AyI?U????e U? S?J?u ??cIUU ??' ?PI? ??UXW? | india | Hindustan Times
  • Saturday, May 26, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 26, 2018-Saturday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

AyI?U????e U? S?J?u ??cIUU ??' ?PI? ??UXW?

??cI??caXUUUU eLWm?U?U ??' C?. ca?? ae?? A? ?A? Y?? Y??U XUUUUUe? Y?I? ????? IXUUUU eU??J?e XUUUU? A?? aeU?? ?a ???X?UUUU AU S?J?u ??cIU X?UUUU ?eG? y?Ie eU??U ca?? U? ?Ui??'U aU??A? O?'?U cXUUUU??? AyI?U????e U? S?J?u??cIU XUUUUe AcUXyUUUU?? Oe XUUUUe?

india Updated: Mar 24, 2006 09:49 IST
???P??u

ÂýÏæÙ×¢µæè ÇUæ. ×Ù×æðãÙ çâ¢ã Ùð ÂPÙè »éÚàæÚJæ XUUUUæñÚ XðUUUU âæÍ àæéXýWßæÚU âéÕã SßJæü×¢çÎÚ ×ð´ ×PÍæ ÅðXUUUUæаðçÌãæçâXUUUU »éLWmæÚðU ×ð´ Çæ. çâ¢ã âéÕã Àã ÕÁð ¥æ° ¥æñÚ XUUUUÚèÕ ¥æÏð ²æ¢Åð ÌXUUUU »éÚÕæJæè XUUUUæ ÂæÆ âéÙæÐ §â ×æñXðUUUU ÂÚ SßJæü ×¢çÎÚ XðUUUU ×éGØ »ý¢Íè »éÚÕ¿Ù çâ¢ã Ùð ©Uiãð´U âÚæðÂæ Öð´ÅU çXUUUUØæÐ ÂýÏæÙ×¢µæè Ùð SßJæü×¢çÎÚ XUUUUè ÂçÚXýUUUU×æ Öè XUUUUèÐ ßã {Ñyz ÕÁð ÌXUUUU ÂçÚâÚ ×ð´ ÚãðÐ