Today in New Delhi, India
Apr 23, 2019-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

c?c? ca?y?X?o' X?o U?? ??IU??U X?e Y?IUU UU?ca? a?e??y

U??UU??CU X?? c?a?c?l?U?o' X?? ca?y?X?o' X?o ?eAeae ??IU??U X?e Y?IUU UU?ca? a?e??y c?UU? X?e a?O??U? ??U? UU?:? aUUX??UU U? X?'??y aUUX??UU X?? ??U? a?a?IU c?X??a c?O? ??? c?c? YUeI?U Y??o a? Y?y?U cX??? ??U cX? UU?:? X?? c?a?c?l?U?o' X? ca?y?X?o' X?o v.v.~{ a? vz.vv.w??? IX? X?? U?? ??IU??U X?e Y?IUU UU?ca? a?e??y AyI?U X?e A????

india Updated: Oct 12, 2006 01:01 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

×¢ÁêÚUè ç×ÜÌð ãUè â¢ç¿X¤æ X𴤼ýèØ çßöæ ×¢µææÜØ XWô ÖðÁè ÁæØð»è
ÛææÚU¹¢ÇU Xð¤ çßàßçßlæÜØô´ Xð¤ çàæÿæX¤ô´ X¤ô ØêÁèâè ßðÌÙ×æÙ X¤è ¥¢ÌÚU ÚUæçàæ àæè²æý ç×ÜÙð X¤è â¢ÖæßÙæ ãñUÐ ÚUæ:Ø âÚUX¤æÚU Ùð X𴤼ý âÚUX¤æÚU Xð¤ ×æÙß â¢âæÏÙ çßX¤æâ çßÖæ» °ß¢ çßçß ¥ÙéÎæÙ ¥æØô» âð ¥æ»ýãU çX¤Øæ ãñU çX¤ ÚUæ:Ø Xð¤ çßàßçßlæÜØô´ Xð çàæÿæX¤ô´ X¤ô v.v.~{ âð vz.vv.w®®® ÌX¤ Xð¤ ÙØð ßðÌÙ×æÙ X¤è ¥¢ÌÚU ÚUæçàæ àæè²æý ÂýÎæÙ X¤è ÁæØðÐ ÛææÚU¹¢ÇU ÚUæ:Ø çßçß çàæÿæXW ×ãUæ⢲æ XðW ¥VØÿæ ÇUæò ÕÕÙ ¿õÕð XðW ¥ÙéâæÚU X𴤼ýèؤ×æÙß â¢âæÏÙ çßX¤æâ ×¢µææÜØ °ß¢ ØêÁèâè X¤ô §â â¢Õ¢Ï ×ð´ ÚUæ:Ø âÚUXWæÚU Ùð S×æÚU µæ ÖðÁæ ãñUÐ ÚUæ:Ø âÚUX¤æÚU Ùð ¥ÂÙæ Âÿæ ÚU¹Ìð ãéU° X¤ãUæ ãñU çX¤ vz ÙߢÕÚU w®®x âð ÚUæ:Ø ×ð´ ØêÁèâè X¤æ ÙØæ ßðÌÙ×æÙ vz.vv.w®®® Xð¤ ÂýÖæß âð Üæ»ê X¤ÚU çÎØæ ãñUÐ ÚUæ:Ø Xð¤ çàæÿæX¤ô´ X¤ô v.v.~{ âð vz.vv.w®®® ÌX¤ X¤è ¥¢ÌÚU ÚUæçàæ X¤æ Öé»ÌæÙ çX¤Øæ ÁæÙæ ãñUÐ ÇUæò ¿õÕð XðW ¥ÙéâæÚU âÚUX¤æÚU X¤è ÂãUÜ Ùð »çÌ ÂX¤Ç¸U çÜØæ ãñU ¥õÚU ØãUæ¢ Xð¤ çàæÿæXWô´ XWô ¥¢ÌÚU ÚUæçàæ àæè²æý ç×ÜÙð X¤è â¢ÖæßÙæ ãñUÐ X𴤼ý âÚUX¤æÚU Xð¤ ×æÙß â¢âæÏÙ çßX¤æâ çßÖæ» Ùð ÚUæ:Ø XðW ×æÙß â¢âæÏÙ çßXWæâ çßÖæ» °ß¢ ©Uøæ çàæÿææ çÙÎðàææÜØ âð ØãU ÁæÙX¤æÚUè Âýæ# XWè ãñU çXW ÙØæ ßðÌÙ×æÙ Üæ»ê X¤ÚUÙð Xð¤ Âêßü ØêÁèâè Xð¤ ÂýæßÏæÙô´ X¤æ ¥ÙéÂæÜÙ ãéU¥æ ãñU Øæ ÙãUè´Ð âæÍ ãUè çàæÿæX¤ô´ X¤è âðßæçÙßëçöæ Xð¤ â¢Õ¢Ï ×ð´ Öè ÁæÙX¤æÚUè Üè »ØèÐ ÇUæò ¿õÕð Ùðð X¤ãUæ çX¤ X𴤼ý âÚUX¤æÚU ¥õÚU ØêÁèâè X¤è ×¢ÁêÚUè ç×ÜÌð ãUè ÚUæ:Ø XðW ¥çÏXWæçÚUØô´ Ùð â¢Õ¢çÏÌ â¢ç¿X¤æ X𴤼ýèؤçßöæ ×¢µææÜØ XWô ÖðÁÙð XWæ çÙJæüØ çÜØæ ãñUÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ÁMWÚUÌ ÂǸUè, Ìô ÚUæ:Ø XðW çàæÿæXW ÙðÌæ §â ×æ×Üð XWô ÜðXWÚU çÎËÜè ÁæØð´»ðÐ
Âð¢àæÙÚUô´ XðW ÜæÖ XðW çÜ° âÚUÜ ãUô»è ÂýçXýWØæ

