Today in New Delhi, India
Dec 10, 2018-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

AU??? XWe ?aeu YAeU AUU AaeA? X?WAe???e Aya??aU

?XW A?Au c?cXWPa? c?a?c?l?U? Aya??aU Y?c?UUXW?UU ?XW AU??? XWe O?aeu YAeUO X?W Y?? AaeA ?Ue ??? ???e?e?a YWS?uU Ay??Y?Wa?UU X?W cYWcA???U?oAe c?a? ??' A?!? ??UU Y?WU ?a AU??? XW?? AU?Ue ? Y?cI? ??UU AUUey?? ??' ???UU? XWe YUe?cI I? Ie ?u?

india Updated: Feb 08, 2006 01:43 IST

¨XW» ÁæÁü ç¿çXWPâæ çßàßçßlæÜØ ÂýàææâÙ ¥æç¹ÚUXWæÚU °XW ÀUæµæ XWè Ò×âèü ¥ÂèÜÓ XðW ¥æ»ð ÂâèÁ ãUè »ØæÐ °×ÕèÕè°â YWSÅüU ÂýæðYðWàæÙÜ XðW çYWçÁØæðÜæòÁè çßáØ ×ð´ Âæ¡¿ ÕæÚU YðWÜ §â ÀUæµæ XWæð ÀUÆUè ß ¥¢çÌ× ÕæÚU ÂÚUèÿææ ×ð´ ÕñÆUÙð XWè ¥Ùé×çÌ Îð Îè »§üÐ ç¿çXWPâæ çßçß XðW §çÌãUæâ ×ð´ Îâ âæÜ XðW ܳÕð â×Ø ÕæÎ çXWâè ÀUæµæ XWè ×âèü ¥ÂèÜ XWæð SßèXWæÚU çXWØæ »Øæ ãñUÐ
°×ÕèÕè°â YWSÅüU ÂýæðYðWàæÙÜ XWæ ÀUæµæ ¥æÚU. XðW. XWÙæñçÁØæ ç¿çXWPâæ çßçß ÂýàææâÙ mæÚUæ ãUæÜ ãUè ×ð´ ÕÙæ° »° çÙØ×æð´ XWæ çàæXWæÚU ãUæðÙð âð Õ¿ »ØæÐ Ò¥æòÂÚðUàæÙ BÜèÙÓ XðW ÌãUÌ Âæ¡¿ âæÜ YðWÜ ãUæðÙð ßæÜð ÀUæµæ XWæð çßçß âð çÙcXWæçâÌ XWÚUÙð XWæ çÙØ× ÕÙæØæ »Øæ ÍæÐ
§â çÙØ× XWè ¿ÂðÅU ×ð´ XW§ü ÀUæµæ ¥æ ÚUãðU ÍðÐ §Ù×ð´ âð ¥æÚU.XðW. XWÙæñçÁØæ Öè °XW ÀUæµæ ÍæÐ Áæð çYWçÁØæðÜæòÁè çßáØ ×ð´ ÕèÌð Âæ¡¿ âæÜæð´ âð YðWÜ ãUæðÌæ ¿Üæ ¥æ ÚUãUæ ÍæÐ §â ÕæÚU ÂýàææâÙ Ùð ©UâXWæð çÙcXWæçâÌ XWÚUÙð XWæ YñWâÜæ XWÚU çÜØæ Íæ ÜðçXWÙ ¥æÚU.XðW.XWÙæñçÁØæ Ùð ÇUèÙ Âýæð. °â.XðW.¥»ýßæÜ âð Ò×âèü ¥ÂèÜÓ XWÚU °XW ÕæÚU ¥æñÚU ÂÚUèÿææ ×ð´ ÕñÆUÙð XWè ×æ¡» XWèÐ Áæð XéWÜÂçÌ XðW çßçß ×ð¢ Ù ãUæðÙð XðW XWæÚUJæ Üç³ÕÌ ÂǸUè ÍèÐ
×¢»ÜßæÚU XWæð XéWÜÂçÌ ÙðWçßçß Âã¡é¿Ùð XðW ÕæÎ ¥æÚU.XðW. XWÙæñçÁØæ XWè ÂÚUèÿææ ×ð´ ÕñÆUÙð XWè ¥ÂèÜ XWæð SßèXWæÚU XWÚU çÜØæÐ XéWÜÂçÌ XWè â¢SÌéçÌ XðW ÕæÎ ¥æÚU.XðW.XWÙæñçÁØæ Îæð ×æ¿ü âð ÂýSÌæçßÌ ÂÚUèÿææ¥æð´ ×ð´ ÕñÆUÙð XWè ¥Ùé×çÌ ç×Ü »§üÐ ¥æÚU.XðW.XWÙæñçÁØæ XðW çÜ° ÂÚUèÿææ ×ð´ ÕñÆUÙð XWæ ¥¢çÌ× ×æñXWæ ãUæð»æÐ

First Published: Feb 08, 2006 01:43 IST