Aca??e I?U ??' ?XW cYWUSIeUe c??y???Ue ??UU? ?? | india | Hindustan Times
  • Monday, May 21, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 21, 2018-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

Aca??e I?U ??' ?XW cYWUSIeUe c??y???Ue ??UU? ??

AyP?y?Ica?u???' Y??U ?d??Ue a?U? X?UUUU ae????' U? ?I??? cXUUUU YU-YBa a??eI U??XUUUU a??U a? a??h ?a c?Iy???e XUUUU?? A? Y?P?a?AuJ? XUUUUUU?X?UUUU cU? XUUUU?? ??, ?aU? YUUUU??cU? a?eMW XUUUUU Ie? ?aX?UUUU ??I a?cUXUUUU??' X?UUUU a?I ?e? a???au ??' ?? ??U? ???

india Updated: Apr 03, 2006 11:45 IST
UU???UUU

§dæ§Ü XðUUUU âñçÙXUUUUæð´ Ùð Âçà¿×è ÌÅ ×ð´ âæð×ßæÚU XWæð °XUUUU çYUUUUÜSÌèÙè çßÎýæðãè XUUUUæð ×æÚ ç»ÚæØæÐ ÂýPØÿæÎçàæüØæð´ ¥æñÚ §dæ§Üè âðÙæ XðUUUU âêµææð´ Ùð ÕÌæØæ çXUUUU ¥Ü-¥Bâ àæãèÎ Ùæ×XUUUU ⢻ÆÙ âð â¢Õh §â çßÎýæðãè XUUUUæð ÁÕ ¥æP×â×ÂüJæ XUUUUÚÙð XðUUUU çÜ° XUUUUãæ »Øæ, ©âÙð YUUUUæØçÚ¢» àæéMW XUUUUÚ ÎèÐ §âXðUUUU ÕæÎ âñçÙXUUUUæð´ XðUUUU âæÍ ãé° â¢²æáü ×ð´ ßã ×æÚæ »ØæÐ