?Ay ? ?a I?U?? ??' cUUe, yz X?UUUU Ce?U? XUUUUe Y?a??XUUUU? | india | Hindustan Times
  • Wednesday, May 23, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 23, 2018-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?Ay ? ?a I?U?? ??' cUUe, yz X?UUUU Ce?U? XUUUUe Y?a??XUUUU?

?V? AyI?a? ??' Ue?? X?UUUU cUXUUUU? ??c??IE?U ??' eLW??UU ae?? ?XUUUU ?a X?UUUU I?U?? ??' cU A?U? a? UO yz U????' X?UUUU Ce? A?U? XUUUUe Y?a??XUUUU? ??? AecUa X?UUUU YUea?U ?? Ay????? ?a aIU? cAU? X?UUUU U??UU a? Ue?? Y? U?e Ie? ?a ??' XWUUe? z? ????e a??U I??

india Updated: Oct 19, 2006 16:49 IST
??I?u

×VØ ÂýÎðàæ ×ð´ Úèßæ XðUUUU çÙXUUUUÅ »æðçߢλɸU ×ð´ »éLWßæÚU âéÕã °XUUUU Õâ XðUUUU ÌæÜæÕ ×ð´ ç»Ú ÁæÙð âð ֻܻ yz Üæð»æð´ XðUUUU ÇêÕ ÁæÙð XUUUUè ¥æàæ¢XUUUUæ ãñÐ ÂéçÜâ XðUUUU ¥ÙéâæÚ Øã Âýæ§ßðÅ Õâ âÌÙæ çÁÜð XðUUUU Úæ×Ù»Ú âð Úèßæ ¥æ Úãè ÍèÐ

Õâ ×ð´ XWÚUèÕ z® Øæµæè âßæÚ Íð, çÁÙ×ð´ ¥æÆ Üæð» âéÚçÿæÌ Õ¿ »° ãñ¢Ð ÂýàææâÙ »æðÌæ¹æðÚæð´ XUUUUè ×ÎÎ âð Õ¿æß XUUUUæØü ×ð´ Ü»æ ãñÐ