Today in New Delhi, India
Mar 20, 2019-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

c?AUe ?oCuU XWe c???c?UI X?WAcU?o' X?W cU??IU XWe AycXyW?? a?eM

c??U?UU c?AUe ?oCuU XWe c???c?UI X?WAcU?o' X?W cU??IU XWe AycXyW?? a?eXyW??UU XWo a?eMW ?Uo ?u ??U? c?AUe ?oCuU XW? Y??U c?cOiU X?WAcU?o' ??' c????UU cXW?? A?U? ??U?

india Updated: Aug 25, 2006 23:58 IST
c?UiIeSI?U |?eUU??
c?UiIeSI?U |?eUU??
None

çÕãUæÚU çÕÁÜè ÕôÇüU XWè çß²æçÅUÌ X¢WÂçÙØô´ XðW çÙÕ¢ÏÙ XWè ÂýçXýWØæ àæéXýWßæÚU XWô àæéMW ãUô »§ü ãñUÐ çÕÁÜè ÕôÇüU XWæ ¥æÆU çßçÖiÙ X¢WÂçÙØô´ ×ð´ çß²æÅUÙ çXWØæ ÁæÙæ ãñUÐ âÚUXWæÚU XðW §â ÂýSÌæß ÂÚU XñWçÕÙðÅU XWè ×éãUÚU Ü»Ùð XðW ÕæÎU §âXWæ çßSÌëÌ ÂýæMW Öè ÕÙ ¿éXWæ ãñUÐ çß²æÅUÙ XWô ÜðXWÚU ÂæßÚU YWæ§Ùð´â XWæÚUÂôÚðUàæÙ ï(Âè°YWâè) Ùð ¥ÂÙè çÚUÂôÅüU Öè âõ´Â Îè ãñUÐ
ÕôÇüU XðW ¥æÆU çßçÖiÙ X¢WÂçÙØô´ ×ð´ çß²æÅUÙ XðW ÕæÎ â¢Õ¢çÏÌ X¢WÂçÙØô´ XWð çÙÕ¢ÏÙ XWè ÂýçXýWØæ xv ¥»SÌ ÌXW ÂêÚUè XWÚU ÜðÙè ãñUÐ

çÕÁÜè ÕôÇüU XðW çß²æÅUÙ XWæ ÚUôÇU ×ñ ww ¥»SÌ XWô ÁæÚUè çXWØæ »Øæ Íæ, çÁâ×ð´ v{ çÎâ³ÕÚU ÌXW çÕÁÜè ÕôÇüU XðW çß²æÅUÙ XWè âæÚUè ÂýçXýWØæ ÂêÚUè XWÚU ÜðÙè ãñUÐ ãUæÜæ¢çXW ¥¢çÌ× ÂýçXýWØæ v{ Ùß³ÕÚU XWô ãUè àæéMW ãUô Áæ°»èÐ §âè XýW× ×ð´ âÖè X¢WÂçÙØô¢ XðW ÂýÕ¢Ï çÙÎðàæXWô´, âç¿ßô´ ¥æçÎ ¥çÏXWæçÚUØô´ XWæ ¿ØÙ Öè çXWØð ÁæÙð XWè â¢ÖæßÙæ ãñUÐ X¢WÂÙè XWè ¥õ¿æçÚUXW SÍæÂÙæ ÌXW ÂýÕ¢Ï çÙÎðàæXW XWô çßàæðá XWæØü ÂÎæçÏXWæÚUè XðW MW ×ð´ çÙØéBÌ çXWØæ Áæ°»æÐ âæÍ ãUè §Ù X¢WÂçÙØô¢ XðW çÜ° ¥Ü»-¥Ü» âç¿ßô´ XWè Öè çÙØéçBÌ ãUô»èÐ

ÚUæ:Ø âÚUXWæÚU Ùð ÂãUÜð çÕÁÜè ÕôÇüU XWô ÀUãU ¥Ü»-¥Ü» Öæ»ô´ ×ð´ çßÖBÌ XWÚUÙð XWæ çÙJæüØ çÜØæ Íæ ¥õÚU XñWçÕÙðÅU Ùð §â ÂÚU ¥ÂÙè ×éãUÚU Öè Ü»æ§ü ÍèÐ §âXðW ÌãUÌ çÕãUæÚU çÕÁÜè ÕôÇüU XWô °XW ãUôçËÇ¢U» X¢WÂÙè ¥õÚU ÂÅUÙæ çßléÌ ¥æÂêçÌü X¢WÂÙè XðW ¥çÌçÚUBÌ ×»Ï, Öæ»ÜÂéÚU, ×éÁ£YWÚUÂéÚU ÿæðµæ ×ð´ çÕÁÜè ¥æÂêçÌü X¢WÂÙè ¥õÚU ⢿ÚUJæ ß ©UPÂæÎÙ XWè â¢ØéBÌ X¢WÂÙè ÕÙæÙð XWæ ÂýSÌæß ÍæÐ

First Published: Aug 25, 2006 23:58 IST