ÚU梿è çßàßçßlæÜØ ×ð´ Âð´àæÙÚUô´ XðW ÜæÖ XðW çÜ° ÂýçXýWØæ âÚUÜ XWè ÁæØð»è, ÌæçXW ©UÙXðW Îæßô´ XWæ Öé»ÌæÙ ÁËÎ çXWØæ Áæ âXðWÐ ØãU çÙJæüØ çßçß XðW Âð´àæÙ âðÜ Ùð çÜØæ ãñUÐ ÚU梿è çßçß XðW XéWÜÂçÌ Âýô °° ¹æÙ XðW ¥ÙéâæÚU Âð´àæÙÚUô´ XWô ÜæÖ ÎðÙæ çßçß XWè ÂýæÍç×XWÌæ ×ð´ àææç×Ü ãñUÐ §âXðW âæÍ XWô§ü â×ÛæõÌæ ÙãUè´ çXWØæ Áæ âXWÌæÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW çÂÀUÜð XW§ü çÎÙô´ âð Âð´àæÙÏæçÚUØô´ XWè çàæXWæØÌð´ Ü»æÌæÚU ¥æ ÚUãUè ãñ´UÐ ©UÙXWè â×SØæ¥ô´ XðW XWæÚUJæô´ XWè â×èÿææ XWÚUÙè ãUô»èÐ ©UiãUô´Ùð SÂCïU çXWØæ âðßæçÙßëçöæ °ß¢ Âð´àæÙÚUô´ XWæ ÜæÖ ÎðÙð XðW çÜ° ÂýçXýWØæ¥ô´ XWô âÚUÜ ÕÙæÙæ ÁMWÚUè ãñUÐ çßçß çÁÌÙæ :ØæÎæ Âð´àæÙÚUô´ XðW Îæßô´ XWæ Öé»ÌæÙ XWÚU âXðW ÕðãUÌÚU ãUô»æÐ

First Published: Oct 12, 2006 01:01 IST