A??uUUUU Ie??U?UUe UecI B?? ??U? | india | Hindustan Times
  • Friday, Jul 20, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jul 20, 2018-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

A??uUUUU Ie??U?UUe UecI B?? ??U?

?I??? a??c??I a??? B???? ?e??? ao?U a?U ??' a??A??I B???' ??? ??? ??? AycIa?eU??! Ie? I?? ?I? I??? Ie???Ue I?? ??????? cUP?AycI ???Ie f?e'? ??I B?? ?eU?u? a??A??Ie ??U? XWe ?c????? ?U cIU??' AUAf? Y??U A??C??A X?W ?U???UU??' ??? I??-???a?? ??? B???? ??e? a? :??I? Y? U?e ???? Y?A I?? ?U ?BP? YAUe cAy? AeSIX?'W cU?I? U?I? ??? A?c?U ??, cAy? ?? I?? AE?I?-eUI? ?????? U?cXWU B?? Y?AU? E???I?U XW?XWo?u y?f? AE??, cAaU? ?o?U Y?V?ecUXW ???U?P??XW AySf??AU?Y??? XWe ??I XWe, A?? Y?A Y??V?eXWe IU? Y? U?e ???? B?? Y?A I?cUI? YWeeXW??X?W U?G? ?? y?f? AE?I? ????

india Updated: Jun 17, 2006 19:24 IST

çãiÎè XðW XWçß ×éçBÌÕæðVæ âæçãPØXWæÚ XWè ¬æêç×XWæ XðW â¢Î¬æü ×𢠥BâÚ Îæð âßæÜ ÂêÀæ XWÚÌð fæð Ñ ÂæÅüÙÚ Ìé³ãæÚè ÂæòçÜçÅBâ BØæ ãñ? ¥æñÚ ÒÌØ XWÚæð çXWâ ¥æðÚ ãæð Ìé×!Ó

ã× ¬æè ÁÚæ ÂêÀ Üð¢ çXW ãð çãiÎè XðW âæçãPØXWæÚ, XWçß, XWfææXWæÚ, Ìé³ãæÚè ÂæòçÜçÅBâ BØæ ãñ? ×Ù×æðãÙ çâ¢ã ç¿Î¢ÕÚ× XWè Ù§ü ¥æçfæüXW ÙèçÌØæð¢ ÂÚ BØæ ÚæØ ãñ? çÚÁßðüàæÙ ÂÚ BØæ âæð¿Ìð ãæð? YWÙæ çYWË× XðW »éÁÚæÌè-ßVæ XðW ÕæÚð ×ð¢ BØæ Üæ§Ù ãñ? ×ðVææ ÂæÅXWÚ XðW Ù×üÎæ Õ¿æ¥æð ¥æ¢ÎæðÜÙ XðW ÕæÚð ×ð¢ BØæ XWãÙæ ãñ?

¬ææ§ü BØæ ÚæØ ãñ çXW ¿èÙ XWè XW³ØéçÙSÅ ÂæÅèü ¥ÂÙð Øãæ¢ ÕãéUÚUæCþUèØ çÙ»×æð¢ XWæ ÜæÜ XWæÜèÙ çÕÀæXWÚ Sßæ»Ì XWÚ Úãè ãñ? ×æBâüßæÎ ×ð¢ Âê¢ÁèßæÎ XWæ ÂæÙè ãè Ùãè¢ ç×Üæ Úãè ãñ, â×ê¿æ »¢Îæ ÙæÜæ GææðÜ çÎØæ Áæ Úãæ ãñÐ ¥æñÚ ÂæçÅüUØæ¢ ÙæXW բΠXWÚ ÇéÕXWè ×æÚ Úãè ãñ¢? ßñ½ææçÙXW â×æÁßæÎ XðW ÚUôÇ×ñ ×ð¢ XWãæ¢ »Ç¸ÕǸ ãé§ü?

