Today in New Delhi, India
Nov 20, 2018-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

AaA?U UU?J?? a?u???DU c?U?C?Ue ??ocaI

cAS?UU SAI?uYo' ??' IeU S?J?u AIXW AeIXWUU O?UUI XW? ??U ?E?U?U? ??U? AaA?U UU?J?? XWo Io?U? ??' ?U UU??U vz??' ?ca????u ??Uo' XW? a?u???DU c?U?C?Ue ??ocaI cXW?? ?? ??U? UU?J?? A?UU? O?UUIe? ??'U cAi??'U ??U a???U Ay?# ?eUY? ??U? a?u???DU c?U?C?UeXW? ??U AeUUSXW?UU UU?J?? XWo Io?U? ?ca???CU X?W a??AU a??UUo?U X?W I?UU?U AyI?U cXW?? A????

india Updated: Dec 13, 2006 01:22 IST
?A?'ae
?A?'ae
None

çÂSÅUÜ SÂÏæü¥ô´ ×ð´ ÌèÙ SßJæü ÂÎXW ÁèÌXWÚU ÖæÚUÌ XWæ ×æÙ ÕɸUæÙð ßæÜð ÁâÂæÜ ÚUæJææ XWô ÎôãUæ ×ð´ ¿Ü ÚUãðU vzßð´ °çàæØæ§ü ¹ðÜô´ XWæ âßüÞæðDU ç¹ÜæǸUè ²æôçáÌ çXWØæ »Øæ ãñUÐ ÚUæJææ ÂãUÜð ÖæÚUÌèØ ãñ´U çÁiãð´U ØãU â³×æÙ Âýæ# ãéU¥æ ãñUÐ âßüÞæðDU ç¹ÜæǸUè XWæ ØãU ÂéÚUSXWæÚU ÚUæJææ XWô ÎôãUæ °çàæØæÇU XðW â×æÂÙ â×æÚUôãU XðW ÎõÚUæÙ ÂýÎæÙ çXWØæ Áæ°»æÐ
ÚUæJææ Ùð °çàæØæÇU ×ð´ ÂãUÜæ »ôËÇU ×ðÇUÜ vw ßáü Âêßü çãUÚUôçàæ×æ °çàæØæ§ü ¹ðÜô´ ×ð´ Âýæ# çXWØæ ÍæÐ §â ÂéÚUSXWæÚU XWè âê¿Ùæ ç×ÜÙð ÂÚU ÚUæJææ Ùð XWãUæ Ò×ñ´ ÕãéUÌ ¹éàæ ãê¡ ¥õÚU ÃØçBÌ»Ì MW ×ð´ ÂéÚUSXWæÚU ÜðÙð XðW çÜ° ÎôãUæ Á檡W»æÓÐ ÚUæJææ ÎôãUæ °çàæØæ§ü ¹ðÜô¢´ ×ð´ çÙàææÙðÕæÁè SÂÏæü°¡ â×æ`Ì ãUôÙð XðW ÕæÎ àæçÙßæÚU XWô ÖæÚUÌ ÜõÅU ¥æ° ÍðÐ ÖæÚUÌèØ ÚUæcÅþUèØ ÚUæ§YWÜ °âôçâ°àæÙ XðW âç¿ß ÕÜÁèÌ çâ¢ãU Ùð §âð çâYüW ÚUæJææ XWè ãUè ÙãUè´ ÕçËXW Îðàæ XWè ÒÕǸUè ©UÂÜç¦ÏÓ ÕÌæØæÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ÒØãU ÕãéUÌ ÕǸUè ¹ÕÚU ãñU çXW ÚUæJææ XWô Îâ ãUÁæÚU ç¹ÜæçǸUØô¢ ×ð´ âð âßüÞæðDU ¿éÙæ »Øæ ãñUÐ ØãUæ¡ ÌXW çXW ÂÎXWô´ XWè ÛæǸUè Ü»æÙð ßæÜð Îðàæ ¿èÙ XWæ XWô§ü ç¹ÜæǸUè §â »õÚUß XWô ÙãUè´ Âýæ`Ì XWÚU âXWæÐÓ
ÎôãUæ °çàæØæ§ü ¹ðÜô´ ×ð´ ×¢»ÜßæÚU XWô ÖæÚUÌ Ùð ×çãUÜæ¥ô´ XWè ¿æÚU »éJææ y®® ×èÅUÚU çÚUÜð ÚðUâ ×ð´ SßJæü ÂÎXW ÁèÌ çÜØæÐ ÅðUçÙâ ×ð´ ÖæÚUÌ Ùð àææÙÎæÚU ¹ðÜ çιæÌð ãéU° ÌèÙ ÂÎXW ÂBXðW XWÚU çÜ° ãñ´UÐ âæçÙØæ ç×Áæü °XWÜ SÂÏæü XðW YWæ§ÙÜ ×ð´ Âãé¡U¿ »§ü ãñ´UÐ

First Published: Dec 13, 2006 01:22 IST