New Delhi -°C
Today in New Delhi, India

Aug 24, 2019-Saturday
-°C

Humidity
-

Wind
-

Select city

Metro cities - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

Other cities - Noida, Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Bhopal , Chandigarh , Dehradun, Indore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi

Saturday, Aug 24, 2019

ae?e?a?u XWe v??e' XWe AUUey?? XW? AcUUJ??? Y?A

X?Wi?ye? ??V?c?XW ca?y?? ???CuU (ae?e?a?u) XWe v??e' XWy??XW? AcUUJ??? a?cU??UU XW?? ????caI cXW?? A? UU?U? ??U? AUUey??Ieu ae??U AU?U ?A? a? YAU? AcUUJ??? ???Ue?U?U XWe ???a???U www.mtnl.in, www.bol.net.inYI?? www.mtnl.net.in AUU A?U aX?'W??

india Updated: May 26, 2006 23:25 IST
?A??'ae
?A??'ae
None
Hindustantimes
         

XðWi¼ýèØ ×æVØç×XW çàæÿææ ÕæðÇüU (âèÕè°â§ü) XWè v®ßè´ XWÿææ XWæ ÂçÚUJææ× àæçÙßæÚU XWæð ²ææðçáÌ çXWØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ ÂÚUèÿææÍèü âéÕãU ÀUãU ÕÁð âð ¥ÂÙæ ÂçÚUJææ× °×ÅUè°Ù°Ü XWè ßðÕâæ§ÅUwww.mtnl.in,www.bol.net.in¥Íßæwww.mtnl.net.inÂÚU ÁæÙ âXð´W»ðÐ

§âXðW ¥Üæßæ ÂÚUèÿææ ÂçÚUJææ× °×ÅUè°Ù°Ü XðW YWæðÙ Ù¢ÕÚU wzvwwzvw âð Öè  Âýæ# çXWØð Áæ âXWÌð ãñ´UÐ §âXðW ¥Üæßæ ×æðÕæ§Ü âð ÂÚUèÿææ ÂçÚUJææ× ÁæÙÙð XðW çÜ° Öè §¢ÌÁæ× çXWØð »Øð ãñ´UÐ

°×ÅUè°Ù°Ü XðW ¥ÙéâæÚU ×æðÕæ§Ü âð çÚUÁËÅU ÂÌæ XWÚUÙð XðW çÜ° ×ñâðÁ ÕæBâ ×ð´ ÁæXWÚU ÅUæ§Â XWÚUÙæ ÂǸðU»æ cbse 10 ©UâXðW ÕæÎ °XW SÂðâ ÎðXWÚU XWæðDU ×ð´ ¥ÂÙæ ÚUæñÜ Ù¢ÕÚU çܹXWÚU w®®v ÂÚU °â°×°â XWÚUÙæ ÂǸðU»æÐ

First Published: May 26, 2006 23:25 IST

more from india