Today in New Delhi, India
Dec 13, 2018-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

AyI?U????e XUUUU? ?UC?Uea? I??U? SIcI

AyI?U????e ?U????U ca?? ??U??UU XW?? ?U?? ???a? X?UUUU XUUUU?UJ? ?C?ea? XUUUUe I?? cI?ae? ????? YIeUe A??C? U?AI?Ue U??? Y???? O?Ue ?c??u XUUUUe ?A? a? ?i??? XUUUU?U????Ce, ???U?eU, XUUUU??U?Ae? (X?UUUU?eX?UUUU) y??????? XUUUUe AySI?c?I ????? SIcI XUUUUUUe AC?e? AyV??U????e XUUUU? Y?A ???U?eU A?U? XUUUU? XUUUU??uXyUUUU? I??

india Updated: Aug 30, 2006 01:10 IST
??I?u
??I?u
None

ÂýÏæÙ×¢µæè ×Ù×æðãÙ çâ¢ã ×¢»ÜßæÚU XWæð ¹ÚæÕ ×æñâ× XðUUUU XUUUUæÚJæ ©Ç¸èâæ XUUUUè Îæð çÎßâèØ Øæµææ ¥ÏêÚè ÀæðǸ ÚæÁÏæÙè ÜæñÅ ¥æØðÐ ÖæÚè ßcææü XUUUUè ßÁã âð ©iãð¢ XUUUUæÜæãæ¢Çè, ÕæðÜ¢»èÚ, XUUUUæðÚæÂéÅ (XðUUUUÕèXðUUUU) ÿæðµææð¢ XUUUUè ÂýSÌæçßÌ Øæµææ SÍç»Ì XUUUUÚÙè ÂǸèÐ ÂýVææÙ×¢µæè XUUUUæ ¥æÁ ÕæðÜ¢»èÚ ÁæÙð XUUUUæ XUUUUæØüXýUUUU× ÍæТ

First Published: Aug 30, 2006 01:10 IST