Today in New Delhi, India
Oct 19, 2018-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

A?uUe ??? ?YUUUUeuU? ??I?U X?UUUU I?aU? a? vv U?? ?U?

A?uUe ??? ?YuUUUU SX?UUUUc?? X?UUUU ?XUUUU ??I?U X?UUUU I?aU? X?UUUUXUUUU?UJ? ao???UU XWo ?e?u Ie??u?U? ??? ?UU? ??U??? XUUUUe a?G?? ?E?UXWUU vv ??? ?u ??? AecUa U? ?I??? cXUUUU A??? a?? cUXUUUU?U? A? ?eX?UUUU ??? ? A??? a?? I?? I?? cU? ? ???, U?cXUUUUU ?i??? YOe cUXUUUU?U? U?e? A? aXUUUU? ???

india Updated: Jan 03, 2006 09:58 IST
UU???UUU

Á×üÙè ×ð¢ ÕYüUUUU SXðUUUUçÅ¢» XðUUUU °XUUUU ×ñÎæÙ XðUUUU Ï¢âÙð XðUUUU XUUUUæÚJæ âô×ßæÚU XWô ãé§ü Îé²æüÅÙæ ×ð¢ ×ÚÙð ßæÜæð¢ XUUUUè â¢GØæ ÕɸUXWÚU vv ãæ𠻧ü ãñÐ

ÂéçÜâ ÂýßBÌæ Ùð ÕÌæØæ çXUUUU Â梿 àæß çÙXUUUUæÜð Áæ ¿éXðUUUU ãñ¢ ¥æñÚ Â梿 àæß Îð¹ Ìæð çÜ° »° ãñ¢, ÜðçXUUUUÙ ©iã𢠥Öè çÙXUUUUæÜæ Ùãè¢ Áæ âXUUUUæ ãñÐ ÂýßBÌæ Ùð ÕÌæØæ çXUUUU °XUUUU ÃØçBÌ XUUUUè ¥SÂÌæÜ Üð ÁæÌð ãé° ÚæSÌð ×ð¢ ×æñÌ ãæ𠻧üÐ

First Published: Jan 03, 2006 09:58 IST