aocU?? ? ?U?o?U X?e a?Ay X?? a?I ???UX? | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Feb 18, 2018-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

aocU?? ? ?U?o?U X?e a?Ay X?? a?I ???UX?

A??UX? Ay?cIX?UJ? cUAo?Uu AUU ??U? U?AUecIX? IeY??U ? X??u Yi? a?S??Y??i? X?? ?e? AyI?U????e ?U?o?U ca?? Y?U X???y?a YV?y? aocU?? ??Ie U? ??U??UU X??? a?Ay X?? c?cOiU ???UX? IU X?? U?I?Y??i? X?? a?I A?Ue ??U Y?A??cUX? c???U-c??a?u cX????

india Updated: Aug 08, 2006 17:38 IST
?A?'ae

ÂæÆUX¤ ÂýæçÏX¤ÚJæ çÚÂôÅUü ÂÚU ©ÆUð ÚæÁÙèçÌX¤ ÌêY¤æÙ ß X¤§ü ¥iØ â×SØæ¥æðï¢ Xð¤ Õè¿ ÂýÏæÙ×¢µæè ×Ù×ôãÙ çâ¢ã ¥õÚ X¤æ¢»ýðâ ¥VØÿæ âôçÙØæ »æ¢Ïè Ùð ×¢»ÜßæÚU X¤æð â¢ØéBÌ Âý»çÌàæèÜ »ÆUÕ¢ÏÙ (â¢Âý») Xð¤ çßçÖiÙ ²æÅUX¤ ÎÜ Xð¤ ÙðÌæ¥æðï¢ Xð¤ âæÍ ÂãÜè ÕæÚ ¥õ¿æçÚX¤ çß¿æÚ-çß×àæü çX¤ØæÐ

Îô âæÜ ÂãÜð X¤æ¢»ýðâ Xð¤ ÙðÌëPß ßæÜð »ÆUÕ¢ÏÙ Xð¤ âöææ ×ð´ ¥æÙð Xð¤ ÕæÎ ÂãÜè ÕæÚ °ðâð çX¤âè ÂýØæâ Xð¤ ÌãÌ ãé§ü ÕñÆX¤ ×ð´ ÚæÁÎ Xð¤ ÜæÜê ÂýâæÎ ØæÎß, ÚæX¤æ¢Âæ Xð¤ àæÚÎ ÂßæÚ, ¼ý×éX  Xð¤ ÅUè¥æÚ ÕæÜê, ÜôÁÂæ Xð¤ Úæ× çßÜæâ ÂæâßæÙ ¥õÚ Ûææ×é×ô Xð¤ çàæÕé âôÚðÙ ÌÍæ ¥iØ ²æÅUX¤ ÎÜæðï¢ Xð¤ ÂýçÌçÙçÏØæðï¢ Ùð çãSâæ çÜØæÐ

â¢Âý» ¥VØÿæ âôçÙØæ ¥Õ ÌX¤ â¢Âý» ßæ× â×ißØ âç×çÌ X¤è ÕñÆUX¤æðï¢ Xð¤ ÎõÚæÙ ßæ× ÎÜæðï¢ Xð¤ ÙðÌæ¥æðï¢ Xð¤ âæÍ °ðâè ÕæÌ¿èÌ X¤ÚÌè Úãè ãñï, ÜðçX¤Ù »ÆUÕ¢ÏÙ ÎÜæðï¢ Xð¤ Õè¿ ¥æÂâè çß¿æÚ-çß×àæü Xð¤ çÜ° °ðâæ X¤ô§ü ¥õ¿æçÚX¤ ×¢¿ Ùãè¢ ãñÐ

Âêßü çßÎðàæ ×¢µæè ÙÅUßÚ çâ¢ã X¤ô Îôáè ÆUãÚæÙð ßæÜè ÂæÆUX¤ Á梿 ÂýæçÏX¤ÚJæ X¤è çÚÂôÅUü ÜèX¤ ãôÙð âð ©ÆUð ÚæÁÙèçÌX¤ ÌêY¤æÙ X¤è ÂëcÆUÖêç× ×ð´ ×¢»ÜßæÚU X¤æð ãé§ü ÕñÆUX¤ ×ðï ÂèÇUèÂè X¤ô ÀôÇU¸X¤Ú â¢Âý» Xð¤ çßçÖiÙ ¥iØ ÎÜæðï¢ Xð¤ ÂýçÌçÙçÏØæðï¢ Ùð çãSâæ çÜØæÐ