Today in New Delhi, India
Sep 25, 2018-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?C?a U??Ie I???? ????e U?U??Bae

U?U??Bae U????U??UeA cUc???C U? YYyUUUUeXUUUUe ??A?U??? ??? ?C?a XUUUUe aSIe I????? ???U? X?UUUU cU? Icy?J? YYyUUUUeXUUUU? XUUUUe ?XUUUU YUUUU?u X?UUUU a?I a??eBI ?l? SI?cAI cXUUUU?? ??? U?U??Bae U? ?I??? cXUUUU a??eBI ?l? ??? ?aXUUUUe |? AycIa?I c?Sa?I?Ue ???e?

india Updated: Feb 06, 2006 22:49 IST
??I?u
??I?u
None

ÚñÙÕñBâè ÜñÕæðÚðÅÚèÁ çÜç×ÅðÇ Ùð ¥YýUUUUèXUUUUè ÕæÁæÚæð¢ ×𢠰Ç÷â XUUUUè âSÌè ÎßæØ¢ð Õð¿Ùð XðUUUU çÜ° ÎçÿæJæ ¥YýUUUUèXUUUUæ XUUUUè °XUUUU YUUUU×ü XðUUUU âæÍ â¢ØéBÌ ©l× SÍæçÂÌ çXUUUUØæ ãñÐ ÚñÙÕñBâè Ùð ÕÌæØæ çXUUUU â¢ØéBÌ ©l× ×𢠩âXUUUUè |® ÂýçÌàæÌ çãSâðÎæÚè ãæð»èÐ

àæðá ¥¢àæ XUUUU³ØéçÙÅè §ÙßðSÅ×ð¢Å ãæðçËÇ¢Râ XUUUUæ ãæð»æÐ â¢ØéBÌ ©ÂXýUUUU× ÎçÿæJæ ¥YýUUUUèXUUUUæ, Ùæ×èçÕØæ ¥æñÚ ÕæðPâßæÙæ ×ð¢ âÚXUUUUæÚè Åð¢ÇÚæ𢠰¿¥æ§üßè ¥æñÚ °Ç÷â ÂýÕ¢ÏÙ XUUUU¢ÂçÙØæð¢ ÁçÚ° °Ç÷â XUUUUè ÁðÙçÚXUUUU Îßæ°¢ Õð¿ð»æÐ

First Published: Feb 06, 2006 22:49 IST