?Ay ??' ???UU XUUUUe ?A?? ??' Y?U? a? ??UU XWe ??I | india | Hindustan Times
  • Sunday, May 20, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 20, 2018-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?Ay ??' ???UU XUUUUe ?A?? ??' Y?U? a? ??UU XWe ??I

?V? AyI?a? ??' Aca??-?V? U?U?? X?UUUU ?A??a??I? U?U?? S??a?UX?UUUU a?eA ?XUUUU U?U?? YUUUU??XUUUU AU eLW??UU ae?? ??U?C?UeXUUUUe ?A?? ??' Y?U? a? ?XUUUU ?c?U? Y??U ?aX?UUUU IeU ?????' XUUUUe ??I ??? ?u? U?U?? AecUa ae????' X?UUUU YUea?U ?? Y?P??P?? YI?? Ie??u?U? a? AeC?U? ???U? ??, ?? YOe SAc? U?e? ??? A??? ???

india Updated: Sep 21, 2006 15:11 IST
???P??u

×VØ ÂýÎðàæ ×ð´ Âçà¿×-×VØ ÚðÜßð XðUUUU »¢ÁÕæâæñÎæ ÚðÜßð SÅðàæÙ XðUUUU â×è °XUUUU ÚðÜßð YUUUUæÅXUUUU ÂÚ »éLWßæÚU âéÕã ×æÜ»æǸUè XUUUUè ¿ÂðÅ ×ð´ ¥æÙð âð °XUUUU ×çãÜæ ¥æñÚ ©âXðUUUU ÌèÙ Õ¯¿æð´ XUUUUè ×õÌ ãæ𠻧üÐ ÚðÜßð ÂéçÜâ âêµææð´ XðUUUU ¥ÙéâæÚ Øã ¥æP×ãPØæ ¥Íßæ Îé²æüÅÙæ âð ÁéǸUæ ×æ×Üæ ãñ, Øã ¥Öè SÂcÅ Ùãè¢ ãæð ÂæØæ ãñÐ