Today in New Delhi, India
Mar 26, 2019-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

Ay?IuU? X?W XWcUUa??

UO ?UUU I?u ?? X?E?U ??' Ay?IuU? ?X? YcU???u Y? ??U? ?ua???o' ??' ??u ??' Ay?IuU? ??eUI Y?U? ??I ??U, Io ?SU?? ??' Oe U??A YEU??U X?e ???II ??U? c??UIeYo' X?? I??? a?AyI??o' ??' Oe ?ua?UU X?e Ay?IuU??? ??'U? ?R??I ???y, ?L?J? Y?UU Yi? I??I?Yo' X?e Ay?IuU?Yo' a? OU? ?eUY? ??U? ?U?U ?Ue ??' ?????cUX?o' X?? ?X? IU Ay?IuU?Yo' X?? Y?a??uAUX? AyO??o' AUU X??? X?UU UU?U? ??U? YUea?I?U AeUU? U?Ue' ?eUY? ??U,U?cX?U ??U ??U UU??U ??'U cX? Ay?IuU??? X?cUUa?? X?UU aX?Ie ??'U?

india Updated: Jan 11, 2006 20:20 IST
YcU?<SPAN class=l?">
YcU?l?
None

ֻܻ ãUÚU Ï×ü Øæ X¤ËÅU ×ð´ ÂýæÍüÙæ °X¤ ¥çÙßæØü ¥¢» ãñUÐ §üâæ§Øô´ ×ð´ ¿¿ü ×ð´ ÂýæÍüÙæ ÕãéUÌ ¥ãU× ÕæÌ ãñU, Ìô §SÜæ× ×ð´ Öè Ù×æÁ ¥ËÜæãU X¤è §ÕæÎÌ ãñUÐ çã¢UÎé¥ô´ Xð¤ Ì×æ× â¢ÂýÎæØô´ ×ð´ Öè §üàßÚU X¤è ÂýæÍüÙæ°¢ ãñ´UÐ «¤RßðÎ §¢¼ý, ßL¤Jæ ¥õÚU ¥iØ ÎðßÌæ¥ô´ X¤è ÂýæÍüÙæ¥ô´ âð ÖÚæ ãéU¥æ ãñUÐ ãUæÜ ãUè ×ð´ ßñ½ææçÙX¤ô´ X¤æ °X¤ ÎÜ ÂýæÍüÙæ¥ô´ X𤠥æà¿ØüÁÙX¤ ÂýÖæßô´ ÂÚU X¤æ× X¤ÚU ÚUãUæ ãñUÐ ¥Ùéâ¢ÏæÙ ÂêÚUæ ÙãUè´ ãéU¥æ ãñU,ÜðçX¤Ù ßãU ×æÙ ÚUãðU ãñ´U çX¤ ÂýæÍüÙæ°¢ X¤çÚUà×ð X¤ÚU âX¤Ìè ãñ´UÐ

