Today in New Delhi, India
Apr 24, 2019-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

Ae?u y???? U? ?Uo?UU XUUUU?? U?? c?X?UUUU? a? Ae??

?a.?a. A?oU ({y AU ??U) XUUUUe a??UI?U ??I??Ae Y??U ?aAe aUU?UU (Yc?cAI |~) XUUUUe ???IUeU A?Ue XUUUUe ?I??UI Ae?u y???? U? a?cBIa??Ue ?PIU y???? XUUUU?? ??U cI?ae? cIUeA ???oYUUUUe cXyyUUUUX?UUUU? X?UUUU IeaU? cIU U?? c?X?UUUU? a? Ae? cI???

india Updated: Oct 22, 2005 23:50 IST
??I?u
??I?u
None

°â.°â. ÂæòÜ ({y ÂÚ ¿æÚ) XUUUUè àææÙÎæÚ »ð¢ÎÕæÁè ¥æñÚ °âÂè âÚUßÙÙ (¥çßçÁÌ |~) XUUUUè ÕðãÌÚèÙ ÂæÚè XUUUUè ÕÎæñÜÌ Âêßü ÿæðµæ Ùð àæçBÌàææÜè ©PÌÚ ÿæðµæ XUUUUæð ¿æÚ çÎßâèØ çÎÜè ÅþæòYUUUUè çXýýUUUUXðUUUUÅ XðUUUU ÌèâÚð çÎÙ Ùæñ çßXðUUUUÅ âð ÂèÅ çÎØæÐ

Øãæ¢ ×æÏßÚæß çâ¢çÏØæ ×ñÎæÙ ×𢠩PÌÚ ÿæðµæ XUUUUæ ÕËÜðÕæÁè ×ð¢ çÙÚæàææÁÙXUUUU ÂýÎàæüÙ ÎêâÚè ÂæÚè ×ð¢ Öè ÕÚXUUUUÚæÚ ÚãæÐ ÂãÜè ÂæÚè ×ð¢ Âêßü ÿæðµæ âð vvx ÚÙ âð çÂÀǸÙð XðUUUU ÕæÎ ©PÌÚ ÿæðµæ XUUUUè Åè× ÎêâÚè ÂæÚè ×ð¢ ×æµæ wy® ÚÙ ÂÚ ÜéɸXUUUU »§üÐ

Âêßü ÿæðµæ XUUUUæð ÁèÌ XðUUUU çÜ° vw} ÚÙ XUUUUæ ×æ×êÜè ÜÿØ ç×Üæ Áæð ©âÙð w|.x ¥æðßÚ ×𢠰XUUUU çßXðUUUUÅ ¹æðXUUUUÚ ãæçâÜ XUUUUÚ çÜØæÐ ¥çÚ¢Î× Îæâ (¥çßçÁÌ x~) ¥æñÚ âÚßÙÙ Ùð ÎêâÚð çßXðUUUUÅ XðUUUU çÜ° vv} ÚÙ XUUUUè ¥çßçÁÌ âæÛæðÎæÚè XUUUUÚ Âêßü ÿæðµæ XUUUUæð àææÙÎæÚ ÁèÌ çÎÜæ ÜèÐ âÚUßÙÙ Ùð ¥ÂÙè ÜæÁßæÕ ÂæÚè ×ð¢ vx ¿æñXðUUUU ¥æñÚ °XUUUU ÀBXUUUUæ Ü»æØæ ÁÕçXUUUU ¥çÚiÎ× Ùð Àã ¿æñXðUUUU Ü»æ°Ð

