Today in New Delhi, India
Mar 19, 2019-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

a??UUU ??' Ae??'U? U??e CU?B?UU

I?a? OUU X?W CU?B?UUU UU?AI?Ue X??W c?UUU SXeWUX?W Ay??J? ??' YeWaXWe U???AcC?U???' ??' ???U cAAUU? ?XW a?U ??' Y??acI c????U X?Wy???? ??' ?eU? U? Y?c?cXW?UU??' XWe ???u XWU?'U?? XWUUe? }|,z?? ?u YWe?Uy????YWU ??' Y?WU? ?a YP??IecUXWXWi??'a?U a?'?UUU XWe AcUUXWEAU? Y????AU ac?cI X?W ac?? CU?. YA? XeW??UU U? XWe ??U? c?UiIeSI?U a? ?XW ??a ??I?eI ??' ?Ui?U??'U? ?I??? cXW vx a?U X?W ??I ?a??ca?a?U Y?oYW cYWAeca?ia Y?oYW ??cCU?? XW? {v??? ??cauXW a???UU UU?AI?Ue ??' ?U??U? A? UU?U? ??U?

india Updated: Jan 24, 2006 00:23 IST
c?UiIeSI?U AycIcUcI
c?UiIeSI?U AycIcUcI
None

Îðàæ ÖÚU XðW ÇUæBÅUÚU ÚUæÁÏæÙè XððW ç×ÜÚU SXêWÜ XðW Âý梻Jæ ×ð´ YêWâ XWè ÛææðÂçǸUØæð´ ×ð´ ÕñÆU çÂÀUÜð °XW âæÜ ×ð´ ¥æñáçÏ çß½ææÙ XðW ÿæðµæ ×ð´ ãéU° Ù° ¥æçßcXWæÚUæð´ XWè ¿¿æü XWÚð´U»ðÐ XWÚUèÕ }|,z®® ß»ü YWèÅU ÿæðµæYWÜ ×ð´ YñWÜð §â ¥PØæÏéçÙXW XWißð´àæÙ âð´ÅUÚU XWè ÂçÚUXWËÂÙæ ¥æØæðÁÙ âç×çÌ XðW âç¿ß ÇUæ. ¥ÁØ XéW×æÚU Ùð XWè ãñUÐ

çãUiÎéSÌæÙ âð °XW ¹æâ ÕæÌ¿èÌ ×ð´ ©UiãUæð´Ùð ÕÌæØæ çXW vx âæÜ XðW ÕæÎ °âæðçâ°àæÙ ¥æòYW çYWÁèçâØiâ ¥æòYW §¢çÇUØæ XWæ {vßæ¢ ßæçáüXW â³×ðÜÙ ÚUæÁÏæÙè ×ð´ ãUæðÙð Áæ ÚUãUæ ãñUÐ x® ÁÙßÚUè âð w YWÚUßÚUè XðW Õè¿ ãUæðÙð ßæÜð §â â³×ðÜÙ ×ð´ Îðàæ ¥æñÚU çßÎðàæ XðW XWÚUèÕ y®®® ÇUæBÅUÚU çãUSâæ Üð´»ðÐ â³×ðÜÙ XðW ÎæñÚUæÙ XWÚUèÕ z®® ÇUæBÅUÚU ¥ÂÙð àææðÏ ÂýÕ¢Ï Âðàæ XWÚð´U»ðÐ

çÁâ×ð´ ¥×ðçÚUXWÙ ÇUæØÕðçÅUXW âæðâæØÅUè XðW Âêßü ¥VØÿæ ÇUæ. çXýWSÅUæðYWÚU âæÇüUXW â×ðÌ ¥×ðçÚUXWæ ¥æñÚU §¢»Üñ´ÇU XðW XWÚUèÕ °XW ÎÁüÙ ÇUæBÅUÚU àææç×Ü ãñ´UÐ ÇUæ. XéW×æÚU Ùð ÕÌæØæ çXW §â â³×ðÜÙ XðW ÎæñÚUæÙ ¿æÚU ßXüWàææ XWæ ¥æØæðÁÙ ¬æè çXWØæ Áæ°»æÐ çÁâ×ð´ ÂãUÜæ ßXüWàææ Øæð» ÂÚU ãUæð»æÐ

ÎêâÚðU ßXüWàææ ×ð´ »ñSÅþUæð§¢ÅþUæðÜæòÁè XðW ÂýæGØæÌ ç¿çXWPâXW ÇUæ. Ùæ»ðàßÚU ÚðUaïUè XðW mæÚUæ ãñUÎÚUæÕæÎ ×ð´ çXW° ÁæÙð ßæÜ𠧢ÇUæðSXWæðÂè XWè ÂêÚUè ÂýçXýWØæ XWæð âÖæ SÍÜ ÂÚU çιæØæ Áæ°»æÐ ÁÕçXW ÌèâÚUæ ¥æñÚU ¿æñÍæ ßXüWàææ XýW×àæÑ §üâèÁè ¥æñÚU §üXWæð ÂÚU ¥æØæðçÁÌ çXWØæ »Øæ ãñUÐ ©UiãUæð´Ùð ÕÌæØæ çXW §â â³×ðÜÙ XðW ÎæñÚUæÙ ¥æÏéçÙXW ç¿çXWPâæ çß½ææÙ, ¥æØéßðüÎ ¥æñÚU Øæð» XðW â×ißØ ÂÚU çßàæðá ¿¿æü ãUæð»èÐ

§âXðW ¥æØæðÁÙ âç×çÌ XðW ¥VØÿæ ÂýæGØæÌ ÇUæ. °â °Ù ¥æØæü ¥æñÚU Sßæ»Ì âç×çÌ XðW ¥VØÿæ ÇUæ. çßÁØ ÂýXWæàæ ãUñ´Ð â³×ðÜÙ XWæ ©UÎ÷²ææÅUÙ ×çJæÂæÜ °XðWÇU×è ¥æòYW ãUæØÚU °ÇéUXðWàæÙ XðW Âêßü XéWÜÂçÌ Õè °× ãðU»ÇðU XWÚð´U»ð, ×éGØ×¢µæè ÙèÌèàæ XéW×æÚU ×éGØ ¥çÌçÍ ¥æñÚU Øæð»æ¿æØü çÙÚ¢UÁÙæ٢ΠâÚUSßÌè çßçàæCïU ¥çÌçÍ ãUæð´»ðÐ

First Published: Jan 24, 2006 00:23 IST