ÂýæÍüÙæ°¢ àæôÚU âð ÖÚðU çÎ×æ» X¤ô àææ¢Ì ÕÙæÌè ãñ´UÐ ¥æ §üàßÚU âð ÂýæÍüÙæ X¤ÚUÌð ãñ´U çX¤ ßãU ¥æÂXð¤ ×Ù X¤ô àææ¢Ì X¤ÚðU ¥õÚU ¥æ ÂæÌð ãñ´U çX¤ ÏèÚðU-ÏèÚðU ¥æÂ×ð´ àææ¢çÌ ¥æÙð Ü»Ìè ãñUÐ ØãU ÂýØô» ¥æ çX¤âè Öè â×Ø X¤ÚU âX¤Ìð ãñ´UÐ ÂêÚUè â²æÙÌæ Xð¤ âæÍ àæéhÌæ, °X¤æ»ýÌæ, àææ¢çÌ ¥õÚU VØðØ X¤è ¥ôÚU ÕɸUÙð Xð¤ çÜ° ÂýæÍüÙæ X¤èçÁ°Ð ¹æâX¤ÚU âéÕãU ÁÕ ¥æ Áæ»Ìð ãñ´U, °ðâè ÂýæÍüÙæ°¢ ¥æà¿ØüÁÙX¤ ÙÌèÁð ÎðÌè ãñ´UÐ çÎÜ¿S ÕæÌ ØãU ãñU çX¤ ÂýæÍüÙæ X¤æ âÕâ𠥯ÀUæ ¥âÚU ÌÕ ãUôÌæ ãñ,U ÁÕ ãU× ÎêâÚUô´ XðW çÜ° ÂýæÍüÙæ°¢ X¤ÚUÌð ãñ´UÐ ÂýæÍüÙæ°¢ Xý¤ôÏ ¥õÚU çßÿæôÖ âð ×éçBÌ ÎðÌè ãñ´UÐ ÙðÂôçÜØÙ çãUÜ Ùð °X¤ ÕǸUè ×àæãêUÚU çX¤ÌæÕ çܹè, Áô çÂÀUÜð âæÜô¢ ×ð´ ¹êÕ çÕX¤è ãñUÐ ÒçÍ¢X¤ °ð´ÇU »ýô çÚU¿Ó- ßãU çX¤ÌæÕ Íè, çÁâ×ð´ ©UÙ »éJæô´ X¤è ¹ôÁ X¤è »§ü Íè, Áô ¥×èÚU ÕÙÙð ßæÜð âÖè Üô»ô´ ×ð´ â×æÙ ÍðÐ §â çX¤ÌæÕ âð ãU×ð´ ÂýæÍüÙæ X¤æ ÚUãUSØ Öè Xé¤ÀU-Xé¤ÀU â×Ûæ ¥æÌæ ãñUÐ ×ÙécØ ×ð´ ¥æSÍæ °X¤ ÕãéUÌ ãUè ÌæX¤ÌßÚU »éJæ ãñUÐ ßæSÌß ×ð´ ØãU ¹éÎ X¤ô âéÛææß ÎðÙð X¤è ¥ßSÍæ ãñU, çÁâ×𴠥栥ÂÙð ¥ß¿ðÌÙ ×çSÌcX¤ X¤ô ÕæÚU-ÕæÚU âéÛææß ÎðÌð ãñ´U, Ìô ¥æSÍæ çßX¤çâÌ ãUô âX¤Ìè ãñUÐ ¥æSÍæ Øæ ¥æP×âéÛææß X¤è §â ¥ÎëàØ àæçB̤ X¤æ ÂýÖæß ãU×ð´ ÌÖè çιæ§ü ÎðÌæ ãñU, ÁÕ ßãU ¥×êÌü ÂçÚUßÌüÙô´ X¤ô ×êÌü ÂçÚUßÌüÙô´ ×ð´ ÂýÎçàæüÌ X¤ÚUÙð Ü»Ìè ãñUÐ ØæÙè ¥æ çÁ¢Î»è ×ð´ ¿×PX¤æÚU X¤ÚUÙð Ü»Ìð ãñ´UÐ ÂýæÍüÙæ°¢ ãU×æÚUè ¥æSÍæ X¤è àæçQ¤ X¤ô ÁæçãUÚU X¤ÚUÌè ãñ´UÐ ÂýæÍüÙæ°¢ ÕÌæÌè ãñ´U çX¤ ãU× ¥ÂÙð ¥¢ÎÚU çßàßæâ ÃØB̤ X¤ÚU ÚUãðU ãñ´UÐ ¥æP×â³×ôãUÙ X¤è ØãU ÂýçXý¤Øæ ßæSÌçßX¤ Á»Ì ×ð´ ÂçÚUßÌüÙ ÜæÙð Ü»Ìè ãñUÐ ÂýæÍüÙæ¥ô´ Xð¤ Xé¤ÀU ¥âÚU çιæ§ü ÂǸUÌð ãñ´U, ßãU ¥æâæÙè âð ÂãU¿æÙð Áæ âX¤Ìð ãñ´UÐ ÂýæÍüÙæ°¢ ÃØçQ¤ ×ð´ ¥æP×çßàßæâ X¤æ ⢿æÚU X¤ÚUÌè ãñ´UÐ

First Published: Jan 11, 2006 20:20 IST