UPA?IU a?ei? | india | Hindustan Times" /> UPA?IU a?ei?" /> UPA?IU a?ei?" /> UPA?IU a?ei?" /> UPA?IU a?ei?&refr=NA" style="display:none" />
Today in New Delhi, India
Nov 15, 2018-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

AIUU?Ie-???cCU ??'? AXuW, c?AUe ?UPA?IU a?ei?

vxxX?W?e AIUU?Ie-???cCUU ??U??ac?a?U U??U ??' AXuW Y?U? a? U?? YSI XWe UU?I XWUUe? }.yz ?A? AIUU?Ie ac?UI aOe c?AUe ?UPA?IUX?'W?y??' a? c?AUe ?UPA?IU a?ei? ?U?? ??? cacXWcIUUe AUc?leI AcUU???AU? XW?? ??Ue XWUU UU?AI?Ue XW?? c?AUe Ie ?e, U?cXWU U???UUUI?, e?U?, ca?C?U? ac?UI Y?aA?a X?W ?U?X?W I?UU UU?I IXW Y?I?U?U ??' CeU?? UU??U?

india Updated: Aug 10, 2006 00:15 IST
?a?
?a?
None

vxx XðWßè ÂÌÚUæÌê-¿æ¢çÇUÜ ÅþUæ¢âç×àæÙ Üæ§Ù ×ð´ ÁXüW ¥æÙð âð Ùæñ ¥»SÌ XWè ÚUæÌ XWÚUèÕ }.yz ÕÁð ÂÌÚUæÌê âçãUÌ âÖè çÕÁÜè ©UPÂæÎÙ Xð´W¼ýæð´ âð çÕÁÜè ©UPÂæÎÙ àæêiØ ãUæð »ØæÐ çâçXWçÎÚUè ÁÜçßléÌ ÂçÚUØæðÁÙæ XWæð ¿æÜê XWÚU ÚUæÁÏæÙè XWæð çÕÁÜè Îè »Øè, ÜðçXWÙ ÜæðãUÚUλæ, »é×Üæ, çâ×ÇðU»æ âçãUÌ ¥æâÂæâ XðW §ÜæXðW ÎðÚU ÚUæÌ ÌXW ¥¢ÏðÚðU ×ð´ ÇêUÕð ÚUãðUÐ ÚUæ:Ø çÕÁÜè ÕæðÇüU âð ç×Üè ÁæÙXWæÚUè XðW ¥ÙéâæÚU Ùæñ ¥»SÌ XWæð ÂèÅUèÂè°â XWè ÌèÙ §XWæ§Øæð´ âð vx® ¥æñÚU çâçXWçÎÚUè ÁÜçßléÌ ÂçÚUØæðÁÙæ âð vw~ ×ð»æßæÅU çÕÁÜè ©UPÂæÎÙ ãUæð Úãæ ÍæÐ ÚUæÌ }.y® ÕÁ𠥿æÙXW ÂèÅUèÂè°â ¥æñÚU çâçXWçÎÚUè âð ©UPÂæÎÙ ÆU ãUæð »ØæÐ ~.®z ÕÁð çâçXWçÎÚUè ÁÜçßléÌ ÂçÚUØæðÁÙæ âð ©UPÂæÎÙ àæéMW XWÚU ÚUæÁÏæÙè XWè çÕÁÜè ¥æÂêçÌü ÕãUæÜ XWè »ØèÐ ÚUæÌ Îâ ÕÁð XðW ¥æâÂæâ ÂèÅUèÂè°â XWè §XWæ§Øæð´ âð çÕÁÜè ©UPÂæÎÙ ¿æÜê çXWØæ Áæ âXWæÐ §ÏÚU xx XðWßè °¥æ§¥æÚU YWèÇUÚU ¥æñÚU ÜæðãUÚUλæ YWèÇUÚU ÕðýXW ÇUæ©UÙ ãUæðÙð âð ÚUæÁÖßÙ, ÚUæÌê ¥æñÚU XWæ¢XðW çßléÌ âÕ SÅðUàæÙ âð çÕÁÜè ¥æÂêçÌü ÂýÖæçßÌ ãéU§üÐ XWæ¢XðW âÕ SÅðUàæÙ âð çÎÙ XðW vv ÕÁð âð àææ× ¿æÚU ÕÁð ÌXW çÕÁÜè ¥æÂêçÌü ÆU ÚUãUèÐ àææ× ãUæðÌð ãUè XWæ¢XðW ¥æñÚU çÂÆUæðçÚUØæ §ÜæXðW XðW Üæð» çÕÁÜè XðW çÜ° ÌÚUâÌð ÚUãðUÐ ¥ÂÚU ÕæÁæÚU, ÚUæÌê ÚUæðÇU, çÂSXWæ ×æðǸU, çã¢UÎÂèɸUè, ÜæÜÂéÚU, ãUÁæÚUèÕæ» ÚUæðÇU, ÍǸU¹Ùæ, ¥ÜÕÅüU °BXWæ ¿æñXW, àæãUèÎ ¿æñXW, ×ðÙ ÚUæðÇU, ¿¿ü ÚUæðÇU, ¥ÂÚU ÕæÁæÚU, ×ãUæÕèÚU ¿æñXW, XW¿ãUÚUè ÚUæðÇU ×ð´ çÎÙ ÖÚU ÕæçÏÌ çÕÁÜè XWè ¥æÂêçÌü XWè »ØèÐ

First Published: Aug 10, 2006 00:15 IST