Ay?UU|I Y??U Ay?f?uU?
Today in New Delhi, India
Jan 17, 2019-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

Ay?UU|I Y??U Ay?f?uU?

a??S????? ??? ?XW aecBI ??-c???? ?cU??? AeLWaS? ???R??, I???? U A?U?cI, XeWI?? ?Uec??? ?U??? a? a?a? ?C?? aeBI ??B? ??U ?? cXW AeLWa XW? ???R? XW? G?eU A???- XW?? U?e' A? aXWI?? I?A AycI???cI? X?W ?a I??U ??? cA?Ie ??? A?a?-A?a? AycI???cI? ?E?Ie A? U?e ??, ??a?-??a? ???R? AU ???U? ??U??a? ?E?I? A? U?? ??? Xe?WCUe ?????U? Y??U ?SIU?G?? AE???U? X?W ?E?I? ?UU X?W AeA? ??e ?a ???R???I XW? ??eI YaU ??? A?cCI??? Y??U :???cIca???? XWe AeA ??e ?E? ?u ??? ?a??? XeWA UI ??e U?e?, UIe I?? I? ???Ie ?? A? Ay?U|V? ??? A?? ?eA?? U?e? ??? ?? ?UXW? XW???u a?X?WI ??e U?e? cIG? U?? ???- cYWU ??e ?aX?W AycI ???? A?I? ???U??

india Updated: Dec 07, 2006 19:06 IST

àææSµææð¢ ×𢠰XW âêçBÌ ãñ-çµæØæ ¿ç򵾢 ÂéLWáSØ ¬ææRØ¢, Îñßæð Ù ÁæÙæçÌ, XéWÌæð ×ÙécØÑÐ §Ù×ð¢ âð âÕâð ÕǸæ âêBÌ ßæBØ ØãU ãñ çXW ÂéLWá XWæ ¬ææRØ XWÕ GæéÜ Áæ°»æ- XWãæ Ùãè´ Áæ âXWÌæÐ ÌðÁ ÂýçÌØæðç»Ìæ XðW §â ÎæñÚ ×ð¢ çÁ¢Î»è ×ð¢ Áñâð-Áñâð ÂýçÌØæðç»Ìæ ÕɸÌè Áæ Úãè ãñ, ßñâð-ßñâð ¬ææRØ ÂÚ ã×æÚæ ¬æÚæðâæ ÕɸÌæ Áæ Úãæ ãñÐ Xé¢WÇÜè Õ¢¿ßæÙð ¥æñÚ ãSÌÚðGææ ÂɸßæÙð XðW ÕɸÌð ¿ÜÙ XðW ÂèÀð ¬æè §â ¬ææRØßæÎ XWæ ÕãéÌ ¥âÚ ãñР¢çÇÌæ¢ð ¥æñÚ :ØæðçÌçáØæð¢ XWè ÂêÀ ¬æè Õɸ »§ü ãñÐ §â×ð¢ XéWÀ »ÜÌ ¬æè Ùãè¢, »ÜÌè Ìæð ÌÕ ãæðÌè ãñ ÁÕ ÂýæÚ¦Væ ×ð¢ Áæð ¿èÁð¢ Ùãè¢ ãñ¢ Øæ ©ÙXWæ XWæð§ü â¢XðWÌ ¬æè Ùãè¢ çÎGæ Úãæ ãæð- çYWÚ ¬æè ©âXðW ÂýçÌ ×æðã ÂñÎæ ãæðÙæÐ XéWÀ ßñâð ãè Áñâð- ÙæÚÎ Áè XWæð àææÎè XWè §¯Àæ çãÜæðÚð¢ ×æÚÙð Ü»è fæèÐ ©ÙXðW ÂýæÚ¦Væ ×¢ð ÂçÚJæØ Ùãè¢ fææ, ÜðçXWÙ ßð âé¢ÎÚè XWiØæ XðW ¿BXWÚ ×ð¢ GæéÎ XWæð ¬æêÜÌð Áæ Úãð fæðÐ Øãè ÙæÚÎ XWæ ×æØæ ×æðã fææ- çYWÚ ¬æ»ßæÙ çßcJæé Ùð ©iãð¢ ×æØæ ×æðã âð ×éBÌ XWÚæØæ fææÐ

