Today in New Delhi, India
Nov 20, 2018-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

aUU??X?WU? ??' AeSXWo XWo Oe c?U? c?IUUJ? XW? YcIXW?U

?o???U -??UUeYW??U a??? XWe IUU?U Y? c?AUe ??' Oe ?UAOoBI?Yo' XWo YAUe Aa?I I? XWUUU?XW? Y?aUU Ay?# ?UeY? ??U? c?AUe ???SI? X?W cUAeXWUUJ? X?W I?UI I?a? ??' A?UU? ??a? Ay?o U??UU??CU X?W aUU??X?WU?-?UUa???? ??' a?eMW ?eUY? ??U? ?a AeU?U cAU? ??' U??UU??CU UU?:? c?AUe ?oCuU X?W YU??? ?U??U? XWe X?WAUe AeSXWo XWo Oe c?leI Y?AecIu XW? U??a?'a AyI?U cXW?? ?? ??U?

india Updated: Dec 06, 2006 01:03 IST

×ôÕæ§Ü -ÅðUÜèYWæðÙ âðßæ XWè ÌÚUãU ¥Õ çÕÁÜè ×ð´ Öè ©UÂÖôBÌæ¥ô´ XWô ¥ÂÙè Ââ¢Î ÌØ XWÚUÙð XWæ ¥ßâÚU Âýæ# ãUé¥æ ãñUÐ çÕÁÜè ÃØßSÍæ XðW çÙÁèXWÚUJæ XðW ÌãUÌ Îðàæ ×ð´ ÂãUÜæ °ðâæ ÂýØô» ÛææÚU¹¢ÇU XðW âÚUæ§XðWÜæ-¹ÚUâæ¢ßæ ×ð´ àæéMW ãéU¥æ ãñUÐ §â ÂêÚðU çÁÜð ×ð´ ÛææÚU¹¢ÇU ÚUæ:Ø çÕÁÜè ÕôÇüU XðW ¥Üæßæ ÅUæÅUæ XWè X¢WÂÙè ÁéSXWô XWô Öè çßléÌ ¥æÂêçÌü XWæ Üæ§âð´â ÂýÎæÙ çXWØæ »Øæ ãñUÐ Îðàæ XðW XW§ü ¥iØ Öæ»ô´ ×ð´ Öè çÙÁè X¢WÂçÙØô´ XWô çÕÁÜè ¥æÂêçÌü XWæ Üæ§âð´â ÂãÜð ÁæÚUè ãéU¥æ ãñ,U ÂÚU ØãU ÂãUÜæ ¥ßâÚU ãñU, ÁÕ °XW ãUè §ÜæXðW ×ð´ âæßüÁçÙXW X¢WÂÙè XðW âæÍ-âæÍ çÙÁè X¢WÂÙè XWæð çÕÁÜè ¥æÂêçÌü XðW çÜ° Üæ§âð´â ÁæÚUè ãé¥æ ãUôÐ ÛææÚU¹¢ÇU ÚUæ:Ø çßléÌ çÙØæ×XW ¥æØæð» Ùð ÁéSXWæð XWæð çÕÁÜè çßÌÚUJæ XðW çÜ° Üæ§âð´â ¥æߢçÅUÌ XWÚUÙð â¢Õ¢Ïè ¥æÎðàæ ÁæÚUè XWÚU çÎØæ ãñUÐ ¥Õ çÁÜð XðW Üæð»æð´ XðW Âæâ ØãU çßXWË ¹éÜæ ãUô»æ çXW ßð çXWââð çÕÁÜè ¹ÚUèÎð´Ð çÕÁÜè XWè ÎÚU çÙÏæüçÚUÌ XWÚUÙð XWæ ¥çÏXWæÚU çÙØæ×XW ¥æØô» XðW Âæâ ãUè ãUô»æÐ §âXðW ¥Üæßæ Öè ©UÂÖôBÌæ¥ô´ XðW çãUÌô´ XWæ VØæÙ ÚU¹Ùð ßæÜð XéWÀU ¥iØ çÕ¢Îé¥ô´ ÂÚU çÙØæ×XW ¥æØô» ãUè ¥¢çÌ× çÙJææüØXW XWè Öêç×XWæ ×ð´ ÚUãðU»æÐ âç¿ß °XðW ×ðãUÌæ Ùð ÕÌæØæ çXW ÁéSXWô XWô Îô ßáü XðW ÖèÌÚU §ç¯ÀUÌ ©UÂÖôBÌæ¥ô´ XWô çÕÁÜè ©UÂÜ¦Ï XWÚUæÙæ ãUô»æÐ ¥æØô» mæÚUæ çÙÏæüçÚUÌ ÎÚU XðW ¥ÙéMW ãUè ÁéSXWô mæÚUæ çÕÁÜè çÕÜ XWè ßâêÜè XWè Áæ âXðW»èÐ ÁéSXWô XWô çÕÁÜè çßÌÚUJæ XWæ ØãU ¥çÏXWæÚU wz ßáôZ XðW çÜ° çÎØæ »Øæ ãñUÐ

First Published: Dec 06, 2006 01:03 IST