A? ???U ??? Ue?e a? AU?Ua??U ?XUUUU ?e AcU??U X?UUUU ??U U? A?U Ie | india | Hindustan Times
  • Friday, May 25, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 25, 2018-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

A? ???U ??? Ue?e a? AU?Ua??U ?XUUUU ?e AcU??U X?UUUU ??U U? A?U Ie

Aca?? ???U ??? ?eUe cAU? X?UUUU ???U??? ??? ??? Ue?e a? I? Y?XUUUUU ?XUUUU ?e AcU??U X?UUUU ??U aIS???? U? a?cU??UU XW?? Y?P??P?? XUUUUU Ue? AecUa U? ?I??? cXUUUU ?? AcU??U YP??I ?e Ue?e XUUUUe ??UI ??? Ae U?? I??

india Updated: Mar 12, 2006 01:39 IST
??I?u

Âçà¿× Õ¢»æÜ ×ð¢ ãé»Üè çÁÜð XðUUUU ÕæðÙ»æ¢ß »æ¢ß ×𢠻ÚèÕè âð Ì¢» ¥æXUUUUÚ °XUUUU ãè ÂçÚßæÚ XðUUUU ¿æÚ âÎSØæð¢ Ùð àæçÙßæÚU XWæð ¥æP×ãPØæ XUUUUÚ ÜèÐ ÂéçÜâ Ùð ÕÌæØæ çXUUUU Øã ÂçÚßæÚ ¥PØ¢Ì ãè »ÚèÕè XUUUUè ãæÜÌ ×ð¢ Áè Úãæ ÍæÐ

àæßæð¢ XUUUUæð ÂæðSÅ×æÅü× XðUUUU çÜ° ÖðÁ çÎØæ »Øæ ãñÐ