð¢ àææSµæèØ â¢»èÌ XðUUUU ÁæÙð-×æÙð XUUUUÜæXUUUUæÚæð¢ XðUUUU XUUUUæØüXýUUUU× çÎ¹æ° ÁæÙð ¿æçã°Ð çãiÎéSÌæÙè àææSµæèØ â¢»èÌ XðUUUU çÜ° ÂêÚè ÌÚã âð â×çÂüÌ °XUUUU Åèßè ¿ñÙÜ ãæðÙæ ¿æçã°Ð

First Published: Mar 20, 2006 20:58 IST

top news