ÕÌæ¥æð çXW Âý×æðÎ ×ãæÁÙ XWè ãPØæ ¥æñÚ ©ÙXðW Âéµæ XðW XWæðXWèÙ âðßÙ ÂÚ Ìé³ãæÚè BØæ ÚæØ ãñ? ½ææÙ ¥æØðæ» XðW ÕæÚð ×ð¢ XWéÀ ÁæÙÌð ãæð? BØæ Ìé× ÕÌæ âXWÌð ãæð ßæ×¢fæè ÎÜ ¥çGæÜ ¬ææÚÌèØ ãǸÌæÜ XWæ ¥æuïUæÙ XWÚÌð ãñ¢, ÜðçXWÙ XWæðÜXWæÌæ ×ð¢ ãǸÌæÜ Ùãè¢ ãæðÙð ÎðÌð? °ðâæ BØæð´ ãñ çXW ×æXWÂæ XðW¢Îý XWè ©iãè¢ ÙèçÌØæð¢ XWæ çßÚæðVæ XWÚÌè ãñ, çÁÙ ÂÚ XWæðÜXWæÌæ ×𢠥×Ü XWÚÙæ ¿æãÌè ãñ? ¥¯Àæ °ðâð â¢Îç¬æüÌ ÁçÅÜ âßæÜ ¥æ§ü°°â Àæµææð¢ Øæ µæXWæÚæð¢ XðW çÜ° ÀæðǸ ÎðÌð ãñ¢Ð ¥æ âæçãPØXWæÚ ÆãÚðÐ ÕæðÚ ãæð »° ãæð¢»ðÐ ¥æÂâð ¥æÂXWè XWçßÌæ XWãæÙè ÂÚ ÕæÌ Ù XWÚXðW Øã Å鯯ææ çÅ`ÂJæèXWæÚ ÂÌæ Ùãè¢ XWãæ¢ XWè ÚæÁÙèçÌ ²æéâðǸ Úãæ ãñ? ¥Úð, âæçãPØ ×ð´ ÚæÁÙèçÌ XWæð§ü âèVæð ¥æÌè ãñ? âæçãPØXWæÚ ÚæÁÙèçÌXW çÅ`ÂJæèXWæÚ Ùãè¢ ãæðÌæÐ ßã Ìæð Øfææfæü XWæð ÁèßÙ XðW ¥Ùé¬æßæð¢ XWæð çÜGæÌæ ãñÐ Ìæð Øãè ÕÌ槰 çXW ¥æÂXWè XWçßÌæ XWãæÙè ×ð¢ Øð Áô ©ÜÛææ ãé¥æ ÁèßÙ ãñ, Øã çXWâ ÌÚã âð ¥æØæ ãñ? BØæ ©â×ð¢ Ù° ©ÂØô»è ½ææÙ XWæ çÙ×üæJæ ãUô Úãæ ãñ? ½ææÙ XWè ¥æ¢Væè XWæ ÂçÚ¿Ø ç×ÜÌæ ãñ? ¥¯Àæ XWéÀ XW× ÌXWÜèYWÎðã ÕæÌð¢ XWè Áæ°¢? ÕÌ槰 çXW ÚæGæè âæß¢Ì XðW ¿é¢ÕÙ-XWæ¢Ç ×ð¢ ÚæGæè çXWâ Sµæè-çß×àæü XWæ çÙ×æüJæ XWÚ Úãè ãñ? ÁðçâXWæ ÜæÜ ×ÇüÚ XWæ¢Ç ×𢠥æ çXWVæÚ GæÇð¸ ãñ¢?

¥æ §ÌÙð ÌéCU, §ÌÙð çÙÌæ¢Ì çÙÁè ¥æñÚ Sßæfæèü çXWâ ÌÚã ãæð âXWÌð ãñ¢, ÁÕçXW â×æÁ ×𢠥æVæè ÁÙÌæ »ÚèÕè ×ð¢ ãô, ¥çàæçÿæÌ ãæð ©ââð ¬æè :ØæÎæ Üæð» XéWÂæðáJæ ¥æñÚ Õè×æçÚØæð´ XðW çàæXWæÚ ãæð¢? ¥¯Àæ ¿çÜ° °Ç÷÷÷â XðW ÕæÚð ×𢠥æÂXWæ BØæ GæØæÜ ãñ? ÁÜ-â¢XWÅ XðW ÕæÚð ×ð¢ BØæ XWãÙæ ãñ? ×æÙßæçVæXWæÚ BØæ ãñ? Ù»ÚèXWÚJæ XWè â×SØæ°¢ BØæ ãñ¢? çßXWæâ XWæ ÙBàææ BØæ ãñ? BØæ ¿æÜê ÙèçÌØæð´ XðW çßXWË ×ð¢ XWæð§ü ßñXWçËÂXW âÂÙæ ¥æÂXðW Âæâ ãñ? Øæ ßãè °XW-Îæð ¿éÚUæ§ü ãéU§ü, ÜæÌèÙè ¥YýWèXWè ¿ðXW ÂæðçÜàæ XWçßØæð´ XWè Üæ§Ùô´ ßæÜè XWçßÌæ°¢, XWãæçÙØæð´ XWè fæè× ¥æñÚ ÂéSÌXW â×èÿææ°¢ ãñ¢, çÁÙ×ð¢ ãÚ Ú¿ÙæXWæÚ »æçÜÕ ×èÚ Åñ»æðÚ ¥æñÚ Âýð׿¢Î XWæ Õæ ÙÁÚ ¥æÌæ ãñÐ ¥æ §Ù âÕ XðW ÕæÂ! âæð¿ð¢ ¥æÂÙð çXWÌÙð çÎÙ âð XWæð§ü çß¿æÚVææÚæP×XW Õãâ Ùãè¢ XWèÐ ¥æÂâ ×𢠰XWÎ× Õð-çÜãæÁ ãæðXWÚ çXWâè ÁèßÙ-ÌPß XWè GææðÁXðW çÜ° çXWâè çß¿æÚ XWæð ÕÙæÙð XðW çÜ° ÙãUè´ ©ÜÛæð! ¥æÂXWè Ùè´Î ÙãUè´ ©UǸUè?

