X?? ?eU ??' a?|I ?Ue ? Ay??. ??ea? a?eBU | india | Hindustan Times" /> X?? ?eU ??' a?|I ?Ue ? Ay??. ??ea? a?eBU " /> X?? ?eU ??' a?|I ?Ue ? Ay??. ??ea? a?eBU " /> X?? ?eU ??' a?|I ?Ue ? Ay??. ??ea? a?eBU " />
Today in New Delhi, India
Apr 20, 2019-Saturday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

aecc?U X?? ?eU ??' a?|I ?Ue ? Ay??. ??ea? a?eBU

Y??uY??u?Ue, U?u cIEUe X?? cJ?I X?? Y????u Ay??. ??ea? a?eBU U? XW?U? cX? X??U ?X? aII Ay???U??U IP? ??,U cAaX?? AyP?y? X???U cXy??? a? ?Ue cX??? A? aX?I? ??U? cXy??? ???A?UU ??U, A?? X??u Ae??uAUU cXy???Y??' X?? a?e??? ??U? ?Ui?U??'U? X??U? cX? aecc?U X?? ?eU ??' a?|I ?Ue ??U? a?e?e aecc?U a?|I X?? c??Iu ??U, A?? YaP? ??U? OIeu?UcUU ?i?Ue' YaP? ?UA????' X??? ?UU? IP? IX? A?e!U?U? X?? ??V?? ??UI? ??'U?

india Updated: Jan 29, 2006 01:08 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

¥æ§ü¥æ§üÅUè, Ù§ü çÎËÜè X𤠻çJæÌ X𤠥æ¿æØü Âýæð. ßæ»èàæ àæéBÜ Ùð XWãUæ çX¤ X¤æÜ °X¤ âÌÌ ÂýßæãU×æÙ ÌPß ãñ,U çÁâX¤æ ÂýPØÿæ Xð¤ßÜ çXý¤Øæ âð ãUè çX¤Øæ Áæ âX¤Ìæ ãñUÐ çXý¤Øæ ÃØæÂæÚU ãñU, Áæð X¤§ü ÂêßæüÂÚU çXý¤Øæ¥æð´ X¤æ â×éøæØ ãñUÐ ©UiãUæð´Ùð X¤ãUæ çX¤ âëçcÅU Xð¤ ×êÜ ×ð´ àæ¦Î ãUè ãñUÐ â×ê¿è âëçcÅU àæ¦Î X¤æ çßßÌü ãñU, Áæð ¥âPØ ãñUÐ ÖÌëüãUçÚU §iãUè´ ¥âPØ ©UÂæØæð´ X¤æð ¿ÚU× ÌPß ÌX¤ Âãé¡U¿Ùð X¤æ ×æVØ× ×æÙÌð ãñ´UÐ
çãUiÎè, â¢SXë¤Ì, Y¤æÚUâè °ß¢ ©UÎêü âæçãUPØ ÌÍæ ÖæÚUÌèØ ×Ùèáæ X𤠥VØðÌæ °ß¢ çßçÖiÙ ÚUæcÅþUèØ-¥¢ÌÚUÚUæcÅþUèØ Âýæñlæðç»X¤è °ß¢ âæçãUçPØX¤ â¢SÍæÙæð´ âð ÁéǸðU Âýæð. àæéBÜ Ùð àæçÙßæÚU XWæð ÎèÙ ÎØæÜ ©UÂæVØæØ »æðÚU¹ÂéÚU çßàßçßlæÜØ ×ð´ Þæhæ çÙçÏ iØæ⠰ߢ â¢SXë¤Ì çßÖæ» Xð¤ ÌPßæßÏæÙ ×ð´ ¥æØæðçÁÌ Â¢. ×éçÙßÚU ç×Þæ ÃØæGØæÙ×æÜæ X¤è Ùæñßè´ X¤Ç¸Uè ×ð´ ßæBØÂÎèØ ×ð´ ÃØæX¤ÚUçJæX¤ çßàÜðáJæ ÂÚU ¥ÂÙð ÃØæGØæÙ ×ð´ XWãUæ çXW çXý¤Øæ, âæÏÙ, çÜ¢», X¤æÜ ¥æçÎ X¤è ¥ßÏæÚUJææ°¡ ÕãéUÌ çßßæÎæð´ X¤æð Ái× ÎðÌè ãñ´UÐ ©UiãUæð´Ùð ÖÌëüãUçÚU X¤è ¥ßÏæÚUJæ¥æð´ X¤æð ÂæçJæçÙ, ÂÌIÁçÜ ÌÍæ Øæð» ßçàæcÆU XðW ÂçÚUÂðýÿØ ×ð´ çßàÜðçáÌ Öè çX¤ØæÐ ©UiãUæð´Ùð ÃØæX¤ÚUçJæX¤ Xð¤ ÕãUæÙð çÙ»éɸU ¿ÚU× ÌPß X¤æð SÂcÅU çX¤ØæÐ ©UÙX𤠥ÙéâæÚU §âè ÌPß X¤è ¹æðÁ ×ð´ âÖè Ü»Ìð ãñ´UÐ ©UiãUæð´Ùð X¤ãUæ çX¤ Öæáæ X¤è çÜ¢» ÃØßSÍæ ÂÚU ÜæðX¤ X¤æ X¤æð§ü ÂýÖæß ÙãUè´ ãñUÐ ©UâX¤è ¥ÂÙè ÃØßSÍæ ãñUÐ

First Published: Jan 29, 2006 01:08 IST