×àæãêÚ :ØæðçÌáè XðW °Ù Úæß XWæ XWãUÙæ ãñ çXW Üæð» ÁÕ ÂýæÚ¦Væ XWæð ÛæéÆÜæÙæ àæéMW XWÚÌð ãñ¢, ÌÕ XWçfæÌ :ØæðçÌçáØæ𢠥æñÚ Â¢çÇÌæð¢ XWè ÕÙ ¥æÌè ãñÐ Øð â¿ ãñ çXW ¥»Ú ¥æÂXðW ÂýæÚ¦Væ ×ð¢ â¢XWÅ ¥æñÚ ÂÚðàææÙè çÜGæè ãñU Ìæð ©âð ¬ææð»Ùæ ãè ãñÐ ÜðçXWÙ §âXWæ ×ÌÜÕ ØãU ¬æè Ùãè¢ ãñ çXW ©â ÂÚðàææÙè âð Õ¿Ùð XðW çÜ° ÂéLWáæÍü XWæð ãè ¥Ü» ÚGæ çÎØæ Áæ°Ð °XW XWãæßÌ ãñ çXW çÎÙ ÕéÚð ¿Ü Úãð ãô´ Ìæð ¥æÂXWæð çâÚ ÛæéXWæXWÚ ¥ÂÙð ¥æ ÜãÚæ𢠥æñÚ ¥æ¢Væè XWæð »éÁÚ ÁæÙð ÎðÙæ ¿æçã°Ð :ØæðçÌá XWæ XWæ× Øãè ãñ çXW â¢XWÅ XðW ßBÌ XWè Âã¿æÙ XWÚXðW ©âð ÕÌæ XWÚ âæßVææÙ XWÚ ÎðÐ Áæð çXW ¥æÁ Ùãè¢ ãæð Úãæ ãñ ¥æñÚ §âçÜ° Ùãè¢ ãæð Úãæ ãñ-BØæðð¢çXW ã× ÂýæÚ¦Væ XWæð SßèXWæÚ ãè Ùãè¢ XWÚÌðÐ XðW °Ù Úæß â×ÛææÌð ãñ¢ çXW ØçÎ çXWâè XðW ÂýæÚ¦Væ ×ð¢ ÂýVææÙ×¢µæè ÕÙÙæ Ùãè¢ çÜGææ ãñ-©âXðW ÂýVææÙ×¢µæè ÕÙÙð XðW Øæð» Ùãè¢ ãñ¢- çYWÚ ¬æè ßã çXWâè :ØæðçÌáè XWè âÜæã ÂÚ ©â ÃØçBÌ XWæð ÂýVææÙ×¢µæè ÕÙßæÙð XWæ ÂêÁæ-ÂæÆ XWÚæÙð Ü»ð, Ìæð Øã °XW ÌÚã âð YWÚðÕ ãè ãñÐ Úæß §ââð §ÙXWæÚ Ùãè¢ XWÚÌð çXW ÂýæfæüÙæ ×𢠬æè ÌæXWÌ ãæðÌè ãñÐ ©ÙXWæ XWãÙæ ãñ çXW ¥»Ú â×Ø GæÚæÕ ¿Ü Úãæ ãæð Ìæð ©ââð çÙÁæÌ ÂæÙð, ©âð XWæÅ ÜðÙð ×ð¢ ÂýæfæüÙæ ×ÎÎ XWÚÌè ãñ¢Ð ØãU â¿ ãñ çXW §ââð ÂýæÚ¦Væ XWæð ÛæéÆÜæØæ Ùãè¢ Áæ âXWÌæ, ÜðçXWÙ ØãU ¬æè â¿ ãñ çXW ÂýæfæüÙæ XðW ÁçÚ° ¥ÂÙð â¢XWÅ XWæð XW× ÁMWÚ çXWØæ Áæ âXWÌæ ãñÐ ÌéÜâèÎæâ Ùð àææØÎ §âè ßÁã âð çÜGææ ãñ- ãæð§ç㢠âæð§ Áæð Úæ×Úç¿ ÚæGææ, XWæð XWçÚ ÌXWü Õɸæßç㢠âæGææÐ ÜðçXWÙ ßð ¬æè ÂéLWáæÍü XWæð ÙXWæÚ Ùãè¢ ÂæÌðÐ ÂéLWáæÍü XðW ÁçÚ° ÂýæÚ¦Væ XWæð °XW ãÎ ÌXW ¥ÂÙð Âÿæ ×ð¢ çXWØæ Áæ âXWÌæ ãñÐ

â¿ Ìæð ØãU ãñ çXW ¥Âýæ`Ø XWæð ÂæÙð XðW ÂèÀð ÎæñǸÙð XWè ÕÁæ° ÕðãÌÚ ãæð çXW ¥ÂÙð ÂéLWáæÍü ÂÚ VØæÙ XðW¢çÎýÌ XWÚð¢Ð â¢XWÅ ×¢ð ãæð¢ Ìæð ÂýæfæüÙæ ÂÚ ¬æÚæðâæ XWÚð¢Ð ÜðçXWÙ ÂýæfæüÙæ XWæð XW¬æè ÂÚð Ù ÚGæð¢Ð XWÕèÚ Ùð XWãæ ãñ-
âéGæ ×ð¢ âéç×ÚÙ âÕ XWÚð¢, ÎéGæ ×ð¢ XWÚð Ù XWæðØ,
Áæð âéGæ ×ð¢ âéç×ÚÙ XWÚð, ÎéGæ XWæãð XWæð ãæðØÐ

First Published: Dec 07, 2006 19:06 IST