ÕÌ槰 âæðçßØÌ â¢²æ BØæð¢ ÅêÅæ? âöæÚ âæÜ ×ð´ â×æÁßæÎ BØæð´ »æØÕ ãæð »Øæ? Âý»çÌàæèÜæð! Ìé× Ìæð ÕÌæ Îæð? Ìé³ãæÚè Ìæð Øæµææ°¢ çÙPØÂýçÌ ãæðÌè fæè´Ð ÕæÌ BØæ ãéU§ü? â×æÁßæÎè ×æÙß XWè Õ篿Øæ¢ §Ù çÎÙæð´ ÁÙÂfæ ¥æñÚ ÂãæǸ»¢Á XðW ãUæðÅUÜæð´ ×ð¢ Îðã-ÃØßâæØ ×ð¢ BØæð¢ ßãè¢ âð :ØæÎæ ¥æ Úãè ãñ¢? ¥æ Ìæð ãÚ ßBPæ ¥ÂÙè çÂýØ ÂéSÌXð´W ç»ÙæÌð ÚãÌð ãñ¢ ÁæçãÚ ãñ, çÂýØ ãñ Ìæð ÂɸÌð-»éÙÌð ãæð¢»ð? ÜðçXWÙ BØæ ¥æÂÙð ËØæðÌæÚ XWæ XWô§ü »ý¢fæ Âɸæ, çÁâÙð ©öæÚ ¥æVæéçÙXW ½ææÙæP³æXW ÂýSfææÂÙæ¥æð¢ XWè ÕæÌ XWè, Áæð ¥æÁ ¥æ¢Væè XWè ÌÚã ¥æ Úãè ãñ¢? BØæ ¥æ ÎðçÚÎæ YWêêXWæð XðW ÜðGæ Øæ »ý¢fæ ÂɸÌð ãñ¢? BØæ ¥æÂÙð ¥fæüàææSµæ ¥æñÚ â×æÁàææSµæ ×𢠥æ Úãð ÕãéÌ âð ÂçÚßÌüÙæð´ XWæð ÁæÙæ ãñ? âÕæËÅÙü BØæ ÕÜæ ãñ? ¥çS×Ìæ°¢ BØæ ãñ¢? ÙÃØ §çÌãæâ BØæ ãñ? SµæèPßßæÎ BØæ ãñ? ¥¯Àæ ¥æ ×æðÕæ§Ü XðW ×ñâððÁ çÇÜèÅ XWÚ ÂæÌð ãñ´U? °â°×°â ¥æâæÙè âð ¬æðÁ ÂæÌð ãñ¢? ¥æ çXWÌÙè ÎðÚ XW¢`ØêÅÚ XWæ ©ÂØðæ» XWÚÌð ãñ¢? çÁâ çãiÎè ÂÚ ¥æ »ßü XWÚÌð ãè ãñ¢, ©âð çXWÌÙð ÁÙ ¥ÂÙè ×æÌë¬ææcææ XWãÌð ãñ¢?

¥æ XWãð¢»ð çXW Øð ¥æÎ×è BØæ ×æSÅÚè ÛææǸ Úãæ ãñ, ×»Ú ×ðÚð ¬ææ§ü, ¥»Ú ã×æÚæ ¥ÂÙæ ½ææÙæP×XW SÌÚ çXWâè Ù° SÂVææü XðW ÕæÁæÚ ×𢠩ÌÚ Úãð XW¢çÂÅèçÅß Øéßæ âð XW×ÌÚ ãñ, Ìæð ØXWèÙ XWÚ𢠥æ ÁèÌð-Áè GæP× ãæð Úãð ãñ¢Ð ×æ×Üæ ¥Õ âæçãPØ XWæ ãæðÌð ãé° ¬æè âæçãPØ XWæ ÙãUè´ ãñÐ ßã â×»ý ãñ, RÜæðÕÜ ãñ ¥æñÚ ×梻 XWÚÌæ ãñ çXW Ìê Øð XWÚ, Ìê ßæð Âɸ, Ìê ½ææÙ Âýæ# XWÚ! çâYWü ¥ÂÙè ¥Ùé¬æêçÌ XðW ¿BXWÚ ×ð¢ ×Ì Úã! PæÕ BØæ °ðâæ âéÛææß ÎðÙæ »ÜÌ ãæð»æ çXW XWçßÌæ XWãæÙè ¥æçÎ XWéÀ ÕÚUâôð´ XðW çÜ° ×éËÌßè XWÚ Îð¢! Ù° ½ææÙ ÂÚ çß¿æÚ XWÚ, ©ââð ¥ÂÙð Ù° XWæ çÙ×üæJæ XWÚð¢?
ØæÎ ÚGæð´ ½ææÙ çÕÙæ ×éçBÌ Ùãè¢ ãñÐ Ìô
ãð çÕÚæÎÚ! ãð ÂæÅüÙÚ! ½ææÙ XWè ¥æ¢Væè ×ð¢
¥ÂÙè ¬æý× XWè ÅæÅè ©Ç¸Ùð Îð, ̬æè ½ææÙ XWæ Âýð×ÁÜ ÕÚâð»æÐ