Today in New Delhi, India
Apr 21, 2019-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

AU-AU ?IUIe UU?A XWe UUJ?UecI

YAeuU ?e?CU? aUUXW?UU XWo ???U? ??' U? UUJ?UecIXW?UU a?? ? AcUUcSIcI?o' X?W YUeMWA YAUe UUJ?UecI ?IU UU??U Y?UU c?a??a ?I ?U?caU XWUUU? IXW U?I?UU ?IU?'?? cYWU?U?U UU?A XWe UUJ?UecI aeAye? XWo?uUX?W a?O?c?I Y?WaU?X?W ?Iu-cIu X?'Wc?yI ??U? UU?A XWe YoUU a? aeAye? XWo?uU Y?UU ?aX?W ???UUU XW?UeUe UC?U??u UC?UU?XW? cA??? c?I??e XW??oZX?W A?UXW?UU c?I??XW aUU?e UU?? Y?UU UU?I?XeWcJ? cXWa?oUU U? I?? cU?? ??U?

india Updated: Sep 09, 2006 01:37 IST
AeI?'?y XeW??UU
AeI?'?y XeW??UU
None

¥ÁéüÙ ×é¢ÇUæ âÚUXWæÚU XWô Õ¿æÙð ×ð´ Ü»ð ÚUJæÙèçÌXWæÚU â×Ø ß ÂçÚUçSÍçÌØô´ XðW ¥ÙéMW ¥ÂÙè ÚUJæÙèçÌ ÕÎÜ ÚUãðU ¥õÚU çßàßæâ ×Ì ãUæçâÜ XWÚUÙð ÌXW Ü»æÌæÚU ÕÎÜð´»ðÐ çYWÜãUæÜ ÚUæÁ» XWè ÚUJæÙèçÌ âéÂýè× XWôÅüU XðW â¢ÖæçßÌ YñWâÜð XðW §Îü-ç»Îü Xð´Wç¼ýÌ ãñUÐ ÚUæÁ» XWè ¥ôÚU âð âéÂýè× XWôÅüU ¥õÚU §âXðW ÕæãUÚU XWæÙêÙè ÜǸUæ§ü ÜǸUÙð XWæ çÁ³×æ çßÏæØè XWæØôZ XðW ÁæÙXWæÚU çßÏæØXW âÚUØê ÚUæØ ¥õÚU ÚUæÏæXëWcJæ çXWàæôÚU Ùð Íæ× çÜØæ ãñUÐ âÚUØê ÚUæØ Ìô àæéXýWßæÚU XWô âðßæ çß×æÙ âð çÎËÜè ¿Üð Öè »Øð, ßãUè´ çXWàæôÚU ÚU梿è âð ©Uiãð´U ×ÎÎ Îð´»ðÐ ÎêâÚUð ×ôÚU¿ð ÂÚU ÌèÙ ×¢µæè ÚU²æéßÚU Îæâ, âéÎðàæ ×ãUÌô ¥õÚU âPØæ٢ΠÖôBÌæ Öè Ü»ð ãñ´UÐ ©UÏÚU Õæ»è XW×Üðàæ çâ¢ãU ÂÚU °ÙÇUè° ×ð´ ÜõÅUÙð XðW çÜ° ©UÙXðW ÂçÚUÁÙô´ XWæ ãUè âÕâð ¥çÏXW ÎÕæß ãñUÐ ãUæÜæ¢çXW °ÙÇUè° §â ÂÚU ÕãéUÌ ¥çÏXW ÖÚUôâæ ÙãUè´ XWÚU ÚUãæÐ XW×Üðàæ U çâ¢ãU, °Ùôâ °BXWæ ¥õÚU SÅUèYWÙ ×ÚUæ¢ÇUè XWè âÎSØÌæ XWô ÜðXWÚU ÖæÁÂæ çßÏæØXWæð´ mæÚUæ ÎæØÚU Øæç¿XWæ Öè ÚUæÁ» XWè ÚUJæÙèçÌ XWæ ãUè ¥¢» ãñUÐ ÚUæÁ» XðW ÚUJæÙèçÌXWæÚU ØêÂè° XWè »ÜçÌØæð´ ÂÚU ÙÁÚU ÚU¹ð ãéU° ãñ´U ¥æñÚU çÁÙ çßÏæØXWæð´ âð ¥ÌèÌ ×ð´ ©UÙXðW ¥¯ÀðU â¢Õ¢Ï ÚUãðU ãñ´U, ©Uiãð´U ÅUÅUæðÜ ÚUãðU ãñ´UÐ §iãð´U ÂêÚUæ ÖÚUæðâæ ãñU çXW âæð×ßæÚU àææ× ÌXW ØêÂè° XWè ãUßæ çÙXWÜ ÁæØð»èÐ ¥Öè ÌXW ØêÂè° XðW ÚUJæÙèçÌXWæÚUæð¢ Ùð çßÏæØXWæð´ XWæð ØãU XWãU XWÚU Õæ¢Ï ÚU¹æ ãñU çXW âæð×ßæÚU XWæð âéÂýè× XWæðÅüU âð ÚUæãUÌ ç×Ü ÁæØð»èÐ ÜðçXWÙ çßÏæØXW ¥Õ ÏèÚðU-ÏèÚðU ©UÕÙð Ü»ð ãñ´UÐ

First Published: Sep 09, 2006 01:37 IST