©PÌÚ ÿæðµæ Ùð ×ñ¿ XðUUUU ÌèâÚð çÎÙ âéÕã ÌèÙ çßXðUUUUÅ ÂÚ v®{ ÚÙ XðUUUU SXUUUUæðÚ âð ¥æ»ð àæéMUUUU XUUUUèÐ °â °â ÂæÜ Ùð XUUUU`ÌæÙ çÎÙðàæ ×æð¢ç»Øæ XUUUUæð çßXðUUUUÅ XUUUUèÂÚ Îè Îæâ»é`Ìæ XðUUUU ãæÍæð¢ XñUUUU¿ XUUUUÚæXUUUUÚ ©PÌÚ ÿæðµæ XUUUUæð »ãÚæ ÛæÅXUUUUæ çÎØæÐ §âXðUUUU ÌèÙ ÚÙ XðUUUU ÕæÎ ãè ¢XUUUUÁ ÏÚ×æÙè ¥æñÚ â¢»ýæ× çâ¢ã °XUUUU ¥æðßÚ XðUUUU ¥¢ÌÚæÜ ×ð¢ ÂñßðçÜØÙ ÜæñÅ »°Ð ÂãÜè ÂæÚè ×ð¢ Îæð çßXðUUUUÅ ÜðÙð ßæÜð »æ¢»éÜè XUUUUæð ÎêâÚè ÂæÚè ×ð¢ Öè Îæð çßXðUUUUÅ ç×ÜðÐ Úæß XUUUUæð Îæð ¥æñÚ Õæðâ ÌÍæ ÙÎè× XUUUUæð °XUUUU °XUUUU çßXðUUUUÅ ãæçâÜ ãé¥æÐ

SXWôÚU

©PÌÚ ÿæðµæ ÂãÜè ÂæÚè Ñ v|}
Âêßü ÿæðµæ ÂãÜè ÂæÚè Ñ w~v
©PÌÚ ÿæðµæ ÎêâÚè ÂæÚè Ñwy®
çÚXUUUUè »ÕæÏæ Õ. °â°â ÂæòÜ z{
çàæ¹Ú ÏßÙ XUUUU. Îæâ»é`Ìæ Õ. ÂæòÜ y~ »»ÙÎè XUUUU. âÚßÙÙ Õ. ÙÎè× ®®
⢻ýæ× çâ¢ã XW. »æ¢»éÜè Õ. ÂæòÜ®|
×ô´ç»Øæ XW. Îæâ»é#æ Õ. ÂæòÜ v~
ÏÚU×æJæè XW. »æßSXWÚU Õ. ÚUæß ®w
ØàæÂæÜ çâ¢ãU XW. Îæâ»é#æ Õ. Õôâ vv
âÚUÙÎè çâ¢ãU Õ. ÚUæß ®}
¥ç×Ì ç×Þææ ¥çßçÁÌ x{
ßè¥æÚUßè çâ¢ãU Õ. »æ¢»éÜè y|
¥ç×Ì Ö¢ÇUæÚUè XW. ß Õ. »æ¢»éÜè ®®
¥çÌçÚBÌ ®z
çßXðUUUUÅ ÂÌÙ Ñ v-v®z, w-v®{, x-v®{, y-vxw, z-vxz, {-vx{, |-vyz, }-v{~, ~-wy®Ð
»ð¢ÎÕæÁè Ñ °â°â ÂæòÜ w|-{-{|-y, Õæðâ w®-y-z~-v, »æ¢»éÜè y.w-®-v}-w, °â °â Úæß vz-w-zx-w, ÙÎè× vy-®-y®-vÐ
Âêßü ÿæðµæ ÎêâÚUè ÂæÚUè Ñ v ÂÚU vw}
¥çÚ¢UÎ× Îæâ ¥çßçÁÌ x~
°â°â Îæâ »ÕæÏæ Õ. Ö¢ÇUæÚUè ®}
ßè. âÚUßÙÙ ¥çßçÁÌ |~
çßXðWÅU ÂÌÙ Ñ v-v®Ð
»ð´ÎÕæÁè Ñ »»ÙÎè {-v-w|-®, Ö¢ÇUæÚUè v®-w-xv-v, ßè¥æÚUßè çâ¢ãU v-®-}-®, ç×Þææ |-v-w~-®, âÚUÙÎè çâ¢ãU x.x-®-xx-®Ð

First Published: Oct 22, 2005 23:50 IST