X?W AyP??a?e, ??oaJ?? cIEUe ??' | india | Hindustan Times" /> X?W AyP??a?e, ??oaJ?? cIEUe ??' " /> X?W AyP??a?e, ??oaJ?? cIEUe ??' " /> X?W AyP??a?e, ??oaJ?? cIEUe ??' " />
Today in New Delhi, India
Apr 23, 2019-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

AyJ?? ?Ue ?Uo'? O?AA? X?W AyP??a?e, ??oaJ?? cIEUe ??'

U??UU??CU AyI?a? O?AA? ?eU?? ac?cI XWe eLW??UU XWo A??Ueu ?eG??U? ??' ?eU?u ???UXW ??' XWoCUUU?? ?eU?? X?W cU? AyP??ca??o' X?W U??o' AUU c?SI?UU a? ???u X?W ??I AyJ?? ???u X?W U?? AUU UO Y?? a?U?cI ?U ?e? ???UXW XWe a??c# X?W ??I AyI?a? AyO?UUe aec???? ??U?AU U? ?I??? cXW ??U U??o' XWo U?XWUU cIEUe A? UU?Ue ??U? AU?U YBIe?UUXWoX?'W?ye? ?eU?? ac?cI XWe ???UXW ?oe, cAa??' O?AA? AyP??a?e XW? U?? I? XWUU cU?? A?????

india Updated: Oct 06, 2006 01:40 IST
c?U|?e
c?U|?e
None

ÂýÎðàæ ÖæÁÂæ ¿éÙæß âç×çÌ XWè ÕñÆUXW ×ð´ ÂýJæß ãUè ¥çÏXWÌÚU XWè Ââ¢Î, ØÎéÙæÍ Öè Íð ÎæßðÎæÚ
ÛææÚU¹¢ÇU ÂýÎðàæ ÖæÁÂæ ¿éÙæß âç×çÌ XWè »éLWßæÚU XWô ÂæÅUèü ×éGØæÜØ ×ð´ ãéU§ü ÕñÆUXW ×ð´ XWôÇUÚU×æ ¿éÙæß XðW çÜ° ÂýPØæçàæØô´ XðW Ùæ×ô´ ÂÚU çßSÌæÚU âð ¿¿æü XðW ÕæÎ ÂýJæß ß×æü XðW Ùæ× ÂÚU ֻܻ ¥æ× âãU×çÌ ÕÙ »ØèÐ ÕñÆUXW XWè â×æç# XðW ÕæÎ ÂýÎðàæ ÂýÖæÚUè âéç×µææ ×ãUæÁÙ Ùð ÕÌæØæ çXW ßãU Ùæ×ô´ XWô ÜðXWÚU çÎËÜè Áæ ÚUãUè ãñUÐ ÀUãU ¥BÌêÕÚU XWô Xð´W¼ýèØ ¿éÙæß âç×çÌ XWè ÕñÆUXW ãô»è, çÁâ×ð´ ÖæÁÂæ ÂýPØæàæè XWæ Ùæ× ÌØ XWÚU çÜØæ ÁæØð»æÐ âéç×µææ XðW âæÍ ÂýÎðàæ ¥VØÿæ ØÎéÙæÍ Âæ¢ÇðUØ, ÿæðµæèØ â¢»ÆUÙ ×ãUæ×¢µæè NUÎØÙæÍ çâ¢ãU ¥õÚU ⢻ÆUÙ ×¢µæè Ú¢UÁÙ ÂÅðUÜ Öè çÎËÜè »Øð ãñ´UÐ §ÏÚU âêµææð´ XWæ XWãUÙæ ãñU çXW ÂýPØæàæè XWæ Ùæ× ÂãUÜð âð ãUè ÌØ ãñU, ÕñÆUXW ¥æñ¿æçÚUXWÌæ ×æµæ ÍèÐ ÖæÁÂæ XðW ÂýPØæàæè ãUæð´»ð ÂýJæß ß×æüÐ ÁæÙXWæÚUè XðW ¥ÙéâæÚU Îô ²æ¢ÅðU ÌXW ãéU§ü ¿éÙæß âç×çÌ XWè ÕñÆUXW ×ð´ ֻܻ °XW ÎÁüÙ Ùæ×ô´ ÂÚU ¿¿æü XWè »ØèÐ ©UÙ×ð´ ¿¢Âæ XðW Âéµæ ÂýJæß ß×æü, ØÎéÙæÍ Âæ¢ÇðUØ, ¹»ð´¼ý ÂýâæÎ, çÕ¢Îé ÖêáJæ ÎéÕð, ÚUßè´¼ý Âæ¢ÇðUØ, Üÿ×Jæ SßJæüXWæÚU, °â°Ù ÂýâæÎ,XðWÇUè ØæÎß, ç¿öæÚ¢UÁÙ ØæÎß ß ¥iØ àææç×Ü ãñ´UÐ ßñâð ÕñÆUXW ×ð´ ÂýJæß XðW Âÿæ ×ð´ âç×çÌ XðW ¥çÏXWÌÚU âÎSØô´ XWæ LWÛææÙ ÕÌæØæ »ØæÐ ãUæÜæ¢çXW Âæ¢ÇðUØ Ùð Õ»ñÚU çXWâè XWæ Ùæ× çÜØð §âXWæ çßÚUôÏ çXWØæ çXW ÂæÅUèü ÀUôǸU XWÚU ÁæÙðßæÜô´ XWæð çYWÚU ßæÂâ ÜõÅUÌð ãUè çÅUXWÅU ÙãUè´ çÎØæ ÁæÙæ ¿æçãU°Ð §ââð ÂæÅUèü ×ð´ »ÜÌ â¢Îðàæ ÁæÌæ ãñUÐ âéç×µææ ×ãUæÁÙ XWè ¥VØÿæÌæ ×ð´ ãéU§ü ÕñÆUXW ×ð´ Âýô ØÎéÙæÍ Âæ¢ÇðUØ, ¥ÁéüÙ ×é¢ÇUæ, XWçǸUØæ ×é¢ÇUæ, âÚUØê ÚUæØ, NUÎØÙæÍ çâ¢ãU, Ú¢UÁÙ ÂÅðUÜ, ÚUæ×ÅUãUÜ ¿õÏÚUè, ÁØæ ÁñÙ, Âýô Îé¹æ Ö»Ì, ¥ÖØXWæ¢Ì ÂýâæÎ, ×ô XW×æÜ ¹æ¢ ©UÂçSÍÌ ãéU°Ð

U

First Published: Oct 06, 2006 01:40 IST