Today in New Delhi, India
May 20, 2019-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

aA? XW? AyI?a????Ae AyIa?uU Y?A

c?I??X XeWcJ??U?I UU?? ?UP??XW??CU X?W c?U?YWU O?AA? XWe Oi??? ?????O, X?Wi?y ??' XW??y?a UeI aUUXW?UU m?UU? ?Uo?UU AyI?a? X?W a?I cXW? A? UU??U O?IO?? ? XW??y?a YV?y? aocU?? ??Ie X?W cUI?ua? AUU aA? X?W Ay?e? U?I?Yo' X?WYWoU ??UA XWUUU? a??I Yi? ?ego' AUU a??A??Ie A??Ueu a?cU??UU XWo AyI?a? X?W aOe cAU? ?eG??U?o' AUU AyIa?uU XWUU?e? aOe cAU? ?XW???o' XWo cUI?ua? cI?? ?? ??U cXW ?a AyIa?uU XWo ???AXW aYWU ?U??? A???

india Updated: Dec 31, 2005 00:06 IST
c?a??a a???II?I?
c?a??a a???II?I?
PTI

çßÏæØX XëWcJææ٢ΠÚUæØ ãUPØæXWæ¢ÇU XðW ç¹ÜæYWU ÖæÁÂæ XWè ÒiØæØ ØæµææÓ, XðWi¼ý ×ð´ XW梻ýðâ ÙèÌ âÚUXWæÚU mæÚUæ ©UöæÚU ÂýÎðàæ XðW âæÍ çXW° Áæ ÚUãðU ÖðÎÖæß ß XW梻ýðâ ¥VØÿæ âôçÙØæ »æ¢Ïè XðW çÙÎðüàæ ÂÚU âÂæ XðW Âý×é¹ ÙðÌæ¥ô´ XðW YWôÙ ÅñU XWÚUÙð â×ðÌ ¥iØ ×égô´ ÂÚU â×æÁßæÎè ÂæÅUèü àæçÙßæÚU XWô ÂýÎðàæ XðW âÖè çÁÜæ ×éGØæÜØô´ ÂÚU ÂýÎàæüÙ XWÚUð»èÐ âÖè çÁÜæ §XWæ§Øô´ XWô çÙÎðüàæ çÎØæ »Øæ ãñU çXW §â ÂýÎàæüÙ XWô ÃØæÂXW âYWÜ ÕÙæØæ Áæ°Ð ßSÌéÌÑ §â XWæØüXýW× XðW ÁçÚU° âÂæ ¥ÂÙè â梻ÆUçÙXW ×àæèÙÚUè XWô ¿éÙæßô´ XðW çÜ° âçXýWØ XWÚUÙð XWè àæéLW¥æÌ Öè XWÚU ÚUãUè ãñUРܹ٪W ×ð´ ÂýÎàæüÙ XWæ ÙðÌëPß ÂæÅUèü âæ¢âÎ ¥ç¹Üðàæ ØæÎß XWÚð´U»ðÐ çßXýW×æçÎPØ ×æ»ü çSÍÌ âÂæ XðW ÂýÎðàæ XWæØæüÜØ âð ©UÙXðW ÙðÌëPß ×ð´ ÁéÜêâ çÙXWÜð»æ Áô ÁèÂè¥ô ÂæXüW çSÍÌ ÂÅðUÜ ÂýçÌ×æ ÂÚU ÁæXWÚU âÖæ ×ð´ ̦ÎèÜ ãUô Áæ°»æÐâÂæ Âý×é¹ ß ×éGØ×¢µæè ×éÜæØ× ¨âãU ØæÎß àæçÙßæÚU XWô ßæÚUæJæâè ×ð´ ÚUãð´U»ð, ÁãUæ¡ ßð ¥iØ XWæØüXýW×ô´ XðW ¥Üæßæ Âý¹ÚU â×æÁßæÎè ÙðÌæ Sß»èüØ ÚUæÁÙæÚUæØJæ XWè ÂéJØçÌçÍ XðW ¥ßâÚU ÂÚU ÕðçÙØæÕæ» ×ð´ ¥æØôçÁÌ XWæØüXýW× ×ð´ çãUSâæ Üð´»ð ¥õÚU âÖæ XWô â³ÕôçÏÌ XWÚð´U»ðÐ ¿ê¡çXW ÖæÁÂæ Ùð çßÏæØXW ãUPØæXWæ¢ÇU XðW ç¹ÜæYW ¥ÂÙè ÚUæÁÙèçÌ XWæ XðWi¼ý ßæÚUæJæâè XWô ãUè ÕÙæØæ Íæ, §âçÜ° §âXðW ç¹ÜæYW âÂæ XðW ÂýÎàæüÙ XðW çÎÙ ×éÜæØ× XðW ßæÚUUæJæâè ×ð´ ÚUãUÙð XWæ ÚUæÁÙèçÌXW ÌæPÂØü ÕɸU »Øæ ãñUÐ Âêßü çÙÏæüçÚUÌ XWæØüXýW× XðW ×éÌæçÕX ×éGØ×¢µæè XWô âÖæSÍÜ ÂÚU ãUè SÍæçÂÌ ÚUUæÁÙæÚUæØJæ XWè ÂýçÌ×æ XWæ ¥ÙæßÚUJæ Öè XWÚUÙæ Íæ, ÜðçXWÙ ÂýçÌ×æ XWô ÜðXWÚU SÍæÙèØ SÌÚU ÂÚU ãéU° çßßæÎ XðW XWæÚUJæ ¥ÙæßÚUJæ XWæØüXýW× ÚUg XWÚU çÎØæ »Øæ ãñUÐ ×éGØ×¢µæè Ùð ¥çÏXWæçÚUØô´ XWô çÙÎðüàæ çÎØæ ãñU çXW XWæàæè çßlæÂèÆU ×ð´ SÍæÂÙæ XðW çÜ° ÚUæÁÙæÚUæØJæ XWè Ù§ü ÂýçÌ×æ àæè²æý ÌñØæÚ XWÚUßæ°¡ çÁâXWæ ¥ÙæßÚUJæ XWÚUÙð ßð ¹éÎ Áæ°¡»ðÐ ÎêâÚUè ¥æðÚU ܹ٪W ×ð´ âÂæ XWæØüXWÌæü¥æð´ Ùð çßÏæÙÖßÙ XðW âæ×Ùð ÂýÎàæüÙ XWÚU XW梻ýðâ ¥VØÿæ âæðçÙØæ »æ¢Ïè XWæ ÂéÌÜæ Yê¡WXWæÐ ©UÙXWæ ¥æÚUæð Íæ çXW âæðçÙØæ »æ¢Ïè XðW §àææÚðU ÂÚU âÂæ ×éç¹Øæ ×éÜæØ× çâ¢ãU ØæÎß âçãUÌ ÂæÅUèü XðW XW§ü ßçÚUDïU ÂÎæçÏXWæçÚUØæð´ XðW YWæðÙ ÅñU çXW° Áæ ÚUãðU ãñ´UÐ

First Published: Dec 31, 2005 00:06 IST